Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar inom trafikområdet.

Trafiksäkerhet

Allmänt om trafiksäkerhet

Hur arbetar staden med trafiksäkerhet?

Sundbybergs stad arbetar sedan många år tillbaka systematiskt och förebyggande med trafiksäkerhetsfrågorna i staden. Trafiksäkerhetsarbetet och åtgärdsplaneringen baseras bland annat på forskning, olycksstatistik, inventeringar i trafiken samt trafikmätningar vilka ger information om hastigheter och trafikflöden.

Trafiksäkerhetsarbetet ska leda till att olycks- och skaderiskerna i trafiksystemet minskar. Ett viktigt led i att minimera olyckor och konflikter är att olika typer av trafikanter såsom fotgängare, cyklister och motordriven trafik separeras från varandra. Avvägningar behöver göras gentemot framkomligheten och därför är det viktigt med ett strukturerat arbete så att avvägningarna sker på ett genomtänkt sätt.

Sundbybergs stads mobilitetsprogram Pdf, 10.9 MB. huvudsakliga syfte är att skapa god mobilitet samt att hållbart resande ska öka och vara prioriterat i gaturummet. En grundläggande förutsättning för att öka andelen som reser hållbart i staden är en god trafiksäkerhet.

Vår gata är smal och saknar trottoar, kan ni anlägga trottoarer eller enkelrikta gatan?

För att gångbanor ska fungera året om behöver de vara minst 2 meter breda för att driftfordon ska kunna röja snö och sopa sand. På smala villagator är det därför ofta svårt att inrymma gångbanor på båda sidor om gatan, eller på ena sidan för den delen såvida gatan inte enkelriktas. Vidare har staden en årlig budget för fysiska åtgärder och åtgärderna prioriteras gentemot varandra.

Att enkelrikta en gata innebär ofta att flera gator behöver enkelriktas eftersom alla gator bildar ett system. Därför behöver varje beslut om enkelriktning föregås av en utredning.

Kan ni montera en spegel för att öka trafiksäkerheten i en korsning?

Att använda speglar är ingen metod som staden använder i syfte att öka trafiksäkerheten. Det finns ingen forskning som visar på att trafikspeglar har god trafiksäkerhetseffekt. En spegel kan i vissa fall innebära att trafikanter tittar åt motsatt håll mot var de bör rikta uppmärksamheten, det vill säga spegeln blir en distraktion snarare än en hjälp.

Hur hanterar jag ett skadat husdjur i trafiken?

Vid en olycka med ett påkört husdjur:

 1. Stanna bilen direkt, ställ ut varningstriangel och värna om din egen säkerhet.
 2. Se efter hur det gick för det påkörda husdjuret.
 3. Ring polisen – du har anmälningsplikt för påkörda hundar och bör anmäla katter.
 4. Var försiktig vid hantering av ett skadat husdjur.
 5. Ring djurägaren om kontaktuppgifter finns på halsbandet.
 6. Försök aldrig att avliva ett påkört husdjur.
 7. Se till att djuret snarast kommer till en veterinär.

Gällande skyldigheter vid viltolycka, läs mer på polisens Länk till annan webbplats. och Nationella Viltolycksrådets webbplatser. Länk till annan webbplats.

Vem ansvarar för att klippa växtlighet som skymmer sikt och skyltar i korsningar?

Det är Sundbybergs stad som har ansvaret att åtgärda skymmande växtlighet om den befinner sig på stadens mark. På den mark där staden inte äger marken är det fastighetsägaren som är skyldig att åtgärda skymmande växtlighet i korsningar som medför försämrad sikt, skymmer vägmärken och/eller gatuskyltar.

Klipp häcken för ökad trafiksäkerhet

Hastighetsdämpande åtgärder

Det är höga hastigheter på vår gata, kan ni anlägga farthinder?

Generellt är staden restriktiv med att anlägga farthinder. Detta gäller särskilt på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 km/tim. Till orsakerna hör att farthinder försvårar drift och underhåll samt framkomligheten för utryckningsfordon och bussar. De medför även ökade problem med avgaser vid inbromsning och accelerering och kan medföra oönskade vibrationer och buller för närliggande fastigheter. I nya stadsutvecklingsprojekt strävar staden efter att den fysiska gatumiljön ska vara utformad så att hastighetsbegränsningen bibehålls och att därmed inte farthinder ska behöva implementeras.

Det är omöjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser i staden. Det är till sist förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt, och det är polisens ansvar att övervaka att trafikanterna följer de lagar och regler som finns. På många mindre gator är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna. Därför kan samtal om trafikmiljön mellan grannar, i bostadsrättsföreningar eller i skolor vara en bra åtgärd.

Vi utför kontinuerligt hastighetsmätningar runt om i staden. Om mätningarna visar på att hastighetsöverträdelser är vanligt förekommande kommer lämplig åtgärd att vidtas.

Vem beslutar om farthinder på stadens gator?

Det gör Sundbybergs stad som är väghållare. Enligt lag är väghållaren skyldig att se till att vägen är säker och farbar. Det ansvaret kan inte överlåtas, vilket gör att tillstånd för att sätta upp egna farthinder inte kan ges på vägar där staden är väghållare.

Kan ni sätta upp blomlådor som farthinder på vår gata?

Staden använder inte blomlådor eller liknande lösa föremål som farthinder. Anledningen till det är att de lätt kan flyttas omkring, skymma lekande barn och därmed utgöra en trafikfara. Det är således inte heller tillåtet att själv sätta ut blomlådor på kommunala gator. Staden är väghållare och ansvarar för dessa.

Kan ni anlägga dynamiska (bussvänliga) farthinder på vår gata?

Dynamiska farthinder har installerats i flera kommuner på enstaka platser. Det är en relativt oprövad metod men med hittills goda resultat enligt utvärderingar som gjorts. Några faktorer är fortfarande osäkra och det är främst kopplat till driftsäkerhet samt driftkostnader. Dynamiska farthinder är dyra jämfört med andra hastighetsdämpande åtgärder. Därför behöver platser identifieras där denna typ av farthinder är motiverad med avseende på fordonsflöden och strömmar av gående och cyklister.

Kan ni anlägga busskuddar på vår gata?

Farthinder som busskuddar, eller dynamiska farthinder (bussvänliga hinder) kräver generellt två körfält som separeras med mittrefug för att förhindra att bilister kör vid sidan av hindret. Därmed behöver gatusektionen vara ganska bred för att en sådan lösning ska fungera.

Hastigheter i staden

Hur stor betydelse har hastigheten för trafiksäkerheten?

Hastigheten är direkt avgörande för risken att skadas eller att dödas vid en olycka. Som oskyddad trafikant är risken att dödas vid påkörning av en personbil i 30 km/tim låg, 10 %. Motsvarande risk vid 50 km/tim är 70 % (se figur nedan). Den ökade risken att dödas beror främst på att en ökad hastighet ger en betydande ökning i både reaktions- och stoppsträcka (se figur för stoppsträcka nedan).

Om samtliga medborgare håller sig till hastighetsbegränsningarna skulle det enligt NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) gå att rädda många liv varje år. Enligt NTF kan femton liv räddas per nationellt sänkt km/tim i genomsnittlig reshastighet.

Hastighet och krockvåld på NTF:s webbplats Länk till annan webbplats..

Hastighet och stoppsträcka på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats..

När utför staden hastighetsmätningar?

