Prästgårdsgatan - kvarteret Råsten 3

Detaljplanen för fastigheten Råsten 3 vann laga kraft och började gälla den 20 februari 2009.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Detaljplanen medger en ändring av byggnadernas användning från kontor till bostäder och andra verksamheter. Ändringen innebär att byggnaderna måste tillgodose nya krav när det gäller buller, avfallshantering, parkeringsytor och tillgänglighet.
  • De stora lokalerna kan delas upp i flera mindre enheter. I de två nedersta våningarna ryms kontor och handel och i de övre ryms bostäder.
  • Den östra byggnaden är den historiskt värdefulla Nybergs fabriksbyggnad. Byggnaden är q-märkt i gällande detaljplan och användningsändring får inte innebära påverkan på den yttre fasaden.


råstenFörstora bilden

Foto: Helena Persson. Nybergs fabriksbyggnad sedd ifrån söder.

Senast uppdaterad 10 juli 2019