Bygglov och anmälan

För dig som planerar att bygga, riva eller förändra befintliga byggnader och tomter i Sundbyberg har vi samlat information du behöver känna till, vilka krav som ställs och hur du går till väga för att komma igång med ditt projekt.

Något längre handläggningstid

Just nu har vi fått in många bygglovsansökningar. Därför kan handläggningstiden vara något längre än vanligt. Vi jobbar så fort vi kan och återkommer om vi har frågor gällande din ansökan.

Att ansöka om lov

Att ansöka om lov (bygg-, mark- eller rivningslov) ses ofta som krångligt och svårt. Och det finns egentligen inga genvägar. Om det saknas underlag förlängs handläggningstiden och processen upplevs som ännu krångligare. Här försöker vi räta ut frågetecken och förklara regelverk.

Nyckeln till en smidig lovprocess är ett bra underlag och en tydlig kommunikation.

Bygglovsprocessen - klicka här

Bygglovsprocessen kan förenklat beskrivas så här:

1. Ansökan

 • Ansökan med efterfrågade handlingar skickas in till byggnads- och tillståndsnämnden.
 • Ärendet tas upp till fördelning nästföljande måndag och tilldelas en handläggare.
 • Handläggaren granskar ärendet och vid behov begärs kompletteringar in. Det kan till exempel vara förtydliganden, saknade ritningar eller ytterligare handlingar.

2. Granskning och beslut

När ärendet är komplett och handläggaren granskat dina inskickade handlingar tas beslut. Beslut i ärendet kan se ut på olika sätt:

 • Ett beviljat beslut betyder att din sökta åtgärd beviljas. Du får då beslutet utskickat till dig med instruktioner om hur du går vidare.
 • Ett avvisat ärende innebär att ärendet är ofullständigt eller att vi saknar nödvändig information för att bevilja eller ge avslag på din sökta åtgärd. Ärenden avvisas generellt bara om du som sökande inte svarar på kompletteringsbegäran eller inte kan inkomma med nödvändig information. Om din ansökan avvisas faktureras du för nedlagd tid enligt gällande taxa.
 • Avslag på ansökan betyder att förutsättningar saknas för att bevilja din ansökan. Beslut om avslag tas alltid vid byggnads- och tillståndsnämndens sammanträden.
 • Om din handläggare inte bedömer det möjligt att bevilja din ansökan kommer du att få information om hur du kan få beslutet prövat i byggnads- och tillståndsnämnden.
 • Handläggaren beskriver även kostnader och tidsram för att få ärendet prövat i nämnd. Om du väljer att återkalla ansökan anges din kostnad för dittills nedlagd arbetstid av handläggaren.
 • Ärenden som prövas i nämnd ska alltid vara kompletta och faktureras enligt gällande taxa, oavsett om din ansökan beviljas eller avslås.

3. Beslut enligt delegation eller vid byggnads- och tillståndsnämndens sammanträden

 • Många beslut kan tas av handläggaren själv enligt den så kallade delegationsordningen. Vid avslag, och då handläggaren själv inte får ta beslut, ska ärendet tas upp vid byggnads- och tillståndsnämndens sammanträden. Handläggaren skriver då ett förslag till beslut vilket du som sökande får möjlighet att yttra dig om. Dessa handlingar ligger sedan till grund för nämndens beslut.
 • Nämnden håller möten 11 gånger per år. Det innebär att handläggningstiden kan förlängas med 3-4 veckor på grund av nödvändig administration.
 • Fram till att beslut har fattats i ditt ärende kan du närsomhelst återkalla din ansökan. Du faktureras då för dittills nedlagd arbetstid enligt gällande taxa.

4. Överklagan eller startbeslut

 • Du kan överklaga ett beslut som tagits upp till 3 veckor efter att det kungjorts (meddelats).
 • Åtgärd som beviljats får inte påbörjas förrän tidigast 4 veckor efter att beslutet kungjorts.
 • Innan åtgärder får påbörjas ska startbesked ha lämnats. I enklare ärenden kan startbesked lämnas i samband med att beslut beviljas. Annars ska ett tekniskt samråd hållas innan beslut om startbesked kan tas.