Staden utför hastighetsmätningar med radar dygnet runt, året runt på olika platser runt om i kommunen. Platserna för hastighetsmätningarna väljs med beaktning av flera faktorer, dessa är:

 • Täcka in kommunens hela vägnät.
 • Täcka in de platser på vilka medborgare haft synpunkter på höga upplevda hastigheter.
 • Få en kontinuitet i mätningarna så att hastighetsefterlevnad kan följas upp från år till år.

Utöver radarmätningar utför staden vartannat år en fordonstrafikmätning på ett femtiotal mätpunkter utspridda över hela kommunen, den senaste utfördes 2018. Syftet med fordonstrafikmätningen är att kartlägga trafikflöden och hastigheter i staden.

Vad är det som avgör vilken hastighet det blir på stadens gator?

Enligt Sundbybergs stads hastighetsplan från 2017 ska huvudgator samt lokalgator med uppsamlande funktion ha en hastighetsbegränsning på 40 km/tim. Det enda undantaget är huvudgatan Enköpingsvägen vilken har en hastighetsbegränsning på 60 km/tim då den är en huvudgata med motorvägsutformning. Övriga gator har en hastighetsbegränsning på 30 km/tim (se karta för vägnät och hastighetsplan nedan.

Hastighetsplanen återfinns i stadens mobilitetsprogram Pdf, 10.9 MB..

Varför stämmer inte hastigheten på min gata med hastighetsplanen?

Hastighetsplanen, vilken är en del av mobilitetsprogrammet Pdf, 10.9 MB., antogs i december 2017. Stadens trafikingenjörer har sedan dess arbetat med att uppdatera stadens lokala trafikföreskrifter så att dessa stämmer överens med hastighetsplanen. Majoriteten av hastighetsplanen är i dagsläget uppdaterad och resterande lokala trafikföreskrifter under 2019 och 2020. På ett fåtal platser i kommunen kommer staden att avvakta med att uppdatera enligt hastighetsplan då utformningen av gatorna inte stämmer överens med tänkt hastighet vilket påverkar hastighetsefterlevnaden.

Vi vill sänka hastighetsbegränsningen på vår gata. Är det möjligt?

Staden har en gällande hastighetsplan som utgör grunden för hastigheter i staden. Lägre hastigheter än 30 km/tim har inte stöd i lagen. På de kommunala gatorna där Sundbybergs stad är väghållare används bara hastighetsgränser som har lagligt stöd och polisen kan övervaka. Den lägsta hastighet som polisen övervakar är 30 km/tim.

Det är höga hastigheter utanför skolan, kan ni åtgärda detta?

Stadsmiljö- och trafiknämnden utför kontinuerligt hastighetsmätningar runt om i staden, och mätningar utanför stadens skolor hör till de högst prioriterade. Om en hastighetsmätning visar på höga hastigheter kring en skola utreds gatan ur trafiksäkerhetssynpunkt och åtgärdas för att öka tydligheten för bilister och oskyddade trafikanter. Ofta är åtgärder kostsamma och behöver planeras, projekteras och sedan prioriteras gentemot andra likvärdiga åtgärder i staden inom ramen för beslutad budget.

Övergångsställe och gångpassage

När anlägger staden ett övergångsställe?

En framkomlighetsåtgärd

Ett övergångsställe används som en framkomlighetsåtgärd då gående på grund av fordonsflödet har svårt att korsa gatan. Det är inte en trafiksäkerhetshöjande åtgärd, då fordonstrafikens hastighet ej påverkas. Forskning har visat att övergångsställen leder till ett ökat antal olyckor om de inte kombineras med hastighetsdämpande åtgärder.

Vad motiverar ett övergångsställe?

Ett övergångsställe kan motiveras av ett betydande flöde mellan målpunkter på båda sidor av vägen, ett stråk med en tydlig efterfrågan för gångtrafik samt om väntetiden är lång för gående att korsa gatan. Det är viktigt att övergångsställen inte hamnar för nära varandra då respekten för dem riskerar att minska. På lokala gator i ett vägnät, där hastigheten vanligen är 30 km/tim, är kraven för ett övergångsställe ofta inte uppfyllda.

Övergångsställen ger en falsk känsla av trygghet

Forskning visar att den relativa risken att bli påkörd är större på ett övergångsställe (markerat med zebraränder) än om man korsar gatan på en annan plats. Anledningen till det är att gående inte är lika uppmärksamma och går rakt ut i gatan utan att utan att se sig om.

Vad är skillnaden mellan ett övergångsställe och en gångpassage?

En gångpassage har ingen universell utformning och är i dess enklaste slag en nedsänkt kantsten för att underlätta för funktionshindrade och barnvagnar att ta sig upp på trottoaren.

En gångpassage har inga skyltar till skillnad från ett övergångsställe som måste vara skyltat och markerat med vägmarkering i gatan. Bilister är således inte skyldiga att lämna företräde för gående vid gångpassager, till skillnad från vid övergångsställen där bilister har väjningsplikt mot gående.

Syftet med en gångpassage är att underlätta för gående att korsa en gata där det inte är lämpligt att anlägga ett övergångsställe, till exempel i ett villaområde.

Vad är skillnaden på ett bevakat och ett obevakat övergångsställe?

Ett bevakat övergångsställe innebär att det är signalreglerat med trafikljus. Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller precis ska gå ut på övergångsstället, men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till närmande fordon. Även den som leder en cykel räknas som gående, men fordonsförare har inte väjningsplikt mot den som cyklar på ett obevakat övergångsställe.

Skyltar

Bilar kör för fort på vår gata. Kan ni sätta upp hastighetsskyltar?

Vi skyltar bara högsta tillåtna hastighet vid zongränser (där hastighetsgränser förändras), till exempel vid in- och utfarten till en 30-zon. Forskning har visat att fler hastighetsskyltar inte påverkar förarens beteende utan istället gör föraren mer distraherad. Därför strävar vi efter att ha så få skyltar som möjligt och bara där det behövs.

Bilar kör för fort utanför förskolan/skolan. Kan ni sätta upp ”Varning för lekande barn”-skyltar?

Staden utför inte åtgärder särskilt riktade till förskolor då barn i den åldern förväntas ha sällskap av vuxna när de rör sig i trafiken. Generellt används varningsmärken främst där en fara är svår att upptäcka eller om faran är oväntad på platsen. Exempelvis är det troligt att barn förekommer vid förskolor/skolor eller i ett bostadsområde och därför anses de inte vara oväntade på platsen.

Trafiksignaler

Kan ni anlägga en trafiksignal?

Generellt gäller att en trafiksignal anläggs där fordonstrafiken ska ha prioritet framför oskyddade trafikanter, eller där flera större trafikantströmmar korsar varandra. En trafiksignal är ingen trafiksäkerhetsåtgärd för oskyddade trafikanter eftersom den inte har en hastighetssäkrande effekt.

Stadsmiljö- och trafiknämnden arbetar för att prioritera oskyddade trafikanter i staden.

Väntetiden för gående/cyklister är lång vid denna trafiksignal, kan ni göra något åt saken?

Sundbybergs stad prioriterar oskyddade trafikanter högst av alla trafikslag i staden och ser därför ständigt över om det kan göras några förändringar i programmeringen av trafiksignalerna för att minska väntetiden för gång och cykel.

Avsteg från denna prioritering måste göras på de huvudleder som trafikeras av SL:s bussar och Tvärbanan då dessa kräver en god framkomlighet för att hålla tidtabellen. På stadens huvudleder kan inte heller oskyddade trafikanter prioriteras villkorslöst då detta samtidigt skulle försämra framkomligheten för biltrafiken avsevärt.

Väntetiden för gående/cyklister är lång vid denna trafiksignal längs tvärbanan, kan ni göra något åt saken?

