Kvalitet Stöd Omsorg

All kommunal verksamhet inom området stöd och omsorg ska enligt lag ha ett ledningssystem för kvalitet. I Sundbybergs stad innebär det att vi arbetar systematiskt med att utveckla och förbättra kvaliteten.

Kvalitetsledningssystemet hjälper alla medarbetare att arbeta säkert och systematiskt i enlighet med lagstiftning och mål. Ett kvalitetsledningssystem är ett arbetssätt som är både strategiskt och konkret.

Det finns tydliga rutiner som hålls aktuella genom engagerade medarbetare och regelbunden uppföljning. Med hjälp av brukarenkäter och genom att ta emot och följa upp klagomål och synpunkter som kommer in kan ansvariga åtgärda felaktigheter och med hjälp av systematik se till att det inte händer igen.

Det görs regelbundna och systematiska uppföljningar i all verksamhet oavsett om det är kommunen eller ett privat företag som driver det.
Varje år sammanställs en kvalitetsrapport från socialtjänsten, en kvalitetsrapport från äldreomsorgen och en patientsäkerhetsberättelse från den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen.

Socialtjänst och funktionshinder genomför brukarundersökningar under september och oktober

Du som har möte med socialtjänsten eller har insats inom funktionshinder kommer kunna svara på en enkät om vad du tycker. Ingen kommer se vad just du har svarat. Svaren kommer vi använda för att utveckla och förbättra oss. Dina synpunkter är viktiga för oss! Resultatet från undersökningen kommer visas på denna hemsida när det är klart.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens ledningssystem för kvalitet är certifierat i enlighet med kraven i ISO 9001:2015 standard för kvalitet.

Funktionsnedsättning

Området funktionsnedsättning utvecklar sitt ledningssystem bland annat genom regelbundna brukarundersökningar som handlar om bemötande och delaktighet.

Socialtjänsten

Inom socialtjänsten för vuxna, barn ungdomar och familjer arbetar man processinriktat med kvalitet med en systemteoretisk vinkel. Det ligger nära det professionella arbetssättet som används i de terapeutiska delarna av socialtjänstens arbete. Även brukarenkäter samlas in och analyseras för att utveckla ledningssystemet.

Hälso- och sjukvård

All hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen ska följa de lagar som anger kraven på en god och säker vård. Det övergripande ledningsansvaret av hälso- och sjukvården har äldrenämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden i Sundbybergs stad. Det gäller för all verksamhet i kommunen oavsett om det är kommunen eller ett privat företag som driver verksamheten.

Arbetet bedrivs med hjälp av rutiner som ingår i äldreomsorgens kvalitetsledningssystem. Varje år sammanställs en patientsäkerhetsberättelse där årets kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård beskrivs.

Ta del av resultaten

Resultat från respektive verksamhet hittar du under respektive verksamhetsområde under rubrikerna i vänsterspalten under "Kvalitet inom social- och arbetsmarknadsområdet" och "Kvalitet i äldreomsorgen".

Senast uppdaterad 6 mars 2024