Stadsplanering, byggprojekt

Sundbybergs invånarantal växer ständigt, och vi arbetar för att staden ska växa på bästa möjliga sätt. Till grund för arbetet ligger översiktsplanen och detaljplaner tillsammans med andra styrande dokument och riktlinjer.

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. Planeringsarbetet ska vara demokratiskt och bedrivas med stor öppenhet så att alla kan ta del av vad som händer. På så sätt blir beslutsunderlaget förbättrat och besluten blir bättre förankrade.

Översiktsplan, ÖP

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och som i stora drag visar hur kommunen ska använda sina mark- och vattenarealer. Översiktsplanen talar också om hur bebyggelsen ska utvecklas genom både byggande som bevarande.

Markanvisning

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggaktör. Markanvisningen gäller i två år och ger byggaktören ensamrätt att förhandla med kommunen om att bebygga ett visst område. Riktlinjerna behandlar tidsgränser, upplåtelseformer, prisvärderingar med mera.

Intresseanmälan för markanvisning skickas till kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Riktlinjer för markanvisningar inom Sundbybergs stad. Pdf, 123.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och bestämmer i detalj hur marken inom ett visst område får användas. Den reglerar bland annat bebyggelse, gator, parker och natur. Den består av en plankarta med bestämmelser samt en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning.

Syftet med en detaljplan kan vara att göra det möjligt att bebygga ett område, eller att ändra bebyggelsens innehåll. Syftet kan också vara att säkerställa att ett område bevaras som det är.

Förfarande

Sedan den 1 januari 2015 gäller nya regler för hur detaljplaner ska tas fram. För planer som påbörjats före detta datum tillämpas tidigare bestämmelser: normalt eller enkelt förfarande . 

Normalt förfarande för detaljplanearbeten som påbörjats före 2015
En planprocess med normalt förfarande tar 12‑16 månader att genomföra. Större och mer komplicerade ärenden kan ta väsentligt längre tid.

Förslag som är av begränsad betydelse eller som saknar intresse för allmänheten kan hanteras med enkelt förfarande. Då kan planen antas redan efter plansamrådet. Detta förfarande tar 6–9 månader.  

Planeringsprocessen steg för steg

En detaljplaneprocess kan starta på olika sätt. Ofta kontaktar markägare eller exploatörer kommunen när en ny detaljplan behövs för att ett byggprojekt ska kunna genomföras. I andra fall kan staden själv sätta igång en detaljplan, till exempel när staden ska bygga en skola eller en väg.

Planbesked

Den som vill göra något som kräver att en detaljplan eller områdesbestämmelse behöver antas, förändras eller upphävas ska göra en ansökan om planbesked till kommunen.

Planbeskedet ger svar på om kommunen kommer att starta ett detaljplanearbete eller inte. Detta regleras i plan- och bygglagen, 5 kap. 3§–5§). Tanken är att sökanden ska få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen, andra styrande dokument och den politiska viljan.

Hämta blanketten Planbesked. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Taxor för planbesked Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.
Upplysningar för ansökan om planbesked Öppnas i nytt fönster.

Programsamråd

Programsamrådet anger utgångspunkter och omfattning av detaljplanen och ger berörda möjlighet till insyn och påverkan i ett tidigt skede. Efter samrådstiden upprättas en programsamrådsredogörelse där de inkomna synpunkterna redovisas. Program behövs inte om översiktsplanen ger tillräckliga riktlinjer för markanvändningen inom området.

Plansamråd

Under plansamrådet blir detaljplanen mer konkret. Myndigheter, sakägare och andra berörda får tillfälle att lämna synpunkter. Samrådstiden är två veckor vid enkelt förfarande och fyra veckor vid normalt förfarande. Under denna tid kan man lämna skriftliga synpunkter på förslaget. För att allmänheten ska få information om att plansamrådet pågår, annonserar staden i lokaltidningen Mitt i Sundbyberg. Samrådshandlingarna ställs också ut på biblioteken och i kommunhusets entré. Efter samrådstiden upprättas en samrådsredogörelse där de inkomna synpunkterna redovisas.

Utställning/granskning

Efter samrådet kan planförslaget omarbetas och ställs ut igen. Detta är sista tillfället att påverka. Utställningstiden är fyra veckor enligt gamla plan- och bygglagen (PBL) och granskningstiden är tre veckor enligt nya PBL. Detta annonseras i Mitt i Sundbyberg, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Förslaget ställs ut på biblioteken och i stadshusets entré. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen. Efter utställningstiden upprättas ett utlåtande med inkomna yttranden och hur kommunen ställer sig till dessa.

Antagande

Kommunfullmäktige antar detaljplaner som handlagts med normalt förfarande, och kommunstyrelsen antar planer med enkelt förfarande.

Laga kraft

Om inte detaljplanen överklagas efter att den antagits vinner den laga kraft. Den är då juridiskt bindande. Bestämmelserna för hur marken får användas börjar då gälla och genomförandet kan påbörjas.

Överklagande

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från det att planen anslagits på kommunens anslagstavla. De berörda sakägare som senast under utställnings-/granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter har rätt att överklaga beslutet. Överklagandet prövas av länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Senast uppdaterad 6 februari 2024