Signalregleringen regleras utifrån att spårtrafikens signalsystem har prioritet över trafiksignalerna för övriga trafikantgrupper. Det är Trafikförvaltningen på Region Stockholm som ansvarar för dessa trafiksignaler.

Trafikljuset fungerar inte, vad gör jag?

Kontakta Servicecenter på telefon 08-706 65 00 eller mejla servicecenter@sundbyberg.se. Du kan också skicka in en felanmälan via webbformulär, då skickas felanmälan direkt till entreprenören och åtgärd utförs så snart som möjligt.

Vad är skillnaden mellan ett bevakat och ett obevakat övergångsställe?

Ett bevakat övergångsställe innebär att det är signalreglerat med trafikljus.

Vid ett obevakat övergångsställe finns ingen trafiksignal och förare har därmed väjningsplikt mot gående som gått ut på eller precis ska gå ut på övergångsstället. Gående får dock inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till närmande fordon. Även den som leder en cykel räknas som gående. Enligt trafikförordningen ska en förare som närmar sig en obevakad cykelpassage anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.

Det är också bra att komma ihåg att varken ett bevakat eller obevakat övergångställe är en trafiksäkerhetsåtgärd för oskyddade trafikanter då inget av dem har en hastighetssäkrande effekt.

Bommar och genomfartsförbud

Kan ni sätta upp en bom som hindrar bilar från att köra på gång- och cykelbanan?

Problem med motorfordonstrafik på gång- och cykelbanor bedöms i första hand vara en polisiär fråga eftersom det handlar om brott mot gällande trafikregler.

Staden är restriktiv med att sätta upp nya hinder, särskilt på huvudcykelstråken. Hinder på lokala cykelstråk kan accepteras men byggnation måste föregås av granskning. Bommar och andra fasta hinder ökar nämligen olycksrisken framförallt för cyklister. Det är inte ovanligt att cyklister cyklar in i hindret och skadas. Bommar riskerar även att minska tillgängligheten för de som till exempel färdas i rullstol, använder rullator, går med barnvagn, cyklar med handikappcykel, cykelvagn eller barnsadel. I mörker kan hindren även vara svåra att se trots reflexer. De gör det svårt för cyklister och gående att ta sig fram. Bommar försvårar dessutom renhållning och vinterväghållning på gång- och cykelbanor.

Vår gata används för genomfartstrafik, kan ni stänga av den eller sätta upp genomfartsförbud?

Stadens gator ska vara tillgängliga för alla. Trafiksystemets utformning ska, enligt stadens mobilitetsprogram, tillgodose framkomlighet, orienterbarhet, tillgänglighet, säkerhet, trygghet och god gestaltning.

Därför är staden restriktiv med att införa genomfartsförbud och avstängningar. Genomfartsförbud är dessutom svåra för polisen att övervaka.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafik

På vilken sida ska jag gå?

Oavsett vilken trafikmiljö du befinner dig i gäller att du som är trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna för att undvika trafikolyckor.

Det finns ingen trafikregel som beskriver på vilken sida gående ska gå på en vanlig gångbana, stig, motionsspår eller en separerad gång- och cykelbana. Här gäller att visa ömsesidig hänsyn.

om möjligt längst till vänster i din färdriktning, när du använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana.

Kan ni informera trafikanter om generella trafikregler med skyltar eller kampanjer?

Det ligger inte i kommunernas ansvar att informera om generella trafikregler som gäller i Sverige. Alla trafikregler är viktiga för trafikanterna att känna till och det är var och ens ansvar att känna till gällande trafikregler.

Får man cykla på gågator?

Man får cykla på gågator dock är den högsta tillåtna hastigheten gångfart och väjningsplikt mot fotgängare gäller. Som gångfart betraktas en hastighet av högst 7 km/tim.

Får man cykla på trottoaren?

Nej, trottoarerna är till för dem som går. Trottoarer betraktas som gångbanor även om de inte är skyltade. Cyklister får korsa gångbanor och har då väjningsplikt mot gående.

Det finns enligt trafikförordningen ett undantag som säger att barn, till och med att de fyller åtta år, får cykla på gångbana om cykelbana saknas.

Kan ni sätta upp farthinder på vår gång- och cykelbana?

I trafiken gäller ömsesidig respekt mellan trafikanter. Beteenden i trafiken är svåra att bygga bort. Farthinder på gång- och cykelvägar försämrar tillgängligheten avsevärt för alla trafikanter och försvårar för dem med funktionsnedsättning. För cyklister innebär farthinder i form av fartgupp en säkerhetsrisk och kan orsaka svåra olyckor. Farthinder försvårar även för driften, både när det gäller att sopa bort grus och att röja snö på vintern.

Staden arbetar aktivt med att främja hållbart resande och att öka framkomligheten för gående och cyklister. Farthinder på gång- och cykelbanor är inte en metod som staden bedömer vara i linje med stadens styrande dokument och arbetssätt.

Kan ni sätta upp en bom som hindrar motorfordon från att köra på gång- och cykelbanan?

Problem med motorfordonstrafik på gång- och cykelbanor bedöms i första hand vara en polisiär fråga, eftersom det handlar om brott mot gällande trafikregler.

Staden är restriktiv med att sätta upp nya hinder, särskilt på huvudcykelstråken. Hinder på lokala cykelstråk kan accepteras men byggnation måste föregås av granskning. Bommar och andra fasta hinder ökar nämligen olycksrisken framförallt för cyklister. Det är inte ovanligt att cyklister cyklar in i hindret och skadas. Bommar riskerar även att minska tillgängligheten för de som till exempel färdas i rullstol, använder rullator, går med barnvagn, cyklar med handikappcykel, cykelvagn eller barnsadel. I mörker kan hindren även vara svåra att se trots reflexer.

Olycksrisken är således större att en cyklist kör på ett hinder än att en incident inträffar med en olovligt körande bil eller moped. Dessutom försvårar hinder på gång- och cykelbanor renhållning och vinterväghållning.

Drift och underhåll

När påbörjas snöröjningen av gång- och cykelbanor?

Vanligtvis börjar staden snöröja när det slutat snöa så att all snö tas med på en plogning. Vid långvarigt snöfall eller vid kraftiga mängder snö kan vi börja ploga innan det slutat snöa.

Hur går snöröjningen av gång- och cykelbanor till?

Staden har tio mindre traktorer, speciellt anpassade för gång- och cykelbanor, fördelade på nio områden i kommunen. Snöröjning av gång- och cykelbanor tar ungefär 10 timmar per område. Staden får problem när temperaturen växlar mellan varmt och kallt, för då hinner isen både smälta och frysa. När isen tinar rasar sand igenom det tunna islagret på gångbanorna, och då bildas en isskorpa som gör att det blir väldigt halt.

Vädret påverkar alltså när vi kan åka ut och hur lång tid det tar.

Varför passar ni inte på att ploga cykelbanan när ni ändå har plogat vägen bredvid? Länk till annan webbplats.

Det kan bero på att klockslaget för plogningen inte är ultimat, men mest troligt är det att snöröjningsfordonet är av fel typ. Vi har tio mindre traktorer, som är speciellt anpassade för gång- och cykelbanor.

När och hur halkbekämpar ni gång- och cykelbanor?

Staden halkbekämpar gång- och cykelbanor mellan 15 oktober och 15 april. Denna period kan dock variera något beroende på väderleken.

På gång- och cykelbanor används sand med viss inblandning av salt för att sanden inte ska frysa ihop. Sandning kan ske i förebyggande syfte på trottoarer och gång- och cykelbanor.

