Servicedagar

Du får inte parkera på gatan när det är servicedag. Då utförs arbeten både ovan och under mark, som till exempel gatustädning, snöröjning, byte av belysning, rensning av brunnar och mindre gatuarbeten.

Städ- och servicedagar

Det finns olika servicetiden på gatorna i staden beroende på hur gatan används. Gator med servicetid året runt är ofta bussgator och kan således endast snöröjas och städas nattetid. De är skyltade med förbud om parkering kl 0-6 tisdag eller fredag där julimånad undantas.

Det finns också servicetider på vissa gator under vinterhalvåret som gäller från 1 november till 15 maj. De är ofta gator med bostadskarriär. Servicetiden är fördelad på en förmiddagstid klockan 08.00-12.00 eller en eftermiddagstid klockan 12.00–15.00.

Det är viktigt att kontrollera skyltningen på gatan noggrant för gällande servicetid. Tänk på att det alltid är vägmärket som gäller i första hand.

Servicedagarna gäller en viss veckodag, exempelvis måndag, oberoende om det är helgdag/röd dag eller inte. Parkeringsförbudet under servicedagen gäller oavsett om det utförs service eller inte.

Om du parkerar på gatan under en städ- och servicedag riskerar du en felparkeringsavgift.

Om din bil hindrar så att underhåll och service inte kan utföras kan bilen bli bärgad till närliggande plats eller till särskild uppställningsplats. Du får själv stå för kostnaden inklusive eventuell uppställningskostnad.

Senast uppdaterad 15 juni 2023