Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna handlar om många aspekter av en människas liv. Det kan gälla möjligheten att överleva, att vara fria i tanken och att behandlas rättvist och jämlikt – oavsett vem man är. I grunden handlar det om att alla ska ha möjligheten att leva ett drägligt liv.

De mänskliga rättigheterna omfattar alla människor och slår fast att alla är födda fria, har lika värde och samma rättigheter. De styr över statens makt och skyldighet gentemot individen. Rättigheterna är en del av folkrätten och finns nedskrivna i flera internationella överenskommelser.

I Sverige har regeringen det största ansvaret för att rättigheterna efterlevs, men kommuner, regioner och myndigheter har också ansvar. Sundbybergs stad arbetar aktivt för jämlikhet, jämställdhet och inkludering. Det syftar till att alla ska se, förstå, värdesätta och tillvarata människors olikheter.

Senast uppdaterad 28 januari 2020