Vi sopsaltar delsträckor längs de regionala cykelstråken samt på stadens huvudcykelstråk. Sopsaltning är ett viktigt verktyg för att öka vintercyklismen. De rosamarkerade cykelbanorna på kartan Pdf, 2.2 MB.sopsaltas.

Hur fungerar sopsaltning?

Sopsaltning lämpar sig endast på gång- och cykelbanor av en viss standard. Sopsaltningsfordonet kräver en viss bredd, hållfasthet och standard på asfalten för att metoden ska vara effektiv och att inte cykelbanan ska ta skada av fordonets tyngd.

För dig som cyklist innebär sopsaltningen att framkomligheten och trafiksäkerheten ökar – både på vintern när cykelbanan hålls ren från snö och is och på våren när cykelbanan är fri från grus. Det innebär också att tillgängligheten för gående förbättras.

Vi använder en särskild snöröjningsmaskin till en utvald del av gång- och cykelbanorna, en så kallad sopsaltare. Den består av en sopvals och en påhängd vagn. Borsten på sopsaltaren sitter fram och saltlösningen kommer ut längst bak från fordonet. Sopvalsen borstar alltså bort snö och skräp och vagnen sprider ut saltet, som antingen är saltlake, saltlake och torrsalt eller bara torrsalt.

Sopsaltning fungerar inte tillfredställande under -7 grader. Snön och isen smälter då inte längre som metoden kräver och en risk för halka uppstår därmed. Vid så låga temperaturer återgår vi till normal vinterväghållning med plogning och sandning. När temperaturen stiger igen så sopas sanden bort direkt vid första sopsaltningstillfället.

Sandar ni inte gångbanorna när det töar? Länk till annan webbplats.

Gångbanorna i staden sandas kontinuerligt, men tövädret gör att effekten blir liten eftersom sanden sjunker ner och rinner bort fort.

När sandsopas gång- och cykelvägarna i staden?

Målet är att alla gator, gång- och cykelvägar ska vara rensopade så fort som möjligt efter avslutad vinter, senast den 15 maj. För att hinna sopa klart påbörjas arbetet så snart vädret och temperaturen tillåter, senast i början av april.

Vi börjar alltid sandsopa prioriterade platser. Så här ser prioriteringen ut:

 1. Huvudvägnät av cykelbanor
 2. Centrumbildningar
 3. Trottoarer, gång- och cykelbanor
 4. Parkeringsplatser utmed kantsten, servicegator
 5. Huvudvägnät av gator
 6. Lokalgator i villaområdena
 7. Refuger
 8. Gräsytor

Sandupptagning i Sundbyberg.

Hur felanmäler jag "potthål" i stadens gator?

Då potthål är svåra att förutspå och snabbt uppstår får du gärna göra en felanmälan.

Hur lång tid tar det innan ett "potthål" är åtgärdat?

Från och med att felanmälan är gjord ska staden åtgärda skadan inom 14 dagar. Potthål på vägar där det är risk för skada för allmänheten prioriteras.

Övergångsställe och gångpassage

När anlägger staden ett övergångsställe?

En framkomlighetsåtgärd

Ett övergångsställe används som en framkomlighetsåtgärd då gående på grund av fordonsflödet har svårt att korsa gatan. Det är inte en trafiksäkerhetshöjande åtgärd, då fordonstrafikens hastighet inte påverkas. Forskning har visat att övergångsställen leder till ett ökat antal olyckor om de inte kombineras med hastighetsdämpande åtgärder.

Vad motiverar ett övergångsställe?

Ett övergångsställe kan motiveras av ett betydande flöde mellan målpunkter på båda sidor av vägen, ett stråk med en tydlig efterfrågan för gångtrafik samt om väntetiden är lång för gående att korsa gatan. Det är viktigt att övergångsställen inte hamnar för nära varandra då respekten för dem riskerar att minska. På lokala gator i ett vägnät, där hastigheten vanligen är 30 km/tim, är kraven för ett övergångsställe ofta inte uppfyllda.

Övergångsställen ger en falsk känsla av trygghet

Forskning visar att den relativa risken att bli påkörd är större på ett övergångsställe (markerat med zebraränder) än om man korsar gatan på en annan plats. Anledningen till det är att gående inte är lika uppmärksamma och går rakt ut i gatan utan att se sig om.

Vad är skillnaden mellan ett övergångsställe och en gångpassage?

En gångpassage har ingen universell utformning och är i dess enklaste slag en nedsänkt kantsten för att underlätta för funktionshindrade och barnvagnar att ta sig upp på trottoaren.

En gångpassage har inga skyltar, till skillnad från ett övergångsställe som måste vara skyltat och markerat med vägmarkering i gatan. Bilister är således inte skyldiga att lämna företräde för gående vid gångpassager, till skillnad från vid övergångsställen där bilister har väjningsplikt mot gående.

Syftet med en gångpassage är att underlätta för gående att korsa en gata där det inte är lämpligt att anlägga ett övergångsställe, till exempel i ett villaområde.

Vad är skillnaden på ett bevakat och ett obevakat övergångsställe?

Ett bevakat övergångsställe innebär att det är signalreglerat med trafikljus. Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller precis ska gå ut på övergångsstället, men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till närmande fordon. Även den som leder en cykel räknas som gående, men fordonsförare har inte väjningsplikt mot den som cyklar på ett obevakat övergångsställe.

Cykelöverfart och cykelpassage

Vad kännetecknar en cykelöverfart?

En cykelöverfart är en väg som enligt en lokal trafikföreskrift är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke.

En cykelöverfart innebär att motorfordonsförare har väjningsplikt mot cyklister, men cyklister och förare av moped klass II ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig överfarten. Enkelt förklarat kan en cykelöverfart liknas vid ett övergångsställe för cyklister, överfarten ökar framkomligheten för cyklister.

Cykelöverfarter på Transportstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Vad kännetecknar en cykelpassage?

En cykelpassage är en cykelbana som oreglerat upphör och korsar gata med motorfordonstrafik.

Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller polis. Vid obevakade cykelpassager har cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana väjningsplikt när de korsar en körbana. Fordonsförare på körbanan ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklisterna på cykelpassagen.

Cykelpassager på Transprotstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Gångfartsområde, gågata och shared space

Vad gäller vid gångfartsområden och gågator?

Gångfartsområde och gågata är två olika regleringar som genom lokala trafikföreskrifter innebär att övrig trafik endast får trafikera på de gåendes villkor, på gågata får övrig trafik endast trafikera i särskilda fall. Båda dessa regleringar faller delvis in under det bredare begreppet shared space som innebär att olika trafikantgrupper delar på samma yta och att samspelet löses genom hänsyn istället för fysisk utformning eller trafikregler.

Enligt Trafikförordningen (1998:1276) 8 kap 1§ gäller på en gågata eller gångfartsområde följande:

 1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart (högst 7 km/tim).
 2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
 3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Enligt Trafikförordningen (1998:1276) 8 kap 1§ gäller på gågata att motordrivna fordon inte får föras annat än att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för:

 1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
 2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
 3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan,

eller

 1. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan. Förordning (2007:101).

Vad innebär shared space?

Shared space är ett brett begrepp som kan avse gågator och gångfartsområden samtidigt som det är ett begrepp för helt oreglerade platser där olika trafikanter och trafikantgrupper löser samspelet genom ömsesidig hänsyn. Trafiksäkerheten vid shared space grundar sig i att trafikanterna vidtar försiktighet på grund av en upplevd osäkerhet. Shared space kan som princip tillämpas för allt från en villagata eller korsning, till ett torg eller stadsgata.

