Parkera

Här har vi samlat information om parkering i Sundbyberg. Du hittar bland annat information om avgifter, parkeringsregler och vad som gäller vid våra städ- och servicedagar.

Nya parkeringsregler i Lilla Ursvik

Eftersom staden fått synpunkter och själva konstaterat att infartsparkeringen ökat i Lilla Ursvik har stadsmiljö- och tekniska nämnden tagit beslut om att införa lokala parkeringsregleringar i området. Syftet är att tydliggöra var parkering kan ske, så att framkomligheten och trafiksäkerheten prioriteras.

Införandet av lokala parkeringsregler i Lilla Ursvik

Vi påbörjade ett arbete under 2019 med att ta fram material och utredningar för att tydliggöra behovet av lokala parkeringsregler i Lilla Ursvik. Vi såg också ett behov av att öka trafiksäkerheten i området samt att tydliggöra var parkering skulle ske.

De lokala parkeringsreglerna skulle även ge driftenheten möjligheten att lättare komma till och utföra service och underhåll, eftersom det skulle införas parkeringsförbud i området samt servicetider på parkeringsplatserna.

Beslutet överklagades

I augusti 2019 beslutade stadsmiljö- och tekniska nämnden att lokala parkeringsregler skulle införas i Lilla Ursvik. Den 1 juni 2020 inleddes parkeringsövervakningen skarpt i området.

Införandet överklagades till Transportstyrelsen i juni, som gav medborgaren rätt att införandet hade skett på felaktiga grunder. Felaktigheten berodde på att vi hade upprättat tillfälliga lokala trafikföreskrifterna och inte permanenta lokala trafikföreskrifter.

Eftersom behovet av att införa lokala parkeringsregler kvarstår, har vi under hösten 2020 fortsatt att utreda möjligheten att införa lokala parkeringsregler och hur det skulle kunna se ut.

Trafikregler

Hur du får parkera styrs av generella regler genom Trafikförordningen.

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara.

Genom att parkera i enlighet med parkeringsreglerna gör du det enklare för dig själv och för andra. Snöröjning, ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon är beroende av en fungerande gatubild där framkomligheten är god. Bra framkomlighet är också viktigt för andra trafikanter och fotgängare, till exempel synskadade, barn, äldre och människor med funktionsnedsättningar.

På Transportstyrelsens webbplats kan läsa mer om vilka trafikregler Länk till annan webbplats. som gäller. Du kan också söka och läsa om lokala trafikföreskrifter Länk till annan webbplats. både inom Sundbybergs stad och i andra kommuner i Sverige.

Parkeringsförbud

Parkeringsförbud gäller inom många områden i kommunen. Det innebär att du endast får parkera på gator och platser där det är skyltat med ”P”. När områdesförbud inte gäller så är det Trafikförordningens generella bestämmelser som gäller 24 timmar i följd på vardagar. Som exempelvis i stadens villaområden Lilla Ursvik och delar av Duvbo. 

Parkeringsförbud för fordon över 3,5 ton

På vissa platser i Sundbyberg är det parkeringsförbud för fordon över 3,5 ton mellan klockan 22.00–06.00.

Se karta här Pdf, 4.1 MB.

Så här ser vägmärkena ut:

Vägmärke Parkeringsförbud

Det här vägmärket betyder att det är förbjudet att parkera i ett helt område. Skylten sitter där området börjar.

Vägmärke Parkeringsförbud upphör

Det här vägmärket betyder att parkeringsförbudet upphör efter att du har passerat skylten.

Vägmärke Parkering

Vägmärket anger att parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag, om annat inte framgår av en tilläggstavla.

Senast uppdaterad 13 november 2020