Trafik

Sundbybergs stad har goda förutsättningar att skapa ett hållbart resande, det vill säga möjligheter för många att resa till, från och inom kommunen till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Detta är särskilt viktigt eftersom stadens befolkning växer i snabb takt.

Policy för hållbart resande

Sundbybergs stads policy för hållbart resande Pdf, 103.9 kB. slår fast att staden ska vara hållbar och de kapacitetsstarka transportslagen gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras vad gäller tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet i gaturummet.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbart resande.

Sundbybergs stads prioritering av färdmedel

Mobilitetsprogram

Mobilitetsprogrammet innehåller stadens strategier och ställningstaganden vad gäller infrastruktur och beteendepåverkande åtgärder. Strategier inom dessa två områden behöver kombineras för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. Mobilitetsprogrammet Pdf, 10.9 MB. riktar sig till nämnder och helägda bolag inom staden och ger ett stöd i arbetet med att uppfylla policyn för hållbart resande. Programmet ska även utgöra ett stöd för externa parter i samhällsbyggnadsprocessen.

Resvaneundersökning

Den senaste resvaneundersökningen Pdf, 1.8 MB. genomfördes under våren 2022. Undersökningen visar hur boende i Sundbyberg reser under en vanlig vardag. Här tydliggörs hur vanliga olika transportmedel är samt hur resbeteendet ser ut i olika stadsdelar, åldersgrupper och mellan kön. Resultatet ligger till grund för att planera framtidens resor i Sundbyberg.

Senast uppdaterad 2 maj 2023