Specifik reglering för shared space saknas, istället är det utformningen av gaturummet och korsande flöden som ska uppmuntra till samspel mellan trafikanterna.

Vid tillämpning av shared space ska sammansättning av trafikanter vara sådan att förutsättningar för samspel finns.

Parkering

Allmänt om parkering

Hur ser Sundbybergs stads riktlinjer ut för parkering?

Sundbyberg står inför en fortsatt kraftig befolkningsökning vilket ställer stora krav på en bra planering. Den framtida utvecklingen innebär att konkurrensen om marken ökar i staden, såväl i de centrala delarna som i övriga områden. I Sundbybergs stads trafikplanering är gående, cyklister och kollektivtrafik högre prioriterade än biltrafik. Det innebär att parkeringsplatser inte alltid prioriteras lika högt som andra funktioner (till exempel mötesplatser, cykelparkeringar och gång- och cykelbanor).

Hur många p-platser finns det i Sundbyberg?

I Sundbyberg finns cirka 5 000 parkeringsplatser, 3 200 av dem är avgiftsbelagda.

Varför finns det inte fler parkeringsplatser i de centrala delarna?

I en växande stad som Sundbyberg där många funktioner och intressen ska samsas på en liten yta för att det ska vara attraktivt för besökare att medborgare att vistas i det offentliga rummet måste ytan användas på ett optimalt sätt. Bilen möjliggör absolut för personer att ta del av stadens butiker, kultur- och nöjesliv men att öka möjligheterna för gående och cyklister att ta sig fram är mer hållbart ur ett miljöperspektiv, mer rättvist då fler kan nyttja färdsätten samt mer yteffektivt. I Sundbyberg, som är Sveriges till ytan minsta kommun, måste därför en del parkeringsplatser byggas bort till förmån för förtätning och ett bättre stadsliv.

Staden arbetar för att andelen som reser med hållbara färdmedel (till fots, med cykel eller med kollektivtrafik) ska öka, för att minska trängseln i staden. Det är också så att den allmänna platsmarken i kommunen kan nyttjas till annat än parkering, till exempel till torg, parker eller andra vistelseytor.

Parkeringsutredningar visar att det finns lediga parkeringsplatser, dels i garage dels på gatumark i centrala Sundbyberg. Däremot är det så att vissa områden är högre belastade än andra. I de fallen kan det bli så att man får gå lite längre till/från sin parkerade bil. Alternativet är att hyra en garageplats.

Påverkas centrumhandeln av att tillgängligheten till parkeringsplatser i staden begränsas?

Det finns studier som visar att begränsning av biltrafik (hastigheter eller antal bilar) gör att gatuutrymmen blir trevligare samt att gång- och cykelflöden ökar. Det ger i sin tur bra förutsättningar för handel.

Generellt arbetar staden med att tid- och avgiftsreglera för att det ska finnas tillgängliga parkeringsplatser för besökare till handel och service.

Varför görs parkeringsplatser om till gångbana, cykelbana eller annat?

Stadens parkeringsutredningar visar att en hög andel av parkerade motorfordon står stilla stor del av dygnet/veckan. Generellt brukar det sägas att bilar i storstadsregioner står stilla 97 procent av bilens livstid. Det betyder att den allmänna platsmarken utnyttjas ineffektivt och för enskilda intressen – det vill säga staden upplåter mark för att enskilda personer ska ha någonstans att ställa sin bil.

I och med att stadens befolkning växer måste allmänna ytor användas på ett smart och effektivt sätt. De färdmedel som tar liten yta i anspråk och har bra effekt ur ett hållbarhetsperspektiv ska prioriteras före stillastående fordon. Dessa är gång, cykel och kollektivtrafik. I mobilitetsprogrammet Pdf, 10.9 MB. kan du läsa mer om stadens viljeriktning när det gäller trafik och trafikanter.

Var får man parkera i Sundbyberg?

På de platser som genom lokala bestämmelser regleras med vägmärket Parkering (P).

I stadens villaområden finns det generella bestämmelser som säger att man får parkera inom tätbebyggt område på vardagar 24 timmar i följd.

Varför är det parkeringsförbud?

Ett parkeringsförbud är en lokal bestämmelse som ska vara reglerat på plats med ett vägmärke C35. Det innebär att man får stanna och lasta av och på gods. Parkeringsvakten har en kontrolltid för att se om lastning pågår. Sker ingen lastning under kontrolltiden betyder det att fordonet har parkerat, och då utfärdas en parkeringsanmärkning.

Har stadens parkeringsvakter provisionslön?

I Sundbybergs stad är det kommunalt anställda parkeringsvakter som övervakar dagtid. Parkeringsvakterna har månadslön och arbetar för att öka trafiksäkerheten samt framkomligheten i staden. Sundbybergs stad samarbetar med svenska parkeringsföreningen Svepark och följer deras etiska regler. Det innebär bland annat:

 • att personalen har fast månadslön med övriga ersättningar enligt kollektivavtal och att det inte förekommer några förmåner kopplade till antalet utfärdade parkeringsanmärkningar,
 • att personalen är välutbildad och deltar på regelbundna fortutbildningar,
 • att vi skyltar villkor och regler för stannande och parkering på ett tydligt sätt enligt lagar och förordningar,
 • att våra parkeringsvakter är fullt uniformerade och väl synliga med varselväst samt reflexer på uniformen,
 • att våra övervakningsfordon är väl synliga med reflexdekaler och kommunlogga samt text som säger att fordonet används vid parkeringsövervakning.

Vad kan hända om jag inte flyttar min bil på servicedagen/servicenatten? Länk till annan webbplats.

Du kan få en felparkeringsavgift. Parkeringsförbudet gäller oavsett om det utförs service på gatan eller inte.

Vid snöfall kan du riskera att få din bil inplogad. Några enstaka felparkerade bilar kan förhindra snöröjningen av en hel gata. Bilar som hindrar snöplogarna kan flyttas. Du som äger bilen får då stå för kostnaden. Bilen flyttas en kort bit eller ställs tillbaka efter att plogning skett, den kan även flyttas till en särskild uppställningsplats.

Avgifter och betalning

Vad kostar det att parkera i Sundbyberg?

 • Zon B: 20 kronor per timme
 • Zon C: 15 kronor per timme
 • Zon E: 10 kronor per timme

Varför är det olika parkeringsavgifter i olika områden?

Avgiften är till för att ordna och styra parkeringen efter de olika behov som finns för till exempel besöksparkering och arbetsplatsparkering. Generellt gäller att ju större efterfrågan på parkeringsplatserna desto högre avgift. I de centrala delarna är det dyrare att parkera då konkurrensen är högre än i övriga områden.

Varför kostar det att parkera?

Parkeringsavgiften styrs till stor del av tillgång och efterfrågan, men även av parkeringsplatsens funktion och läge. På attraktiva platser bidrar ett högre pris till ökad tillgänglighet då parkeringstiden generellt blir kortare. Då många vill parkera nära platsen där ärendet ska uträttas har många platser i framförallt centrala Sundbyberg kortare avgiftstid och högre parkeringstaxa, för att göra det möjligt för så många som möjligt att nyttja parkeringsplatserna. Generellt gäller att ju större efterfrågan på parkeringsplatserna desto högre avgift.

Hur många av Sundbybergs parkeringsplatser är avgiftsbelagda?

I Sundbyberg finns cirka 5 000 parkeringsplatser och 3 200 av dem är avgiftsbelagda.

Parkeringsautomaten fungerar inte. Hur betalar jag?

