Trafik, gator och parkering

Sundbybergs stad har goda förutsättningar att skapa ett hållbart resande, det vill säga möjligheter för många att resa till, från och inom kommunen till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Detta är särskilt viktigt eftersom stadens befolkning växer i snabb takt.

Policy för hållbart resande

Sundbybergs stads policy för hållbart resande slår fast att staden ska vara hållbar och de kapacitetsstarka transportslagen gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras vad gäller tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet i gaturummet.

Sundbybergs stads prioritering av färdmedel

Mobilitetsprogram

Mobilitetsprogrammet innehåller stadens strategier och ställningstaganden vad gäller infrastruktur och beteendepåverkande åtgärder. Strategier inom dessa två områden behöver kombineras för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. Mobilitetsprogrammet riktar sig till nämnder och helägda bolag inom staden och ger ett stöd i arbetet med att uppfylla policyn för hållbart resande. Programmet ska även utgöra ett stöd för externa parter i samhällsbyggnadsprocessen.
Till mobilitetsprogrammetPDF 

Mobilitetsnorm

Vid ny-, om- och tillbyggnation som medför ett tillskott av bostäder ska exploatören förhålla sig till Sundbybergs stads mobilitetsnorm. I mobilitetsnormen anges hur många parkeringsplatser för cykel och bil som exploatörer ska bygga, så kallade parkeringstal. Normen är flexibel vilket innebär att antalet parkeringsplatser minskar om exploatören genomför mobilitetsåtgärder. Till mobilitetsnormenPDF

Senast uppdaterad 17 april 2019