Stora Ursvik - etapp 3

Detaljplan för Stora Ursvik, etapp 3, området vid Forskarparken, vann laga kraft och började gälla den 24 december 2014.

Området vid forskarparken är ett nytt bostadsområde där vi bygger bland annat lägenheter och småhus, förskola och en park. Det här en sammanfattning av detaljplanen:

  • att möjliggöra bostäder i form av cirka 1200 lägenheter och 20 småhus
  • en förskola 
  • verksamhetslokaler i bottenvåningarna mot Gamla Enköpingsvägen
  • planlägga mark för teknisk anläggning för källsortering och elnätsstationer. 
  • att säkerställa allmänna parkområden, gångstråk och mötesplatser.

Byggnationen påbörjades våren 2016, läs mer om byggnationen här.

Illustrationsplan

Illustrationsplan

Senast uppdaterad 27 februari 2020