Om parkeringsautomaten är trasig bör den felanmälas på telefonnummer 08-29 46 48. Ange parkeringsautomatens adress och automatens nummer. Du måste sedan gå till en närliggande automat och lösa biljett. Att automaten är trasig ger dig inte gratis parkering.

Hur många minuter får man stå med bil på gatan utanför huset utan att få parkeringsanmärkning?

Ett parkeringsförbud, eller en parkering, är en lokal bestämmelse som ska vara reglerat på plats med ett vägmärke. Det innebär att du får stanna och lasta av och på gods.

Parkeringsvakten har en kontrolltid för att se om lastning pågår. Sker ingen lastning under kontrolltiden betyder det att fordonet har parkerat, och då genereras en parkeringsanmärkning.

Parkeringsanmärkning

Hur betalar eller bestrider jag en parkeringsanmärkning?

Felparkeringsanmärkningen ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Betala till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905. Ärendenummer/OCR-nummer står på framsidan och måste anges vid betalningen. Om anmärkningen inte betalas efter en påminnelse kommer den att höjas. Om parkeringsanmärkningen ändå inte betalas överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning. Kronofogden tar ut en avgift för handläggningen. Alla frågor gällande betalning av parkeringsanmärkningar hänvisas till Transportstyrelsen Länk till annan webbplats..

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida den. Ett bestridande av parkeringsanmärkningen ska ha inkommit till polisen senast sex månader från det att felparkeringsavgiften betalats.

Jag har tappat bort min parkeringsanmärkning. Kan jag få uppgifterna för att betala den?

Om du har tappat bort din parkeringsanmärkning ska du vända dig till Transportstyrelsen. De har alla uppgifter du behöver för att kunna betala boten. Transportstyrelsen Länk till annan webbplats. når du på telefon 0771-503 503.

Vad ligger bötesbeloppet på?

Om du parkerar fel kan du få en parkeringsanmärkning. Så här mycket måste du betala beroende på förseelse:

 • Glömt att lösa parkeringsbiljett: 600 kronor
 • Parkering på parkeringsförbud och hindrar arbete på gatan: 900 kronor
 • Parkering för länge på samma plats: 900 kronor
 • Felaktig parkering på p-plats för funktionsnedsatt: 1 200 kronor
 • Parkering framför övergångsställe: 1 200 kronor
 • Parkering på busshållplats: 1 200 kronor
 • Parkering i terräng: 1 200 kronor

Boendeparkering

Hur fungerar boendeparkering?

Du som bor och är folkbokförd i ett område med boendeparkering i Sundbyberg kan ansöka om parkeringstillstånd. Tillståndet låter dig parkera till en annan avgift än besökande.

I nybyggda bostadsområden finns inte möjlighet till boendeparkering på gatumark. Du som bor i ett område som har byggts efter 1 augusti 2019 kan därför inte söka boendeparkeringstillstånd. Du hänvisas istället till parkering i garage inom bostadsfastigheterna. På gatumark kan du bara parkera till besökstaxa.

Du kan läsa mer i stadens mobilitetsprogram Pdf, 10.9 MB..

Hur ansöker jag om boendeparkeringstillstånd?

Ansök via boendeparkeringstjänsten Länk till annan webbplats. eller med blanketten Pdf, 982.4 kB. för boendeparkeringsansökan.

Vad kostar ett boendeparkeringstillstånd?

Från och med 1 augusti 2019 är månadsavgiften för personbil 600 kronor. Det är också möjligt att ansöka om boendeparkering för motorcykel med en avgift på 200 kronor/månad.

Behöver jag en dekal i framrutan när jag fått beviljad boendeparkering?

Nej, det är ett digitalt tillstånd. Parkeringsvakten ser i sin handdator om det finns ett giltigt tillstånd samt om betalning är erlagd.

Var får jag parkera med boendeparkeringstillstånd?

Tillståndet gäller endast på parkeringsplatser med skylten Boende & boendeområdet inom det område du är folkbokförd. Det finns sex boendeområden i Sundbyberg; Rissne, Brotorp, centrala, Ursvik, Lilla Alby och Storskogen. Se Sundbybergs karta Länk till annan webbplats. för de olika boendeområdena.

Kan jag ansöka om boendeparkering för min tjänstebil/leasingbil?

Tillstånd för tjänstefordon ska styrkas med aktuellt intyg Pdf, 990.7 kB. från arbetsgivaren där anställning bekräftas och att arbetsgivaren medger att fordonet får användas privat. Är fordonet inte registrerat på företaget i centrala bilregistret ska leasingavtal eller liknande även bifogas ansökan. Står fordonet registrerat på egen firma bifogas kopia på företagets registreringsbevis till ansökan.

Leasingfordon likställs med ägande av fordonet om du är upptagen som brukare av fordonet i Transportstyrelsens register och att leasingperioden enligt avtal är minst tre månader.

Kan jag ansöka om boendeparkering för min motorcykel?

Ja.

Hur länge är ett tillstånd för boendeparkering giltigt?

Tillståndet gäller ett år i taget från datumet det beviljas, så länge huvudvillkoren för sökande och fordon fortfarande uppfylls.

Kan jag lämna tillbaka mitt boendeparkeringstillstånd?

Staden återbetalar inte redan betald boendeparkering vid exempelvis fordonsbyte, avställning eller av annan orsak.

Finns det ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd?

Om du bor i Sundbyberg, men inte är folkbokförd här, kan tillstånd ges under högst sex månader. Kopia på aktuellt hyresavtal inom Sundbybergs stad ska då bifogas ansökan.

Jag har boendeparkeringstillstånd men har bytt bil. Hur får jag det att gälla för den nya bilen?

Du går in i boendehanteringssystemet och lägger in det nya registreringsnumret. Betalningen följer med så länge alla andra uppgifter är överensstämmande. Du behöver också stå som ägare på bilen innan vi kan ändra registreringsnummer.

Får vem som helst parkera där det är skyltat med boendeparkering?

Ja, vem som helst får parkera där det är skyltat för boendeparkering, men inte på samma villkor som för dem med boendeparkeringstillstånd.

Större fordon

Var får jag parkera min lastbil?

I Sundbyberg finns inga upplåtna parkeringsplatser för större fordon. På vissa platser i Sundbyberg är det parkeringsförbud för lastbilar över 3,5 ton mellan klockan 22.00–06.00.

Se karta Länk till annan webbplats..

Var får jag parkera min buss?

I Sundbyberg finns inga upplåtna parkeringsplatser för större fordon.

Var får jag parkera min husbil, husvagn och släp?

I Sundbyberg finns inga upplåtna parkeringsplatser för större fordon. Husbilar, husvagnar och släp får parkeras där parkering är tillåten mot avgift. Där parkering är markerad ska parkeringen ske inom den målade rutan. De fordon som är ihopkopplade (husvagn eller släp) räknas som ett fordon och kräver endast en parkeringsbiljett.

Min bil ryms inte på garageuppfarten, är det ok att den delvis står på gång- och cykelbanan?

Nej, din bil ska parkeras på din fastighet och den får inte sticka ut i gång- och cykelbanan.

Gäst- och nyttoparkering

Vi har bara två gästparkeringar, var ska mina gäster parkera?

På den allmänna gatans parkeringsytor är det möjligt att parkera och följa de parkeringsregler som gäller.

Är det okej att dra en motorvärmarsladd till mina gästers parkerade bil på gatan?

Nej, det får man inte göra. Fotgängare kan snubbla på sladden, särskilt i mörker, och skada sig.

Var ska mina funktionshindrade gäster parkera?

Gäster som inte har parkeringstillstånd för funktionshindrade måste använda anvisade parkeringsplatser. Det är dock tillåtet att stanna på gatan för att hämta och lämna.

