Parkera

Här har vi samlat information om parkering i Sundbyberg. Du hittar bland annat information om avgifter, parkeringsregler och vad som gäller vid våra städ- och servicedagar.

Nya parkeringsregler i Lilla Ursvik

Eftersom staden fått synpunkter och själva konstaterat att infartsparkeringen ökat i Lilla Ursvik har stadsmiljö- och tekniska nämnden tagit beslut om att införa lokala parkeringsregleringar i området. Syftet är att tydliggöra var parkering kan ske, så att framkomligheten och trafiksäkerheten prioriteras.Det är viktigt att du kontrollerar skyltningen noga innan du parkerar. De nya parkeringsreglerna börjar gälla den 1 juni.

Läs mer här

Trafikregler

Hur du får parkera styrs av generella regler genom Trafikförordningen.

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara.

Genom att parkera i enlighet med parkeringsreglerna gör du det enklare för dig själv och för andra. Snöröjning, ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon är beroende av en fungerande gatubild där framkomligheten är god. Bra framkomlighet är också viktigt för andra trafikanter och fotgängare, till exempel synskadade, barn, äldre och människor med funktionsnedsättningar.

På Transportstyrelsens webbplats kan läsa mer om vilka trafikreglerlänk till annan webbplats som gäller. Du kan också söka och läsa om lokala trafikföreskrifterlänk till annan webbplats både inom Sundbybergs stad och i andra kommuner i Sverige.

Parkeringsförbud

Parkeringsförbud gäller inom många områden i kommunen. Det innebär att du endast får parkera på gator och platser där det är skyltat med ”P”. När områdesförbud inte gäller så är det Trafikförordningens generella bestämmelser som gäller 24 timmar i följd på vardagar. Som exempelvis i stadens villaområden Lilla Ursvik och delar av Duvbo. 

Parkeringsförbud för lastbilar

På vissa platser i Sundbyberg är det parkeringsförbud för lastbilar över 3.5 ton mellan klockan 22.00–06.00.

Se karta härPDF

Så här ser vägmärkena ut:

Det här vägmärket betyder att det är förbjudet att parkera i ett helt område. Skylten sitter där området börjar.

Det här vägmärket betyder att parkeringsförbudet upphör efter att du har passerat skylten.

Vägmärket anger att parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag, om annat inte framgår av en tilläggstavla.

Senast uppdaterad 13 maj 2020