Översiktsplan för 2030

Översiktsplan samrådsversion

Sundbybergs stad arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan som ska gälla till 2030. En utställning av förslaget genomfördes mellan den 21 november 2017 till
31 januari 2018. Nu pågår arbetet med att sammanställa de synpunkter som kom in under utställningen. Den nya översiktsplanen förväntas att antas under våren 2018.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ska finnas i varje kommun enligt plan- och bygglagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den fungerar som en vägledning när kommunen fattar beslut om den fysiska miljön. En översiktsplan behandlar därför både mark- och vattenanvändning, utveckling och bevarande av byggnader och miljöer.

Sundbybergs nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2013 och sträcker sig fram till år 2020. Den plan som nu tas fram gäller Sundbybergs utveckling till år 2030.

Ta del av förslaget

Samtliga dokument som gäller det nya förslaget till översiktsplan hittar du under Relaterat innehåll. Under rubriken Utställning ligger de aktuella och efter samrådet bearbetade dokumenten. Under rubriken Samråd ligger de dokument som utgjorde samrådsförslaget i maj-augusti 2017.

Detta händer framöver

Efter utställningen ska staden nu sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och redogöra för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna lett till. Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige vilket beräknas ske under våren 2018.

Det nya förslaget till översiktsplan

Det nya förslaget till översiktsplan utgår från stadens vision för år 2030, och presenterar fem målbilder med tillhörande strategier för stadsutvecklingen i Sundbyberg: en sammanhållen stad, plats för alla, levande stadsrum, grönska och vatten av god kvalitet samt den smarta staden.

En sammanhållen stad

Med hjälp av nya kvarter, mötesplatser och gröna stråk kopplas staden samman i en stadsväv. Det ska bli enklare att röra sig i staden till fots och med cykel.

Plats för alla

I Sundbyberg ska det finnas plats för hushåll i olika storlek. Nya mötesplatser ska ge rum för samvaro och aktiviteter med god tillgänglighet för människor i alla åldrar. Utbyggnaden av servicefunktioner såsom förskola, skola och äldreomsorg ska hålla jämna steg med stadens tillväxt.

Levande stadsrum

Hela staden ska utvecklas för att ge fler möjlighet att bo och arbeta här och för att skapa bättre förutsättningar för stadsliv. Stadens centrala läge i en dynamisk storstadsregion bidrar till Sundbybergs attraktivitet.

Grönska och vatten av god kvalitet

Den goda tillgängligheten till grönområden och vatten ger förutsättningar för livskvalitet. Igelbäckens naturreservat, Lötsjön och Golfängarna samt Bällstavikens strandpromenad ska utvecklas. Nya parker och gröna stadsrum ska skapas i stadens utvecklingsområden.

Den smarta och hållbara staden

Sundbyberg ska utvecklas med hjälp av nya smarta lösningar som gör vår tillvaro enklare och som kan minska vår påverkan på miljön.

Grönplan

Sundbybergs nuvarande grönplanPDF godkändes av stadsbyggnads- och miljönämnden den 13 juni 2011. Planen ska fungera som ett underlag för framtida stadsplanering och ge riktlinjer för hur grönytorna ska skötas och utvecklas.

I samband med arbetet med ny översiktsplan kommer även grönplanen att ses över.

Frågor och svar om översiktsplanering

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen fungerar som ett strategiskt planeringsunderlag och dess syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om mark- och vattenanvändningen och om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men tydliggör viljeriktningen för stadens framtida utveckling i förhållande till faktorer och förutsättningar inom och utom staden (exempelvis lagkrav, regionplaneorgan, omgivande kommuner, länsstyrelsen och exploatörer). Översiktsplanen ska även redovisa hur kommunen avser ta hänsyn till riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Hur går det till att ta fram en översiktsplan?

En översiktsplan tas fram i flera steg. Framtagandet av en översiktsplan regleras i 3 kap. Plan- och bygglagen. När ett förslag till översiktsplan har upprättats ska kommunen samråda med länsstyrelse, andra berörda kommuner, myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet som har intresse av förslaget. Samrådets syfte är att ge möjlighet till insyn och påverkan i frågor som handlar om kommunens framtida utveckling. De synpunkter som kommer in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Därefter revideras förslaget. Det reviderade förslaget ställs sedan ut under åtminstone två månader, och efter utställningen antas översiktsplanen av kommunfullmäktige. En gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet och vid behov göra revideringar av planen eller arbeta fram ett nytt dokument.

Vad innebär hållbar utveckling?

I översiktsplanen presenteras inriktningar och åtgärder som ska bidra till att säkerställa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsmiljöer för alla människor nu och i framtiden. För att nå en hållbar utveckling krävs att tre dimensioner beaktas: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I ett hållbart samhälle skapas goda livsvillkor med ekologin som ram och med ekonomin som verktyg. Läs i bilagan hållbarhetsbedömning.

Senast uppdaterad 12 mars 2018