Trafik, gator och parkering

Sundbybergs stad har goda förutsättningar att skapa ett hållbart resande, det vill säga möjligheter för många att resa till, från och inom kommunen till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Detta är särskilt viktigt eftersom stadens befolkning växer i snabb takt.

Policy för hållbart resande

Sundbybergs stads policy för hållbart resande slår fast att staden ska vara hållbar och de kapacitetsstarka transportslagen gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras vad gäller tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet i gaturummet.

Sundbybergs stads prioritering av färdmedel

Mobilitetsprogram

Mobilitetsprogrammet innehåller stadens strategier och ställningstaganden vad gäller infrastruktur och beteendepåverkande åtgärder. Strategier inom dessa två områden behöver kombineras för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. Mobilitetsprogrammet riktar sig till nämnder och helägda bolag inom staden och ger ett stöd i arbetet med att uppfylla policyn för hållbart resande. Programmet ska även utgöra ett stöd för externa parter i samhällsbyggnadsprocessen.
Till mobilitetsprogrammetPDF 

Resvaneundersökning

I maj 2019 fick cirka 4 000 medborgare i åldern 15–84 år ett brev där vi bad dem att fylla i en rese­dagbok.

Undersökningen visar hur sundbybergare reser under en vanlig dag. Här tydliggörs hur vanliga olika transportmedel är samt hur resbeteendet ser ut i olika stadsdelar, åldersgrupper och mellan kön.

Jämfört med 2016 års undersökning görs fler resor till fots och med cykel samt färre resor med bil och kollektivtrafik. Att fler reser hållbart är glädjande och är i linje med stadens inriktning.

Resultatet ska ligga till grund för att planera framtidens resor i Sundbyberg.

Läs hela resvaneundersökningen 2019PDF

Till resvaneundersökningen 2016PDF

Senast uppdaterad 13 december 2019