Anmälningspliktiga åtgärder

Om en åtgärd du planerar inte kräver lov kan den fortfarande kräva en anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig.

Det är samma blankett som används (Bygglov och anmälan) men du kryssar i fältet för anmälningspliktig åtgärd. Olika typer av anmälningspliktiga åtgärder kräver olika handlingar som ska kompletteras din inskickade anmälan.

Exempel på åtgärder som kräver anmälan

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
  Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, som omfattas av skyddsbestämmelser beslutade med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser( enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter).
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk:
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på högst 30 kvm (kvadratmeter).
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på högst 30 kvm.
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 kvm.
 • Tillbyggnad på högst 15 kvm.
 • Byggande av högst 2 takkupor.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

I och med att anmälningspliktiga åtgärder kan vara så vitt skilda är det svårt att lista vad som behövs i varje enskild anmälan. Innan du skickar in din anmälan kan du därför kontakta bygglovsenheten via e-post eller på någon av våra telefontider så hjälper vi dig att undvika missförstånd och senare kompletteringar.

Generellt behövs följande handlingar för din anmälan

 • Anmälningsblankett.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Planritning där det framgår vad ni avser/önskar göra.
 • Produktspecifikation (eldstad).
 • Beskrivning av projektet (så kallad teknisk beskrivning).
 • Brandskyddsdokumentation (innehåll ska anpassas efter den sökta åtgärden).
 • Redovisning av miljöinventering.

Du kan ibland behöva komplettera med fler handlingar. Vi meddelar dig i så fall vad som saknas inom 3 veckor. När kompletteringar inkommit handlägger vi ärendet.

I det fall din anmälan uppfyller gällande regelverk och lagkrav bokas tekniskt samråd och du får startbesked för att påbörja din åtgärd. Startbesked krävs alltid innan åtgärden får påbörjas.

Senast uppdaterad 5 januari 2024