Funktionsnedsättning

Du som har ett barn med funktionsnedsättning eller själv har funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp som underlättar livet. De flesta av samhällets stödinsatser måste du själv ansöka om.

Hur får jag hjälp och stöd hos kommunen?

Du ansöker om hjälp och stöd genom att ta kontakt med mottagningen inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen, telefonnummer 08-706 88 00. Där görs en första bedömning och sedan förmedlas en kontakt med biståndshandläggare som utreder din ansökan.

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga det.

Stöd enligt socialtjänstlagen

Om du själv inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du enligt socialtjänstlagen rätt att få hjälp och stöd från din kommun. Det kan vara boende, sysselsättning, boendestöd eller annat bistånd, till exempel hjälp i hemmet, trygghetslarm och avlösarservice. Den som har en funktionsnedsättning har samma stöd via socialtjänstlagen som alla andra, exempelvis ekonomiskt bistånd och stöd i föräldrarollen.

Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kompletterar hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. LSS gäller för personer med olika former av funktionsnedsättning, till exempel utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar som påverkar den dagliga livsföringen.

Avgifter

Du behöver betala en avgift för vissa insatser som du får enligt socialtjänstlagen. Det kan till exempel vara hemtjänst eller trygghetslarm. Hur mycket du betalar beror bland annat på din inkomst, dina kostnader för boende och vilken insats du får.

Du kan lämna uppgifter om din inkomst och dina kostnader för boende till din avgiftshandläggare. Handläggaren räknar då ut hur mycket du ska betala. Om du inte vill lämna uppgifter till handläggaren betalar du den högsta avgiften för olika insatser. Det är som mest 2 089 kronor i månaden.

Avgifter för stöd och service 2019PDF

Insatser från kommunen

Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för personlig assistans

Om den enskilde på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov) kan denne ha rätt till biträde av personlig assistent enligt LSS.

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka kan det finnas behov av statlig assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Detta utreds och beslutas av Försäkringskassan.

Ledsagarservice

För personer med funktionsnedsättningar som inte har personlig assistans men som behöver en ledsagare för att kunna komma ut och delta i samhällslivet.

Biträde av en kontaktperson

En viktig uppgift för kontaktpersonen är att hjälpa till att bryta den enskildes isolering och underlätta ett självständigt liv i samhället.

Avlösarservice i hemmet

Anhöriga till en person med funktionsnedsättning kan få hjälp med avlösning för att få avkoppling eller genomföra aktiviteter som den funktionshindrade inte deltar i. En avlösare övertar tillfälligt omvårdnaden i hemmet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse kan vara en möjlighet för en familj med ett funktionshindrat barn/ungdom att få avkoppling och avlösning. Korttidsvistelse kan även ge den funktionshindrade personen rekreation, miljöombyte och möjlighet till personlig utveckling. Det finns olika former av korttidsvistelse, till exempel korttidshem, korttidsfamilj och läger.

Korttidstillsyn

Ungdomar med funktionsnedsättning som är över 12 år och behöver tillsyn efter skolan erbjuds korttidstillsyn från den termin de fyller 13 år. Insatsen kan behållas lika länge som barnet går kvar i skolan om behov finns. Tillsynen kan vara före och efter skoldagen, under lovdagar och studiedagar.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan erbjudas familjehem eller bostad med särskild service. Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. I en bostad med särskild service bor några barn/ungdomar tillsammans och får stöd av anställd personal.

Bostad med särskild service för vuxna

Vuxna personer med funktionsnedsättningar kan vid behov erbjudas särskilda boendeformer. I en gruppbostad finns personal som kan tillgodose den enskildes stödbehov dygnet runt. I en servicebostad bor den enskilde mer självständigt men har tillgång till personal när behov uppstår.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet kan erbjudas personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller hjärnskada i vuxen ålder. Verksamheten syftar till att ge personlig utveckling, stimulans och gemenskap enligt den enskildes behov.

Landstingets ansvar

Landstinget har ansvar för insatsen råd och stöd enligt LSS och HSL (hälso- och sjukvårdslagen. Läs mer på habilitering.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landstinget har också en rådgivningstelefon och information om kurser och arrangemang på Forum Funktionshinderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 27 mars 2019