Jag har hemtjänst, var kan de parkera?

Hemtjänst får följa de parkeringsregler som finns på gatan. De har alltså inga andra förmåner att parkera. Endast läkare och sjukvårdare har sådana förmåner enligt trafikförordningen.

Hemtjänst kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Skyltning

Vad betyder parkeringsskyltarna?

Läs om alla vägmärken i Transportstyrelsens publikation Stanna och parkera Länk till annan webbplats..

Får jag parkera framför en utfart om förbudsskylt saknas?

Nej.

Fordonsflytt

Vad är fordonsflytt?

Fordonsflytt innebär att ett fordon som stannats eller parkerats mot gällande bestämmelser flyttas.

Följande lagstiftning reglerar huvudsakligen fordonsflytt:

Vem får flytta ett fordon?

Polisen, Trafikverket och staden får flytta fordon enligt gällande lagstiftning. Polisen får flytta alla fordon utom de som räknas som fordonsvrak, de får bara kommunen och Trafikverket flytta.

När kan ett fordon flyttas direkt?

Situationer då fordon kan flyttas direkt:

 • Fordonet innebär trafikfara eller trafikhinder.
 • Fordonet hindrar drift och underhåll eller vägarbete.
 • Fordonet står för nära övergångsställe.
 • Fordonet står på parkeringsplats för rörelsehindrade.
 • Fordonet står på en ändamålsplats (lastplats, taxiplats, skolskjutsplats).
 • Fordonet står på en hållplats eller i körfält för buss i linjetrafik.
 • Fordonet innehar obetalda parkeringsanmärkningar eller om ägaren till fordonet har förfallna parkeringsanmärkningar som överstiger 5 000 kronor.
 • Fordonet kan inte identifieras på grund av exempelvis avsaknad av registreringsskyltar.
 • Fordonet är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat.

En bil på gatan har fått en parkeringsanmärkning, kan ni flytta bilen?

Om det innefattar en flyttgrund. Se frågan ovan.

Jag kommer inte ut med min bil eftersom det står en bil parkerad framför utfarten. Kan ni flytta bilen så att jag kommer ut?

Om bilen står hindrande kan staden flytta fordonet. Du kan kontakta staden på följande sätt:

Felanmälan via app

Här hittar du instruktioner för att ladda ner Sundbybergs stads app för felanmälan.

Google play Länk till annan webbplats.

App store Länk till annan webbplats.

Felanmälan under kontorstid:

Kontakta stadens servicecenter på 08-706 65 00, vardagar klockan 9–11 och 13–15.

Webbformulär för felanmälan.

Akut felanmälan utanför kontorstid:

Helger och mån-tors efter kl. 16.30, fre efter kl. 15.15. Ring 08-733 03 83.

Min bil har blivit flyttad på grund av fordonsrelaterade skulder, vad innebär det?

Om en ägare till ett fordon har förfallna parkeringsanmärkningar som överstiger 5 000 kronor kan fordonet flyttas direkt. Parkeringsanmärkningar är personliga vilket kan innebära att flera fordon kan flyttas om det är samma ägare. Först efter att ägaren löst sina skulder hos Transportstyrelsen samt kostnaderna för flytten kan ägaren hämta ut fordonet.

Vad kostar det om min bil blir flyttad?

 • Direkt flytt 1 999 kronor (flytt på grund av att fordonet utgör hinder eller står trafikfarligt).
 • Långtidsuppställt fordon 1 199 kronor (Flytt på grund av att fordonet har stått på samma ställe på kommunal mark under en längre tid).

På uppställningsplats kostar det 210 kronor per dygn.

Drift och underhåll

Halkbekämpning

Hur halkbekämpar staden?

Vid vinterväglag gör vi en kontroll av alla gator, trottoarer och gång- och cykelvägar varje dag. På helger gör vi en kontroll eller en insats om vi kan förutse halka utifrån väderförhållandena eller får felanmälningar från medborgare.

Tillvägagångssätt

Vid halkbekämpning på huvudgator används den metod (salt, saltlake, befuktat torrsalt, sand eller befuktat sand) som förväntas ge bäst resultat, i första hand saltlake som är en miljövänligare halkbekämpningsmetod.

På lokalgator, trottoarer och gång- och cykelbanor används sand med viss inblandning av salt för att sanden inte ska frysa ihop. Sandning kan ske i förebyggande syfte på gator, trottoarer och gång- och cykelvägar.

Varför används inte salt för halkbekämpning på alla vägar?

Det är inte lämpligt att använda salt på samtliga av stadens gator då vägsalt kräver ett visst trafikflöde för att vara effektivt. Därför saltar staden på högtrafikerade vägar samt där det ofta är snabba temperaturväxlingar.

När sandar ni gator och gång- och cykelvägar?

När driftansvarig bedömer att det finns behov av det.

Snöröjning

Vem beslutar när snöröjning ska utföras?

Stadens prioriteringsordning i samband med snöröjning fastställs av tekniska avdelningen.

Hur prioriteras snöröjningen?

Enligt stadens riktlinjer plogas prioriterade gator samt gång- och cykelvägar i ett första skede. Därefter, därefter plogas övriga gång- och cykelvägar.

Det är viktigt att utryckningsfordon och kollektivtrafik kan ta sig fram, därför plogar staden huvudgator, bussleder och större gång- och cykelvägar först.

Hur prioriteras snöröjningen i Sundbyberg utifrån ett jämställdhetsperspektiv?

Tekniska enheten har länge arbetat med vad som kan kallas jämställd snöröjning. Det innebär att snöröjning av gång- och cykelbanor samt ytor för kollektivtrafik prioriteras.

Att prioritera de ytor som används för gång, cykel och kollektivtrafik går även i linje med stadens policy för hållbart resande.

När kommer snöröjarna till min gata?

Viktigast är att utryckningsfordon och kollektivtrafik ska kunna ta sig fram. Därför plogar vi huvudgator, bussleder och större gång- och cykelvägar först. De stora gatorna tar sju timmar att snöröja vid ett snödjup på 7 cm, kommer det mer snö tar det längre tid. Därefter plogar vi resten av staden.

Att snöröja hela Sundbyberg med full bemanning tar 10–14 timmar.

Varför är det inte plogat?

Grunden för stadens vinterväghållning är att man ska kunna ta sig fram på gator samt gång- och cykelvägar. Undantag kan förekomma vid extrema väderförhållanden. Staden strävar efter att snöröja så fort som möjligt, men det är omöjligt att snöröja hela kommunen samtidigt. Därför finns det en prioriteringsordning där de gator gång- och cykelvägar med höga flöden och stort behov av snöröjning prioriteras högst.

En del trottoarer används som snöupplag under vintern då uppläggningsytan i staden är knapp.

Varför åker ni förbi oplogade och osandade gator? Länk till annan webbplats.

Det kan bero på att de gatorna inte har prioritet just då, att de inte ingår i fordonets distrikt, att fordonet är trasigt eller att fordonet är på väg att hämta mer sand. Det kan även bero på att det är en plats staden inte ansvarar för.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Vid snöfall ansvarar Sundbybergs stad för att snöröja gator och trottoarer. Du som fastighetsägare har ansvar för snö och is som kommer från din fastighet, till exempel om det rasar snö och is från taket ner på trottoaren eller gatan. Om förbipasserande skadas av fallande snö eller istappar från taken kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.

Du får inte skyffla ut snö på stadens mark. Snö som faller på tomten ska förvaras på tomten. Du ska även snöröja och sanda din egen uppfart om det är så att andra personer än du själv går på den.