5. Slutbesked

 • När åtgärden är klar och arbeten avslutats ska du söka slutbesked. Slutbesked söks enligt de villkor och krav på handlingar som ställs i besluten om lov och startbesked.

Det är en fördel att du redan undersökt om åtgärden är möjlig enligt gällande detaljplan när du söker lov. Om du är osäker rekommenderar vi att alltid skicka in en förfrågan till btn@sundbyberg.se, innan du skickar in en ansökan.

En förfrågan är alltid kostnadsfri och bör innehålla ritningar/skisser över planerad åtgärd, en beskrivning av vad som planeras samt adress eller fastighetsbeteckning för var åtgärden är planerad.

Om en åtgärd du planerar inte kräver lov kan den fortfarande kräva en anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Här kan du läsa mer om anmälningspliktiga åtgärder.

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på de mest återkommande frågorna som vi tar emot via e-post eller på telefontiden som inte rör specifika ärenden. Har du frågor som rör pågående ärenden eller möjliga åtgärder på just din tomt, byggnad eller lägenhet ska du alltid kontakta bygglovsenheten direkt för att få ett ingående svar om förutsättningar och regler som gäller där.

Vill du läsa mer om åtgärder och regler så rekommenderar vi Boverkets Kunskapsbanken Länk till annan webbplats. där du kan söka fritt.

Behöver jag bygglov för att glasa in min balkong?

 • Ja, inglasning av balkong är en fasadändring som alltid kräver bygglov och startbesked innan arbeten får påbörjas.
 • Vid en ansökan om bygglov för inglasning av balkong ska du alltid skicka in ansökningsblankett, situationsplan, fasadritningar, produktblad och kontrollplan. I situationsplanen ska det tydligt framgå vilken balkong som ska glasas in och på vilken huskropp. Om ansökan görs för flera balkonger, ska samtliga markeras i situationsplanen och på fasadritningarna.
 • I varje kommun finns detaljplaner och områdesbestämmelser som reglerar hur mycket och var på fastigheten du får bygga. En balkonginglasning kan påverkas av hur mycket fastigheten får bebyggas, om byggnadens yttre är särskilt skyddat med mera.
  Läs Sundbyberg stads information om inglasning av balkonger.
 • Här kan du läsa stadens information om inglasning av balkonger (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad är en kontrollplan?

 • En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska utföra gällande lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollen kan utföras av byggherren eller de entreprenörer som anlitats för åtgärden.
 • Kontrollen kan även utföras av en certifierad kontrollansvarig eller en sakkunnig inom ett visst område. Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet.
 • Du kan läsa mer på Boverkets information om kontrollplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Under Relaterat innehåll finns exempel på kontrollplaner för inglasning av balkong, uppförande av mur och plank samt en blank mall som visar strukturen för en kontrollplan. Men kom ihåg att en kontrollplan alltid ska anpassas till det specifika projektet avseende kontrollpunkter, utförande entreprenör med mera.

Behöver jag bygglov för att sätta upp solceller på mitt tak?

 • Solceller kräver bygglov om de inte följer takets lutning eller byggnadens form, eller om de är integrerade i takets konstruktion.
 • Solcellsanläggningar som inte kräver bygglov kan kräva en anmälan då de kan innebära en väsentlig ändring av byggnadens brandskydd. Reglerna ser olika ut beroende av om det rör sig om ett flerbostadshus eller ett en- eller tvåbostadshus.
 • Att söka bygglov för solcellsanläggning är kostnadsfritt i Sundbyberg stad.
 • Om du är osäker på om solcellsanläggningen kräver bygglov eller anmälan kan du alltid ställa frågan direkt via e-post eller genom att ringa på bygglovsenhetens telefontider.
 • På Boverket.se kan du läsa mer om solceller Länk till annan webbplats..
Senast uppdaterad 30 januari 2024