VA-plan

Sundbybergs stads VA-plan fastställdes i kommunfullmäktiga den 11:e december 2023

VA-planen är ett kommunövergripande program som skapar förutsättningar för en hållbar VA-försörjning. Den blir en nyckelfaktor för att möjliggöra en fortsatt långsiktig utveckling av Sundbyberg, och innehåller långsiktiga inriktningar och prioritering av särskilda utvecklingsinsatser. VA-planen utgör även en vattentjänstplan enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

VA-planen redovisar nödvändiga åtgärder för att förvalta och förnya det befintliga VA-systemet, tillsammans med en ny långsiktig systemlösning för spillvatten. För genomförandet förordas en etappvis ordning i tid och rum, med fokus på de kommande 30 åren.

VA-plan för Sundbybergs stad med bilaga.pdf Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 januari 2024