Kan ni hjälpa mig att ta bort snövallen utanför min bostad?

Snövallar som bildas när staden plogar vägarna ska du som fastighetsägare själv skotta luckor i, för att man ska kunna ta sig till och från ditt hus. Det gäller till exempel sophämtningen som behöver komma fram till ditt hus och tömma dina sopor.

Snöhögar och snövallar vid busshållplatser och övergångsställen tar vi bort så snart vi kan efter snöröjningen. Det gäller även platser där snön ligger illa så att den är en fara för trafiken, eller när snön gör det svårt att ta sig fram.

Varför är vägar i mitt område så smalt plogade?

På grund av utrymmesbrist. Vi plogar så brett det går.

Vad gäller för bortforsling av snö?

Vi forslar bort snöhögar om de utgör trafikfara eller om de hindrar framkomligheten avsevärt.

Varför tar ni inte bort snövallar vid infarter och brevlådor?

Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att räddningsväg och passage/infart till fastigheten är tillgänglig.

Målet är att bortforsling av snövallar vid infarter till fastighetsmark ska ske senast 7 dagar efter den senaste snöröjningsinsatsen.

Varför blir det snöhögar i vägkorsningar, övergångsställen och cykel- och gångpassager?

När det snöar kraftigt måste snöröjarna, för framkomlighetens skull, i första hand ploga vägarna. De snömassor som tas bort placeras då på närmast lämpliga ställe.

Sopning och renhållning

Vem ansvarar för att hålla rent på stadens gator?

Sundbybergs stad ansvarar för renhållningen på alla allmänna platser och gator. Driften sköts av Sundbybergs stad och upphandlad driftentreprenör.

Varje fastighetsägare är ansvarig för att hålla rent på sin egen mark. Vidare har varje medborgare ansvar för att slänga sitt skräp i papperskorgen.

När sopas min gata ren från vinterns sand?

Sopningen brukar pågå under april och maj.

När tas sanden upp från gatan där jag bor?

Stadens sandupptagning påverkas av vädret, därför är det svårt att bestämma exakt datum. Sandsopningen sker under mars, april och maj. Senaste datum för sandsopning är 15 maj.

Varför grovsopas inte gatan där jag bor?

De flesta platser grovsopas och sopas flera gånger för att uppnå god kvalitet.

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare för sandupptagning?

Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort sand på ytor inom fastighetsgränsen. Det gäller både för husägare och bostadsrättsföreningar.

Målning

Hur ofta målar ni om vägmarkeringar och övergångsställen?

Vid behov, max en gång per år.

Vilka platser prioriteras i och med målning?

Övergång för gående och cyklister, väjningstrianglar och stopplinjer prioriteras.

Lagning av "potthål"

Hur felanmäler jag "potthål" i stadens gator?

Då potthål är svåra att förutspå och snabbt uppstår får du gärna göra en felanmälan:

Felanmälan

Hur lång tid tar det innan ett "potthål" är åtgärdat?

Från och med att felanmälan är gjord ska staden åtgärda skadan inom 2 timmar till 14 dagar. Potthål på vägar där det är risk för skada för allmänheten prioriteras.

Servicedag/servicenatt

Vi har servicedag på gatan idag. Varför har det inte varit någon här och städat?

Staden städar på de angivna dagarna, men vissa typer av arbeten måste genomföras under andra tider. Förutom städning utförs arbeten som byte av belysning, rensning av brunnar och snöröjning under servicedagen. Ibland måste arbetet omprioriteras, och då är det möjligt att städdagen skjuts upp.

Servicedagar och servicenätter är i huvudsak till för vinterunderhåll och sandupptagning, men även för diverse planerade arbeten. Planerade arbeten kan vara slamsugning av brunnar, schaktarbete, inspektion av ledningsbrunnar, sopning av skräp eller löv eller trädbeskärningar.

Vinterunderhållet innefattar plogning av snövallen som bildas framför de parkerade bilarna mot kantstenen samt lasta och transportera bort snö.

Sandupptagning utförs när vintern bedöms vara över. Det brukar normalt vara under april och maj, senast 15 maj.

Vad är servicedagen/servicenatten till för? Länk till annan webbplats.

Servicetiden finns för att tillgängliggöra gatan för olika sorters service, till exempel snöröjning, sandsopning, gatuunderhåll och städning. Under den tiden är det parkeringsförbud på gatan. Förbudet gäller oavsett om det är helgdag eller om service utförs eller inte.

Vad kan hända om jag inte flyttar min bil på servicedagen/servicenatten? Länk till annan webbplats.

Du kan få en felparkeringsavgift. Parkeringsförbudet gäller oavsett om det utförs service på gatan eller inte.

Vi snöfall kan du riskera att få din bil inplogad. Några enstaka felparkerade bilar kan förhindra snöröjningen av en hel gata. Bilar som hindrar snöplogarna kan flyttas. Du som äger bilen får då stå för kostnaden. Bilen flyttas en kort bit eller ställs tillbaka efter att plogning skett, den kan även flyttas till en särskild uppställningsplats.

Trafikanordningsplaner

När behövs en TA-plan?

När arbeten sker på allmän plats som påverkar framkomligheten och säkerheten för trafikantgrupper, till exempel vägarbeten, byggarbetsplatser med mera.

Vad är det som gäller för TA-planer?

Se Sundbybergs stads tekniska handbok Pdf, 5.6 MB. och Sveriges Kommuner och Regioners publikation Gatuarbete i tätort Länk till annan webbplats. för stöd vid planering och genomförande.

Du kan också läsa mer om TA-planer här.

Hur lång är handläggningstiden för en TA-plan?

Handläggningstid för en korrekt och tydlig ansökan är tre veckor. Vid mer komplexa ärenden kan handläggningen ta längre tid. Under vissa perioder kan handläggningstiden bli längre på grund av hög arbetsbelastning (framförallt under vår och höst).

Vilka avgifter gäller för TA-planer?

Staden tar ut en granskningsavgift oavsett utfall samt en dygnsavgift för godkända trafikanordningsplaner. Vid förändring av TA-plan (förlängning/förändring) tillkommer en ny granskningsavgift och fortsatt dygnstaxa.

Sanktionsavgifter kan delas ut i samband med platsbesök och/eller inspektioner. Läs mer om sanktionsavgifter här Pdf, 120.4 kB..

När utför staden platsbesök och inspektioner?

Platsbesök och inspektioner utförs regelbundet på slumpvis utvalda arbeten eller vid klagomål. Vid felaktigheter görs en bedömning om anmärkning eller sanktionsavgifter ska utdelas beroende på överträdelse.

Varför händer ingenting med TA-planen?

Kontakta Servicecenter på 08-706 65 00 eller servicecenter@sundbyberg.se.  De tar kontakt med trafikingenjörerna som utreder frågan.

Var pågår det arbeten och när avslutas arbeten?

Information om större arbeten och hur länge de pågår publiceras här på webbplatsen under Pågående byggarbeten.

Informationsskyltar ska även finnas på den aktuella byggarbetsplatsen.

Elsparkcyklar

Vilka trafikregler gäller för elsparkcykel?

Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbana och följa trafikregler för cyklister. De får inte köras på trottoar eller gångbana. Det är alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel. Det är polisens ansvar att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.

Hur gör jag för att anmäla en felparkerad elsparkcykel?

Om elsparkcyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe, kan du höra av dig till det aktuella företaget för snabbast hantering av ärendet. Skicka gärna med bild och position.

Kontakt med Voi Länk till annan webbplats..

Kontakt med Lime.

Senast uppdaterad 25 augusti 2023