God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har svårt att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden rekryterar gode män och förvaltare, ger råd och information i överförmyndarfrågor samt kontrollerar att förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap sköts korrekt. Ordförande i överförmyndarnämnden är Antina-Maria Hessel (C).

Länsstyrelsen i Stockholms län granskar

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsyn över överförmyndarna i Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Uppsala län och Gotlands län. Det innebär att de med jämna mellanrum gör inspektioner hos dem. I tillsynen granskar de om överförmyndarnämndens handläggning följer lagar och förordningar och om handläggningar i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Senast uppdaterad 12 juli 2024