Frågor och svar om parkering i Sundbyberg om parkering i Sundbybergs stad

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om parkering.

Allmänt

Hur ser Sundbybergs stads riktlinjer ut för parkering?

Sundbyberg står inför en fortsatt kraftig befolkningsökning vilket ställer stora krav på en bra planering. Den framtida utvecklingen innebär att konkurrensen om marken ökar i staden, såväl i de centrala delarna som i övriga områden. I Sundbybergs stads trafikplanering är gående, cyklister och kollektivtrafik högre prioriterade än biltrafik. Det innebär att parkeringsplatser inte alltid prioriteras lika högt som andra funktioner (till exempel mötesplatser, cykelparkeringar och gång- och cykelbanor).

Varför finns det inte fler parkeringsplatser i de centrala delarna?

I en växande stad som Sundbyberg där många funktioner och intressen ska samsas på en liten yta för att det ska vara attraktivt för besökare att medborgare att vistas i det offentliga rummet måste ytan användas på ett optimalt sätt. Bilen möjliggör absolut för personer att ta del av stadens butiker, kultur- och nöjesliv men att öka möjligheterna för gående och cyklister att ta sig fram är mer hållbart ur ett miljöperspektiv, mer rättvist då fler kan nyttja färdsätten samt mer yteffektivt. I Sundbyberg, som är Sveriges till ytan minsta kommun, måste därför en del parkeringsplatser byggas bort till förmån för förtätning och ett bättre stadsliv.

Staden arbetar för att andelen som reser med hållbara färdmedel (till fots, med cykel eller med kollektivtrafik) ska öka, för att minska trängseln i staden. Det är också så att den allmänna platsmarken i kommunen kan nyttjas till annat än parkering, till exempel till torg, parker eller andra vistelseytor.

Parkeringsutredningar visar att det finns lediga parkeringsplatser, dels i garage dels på gatumark i centrala Sundbyberg. Däremot är det så att vissa områden är högre belastade än andra. I de fallen kan det bli så att man får gå lite längre till/från sin parkerade bil. Alternativet är att hyra en garageplats.

Påverkas centrumhandeln av att tillgängligheten till parkeringsplatser i staden begränsas?

Det finns studier som visar att begränsning av biltrafik (hastigheter eller antal bilar) gör att gatuutrymmen blir trevligare samt att gång- och cykelflöden ökar. Det ger i sin tur bra förutsättningar för handel.

Generellt arbetar staden med att tid- och avgiftsreglera för att det ska finnas tillgängliga parkeringsplatser för besökare till handel och service.

Varför görs parkeringsplatser om till gångbana, cykelbana eller annat?

Stadens parkeringsutredningar visar att en hög andel av parkerade motorfordon står stilla stor del av dygnet/veckan. Generellt brukar det sägas att bilar i storstadsregioner står stilla 97 procent av bilens livstid. Det betyder att den allmänna platsmarken utnyttjas ineffektivt och för enskilda intressen – det vill säga staden upplåter mark för att enskilda personer ska ha någonstans att ställa sin bil.

I och med att stadens befolkning växer måste allmänna ytor användas på ett smart och effektivt sätt. De färdmedel som tar liten yta i anspråk och har bra effekt ur ett hållbarhetsperspektiv ska prioriteras före stillastående fordon. Dessa är gång, cykel och kollektivtrafik. I mobilitetsprogrammet Pdf, 10.9 MB. kan du läsa mer om stadens viljeriktning när det gäller trafik och trafikanter.

Var får man parkera i Sundbyberg?

På de platser som genom lokala bestämmelser regleras med vägmärket Parkering (P).

Varför är det parkeringsförbud?

Ett parkeringsförbud är en lokal bestämmelse som ska vara reglerat på plats med ett vägmärke C35. Det innebär att man får stanna och lasta av och på gods. Parkeringsvakten har en kontrolltid för att se om lastning pågår. Sker ingen lastning under kontrolltiden betyder det att fordonet har parkerat, och då utfärdas en parkeringsanmärkning.

Har stadens parkeringsvakter provisionslön?

I Sundbybergs stad är det kommunalt anställda parkeringsvakter som övervakar dagtid. Parkeringsvakterna har månadslön och arbetar för att öka trafiksäkerheten samt framkomligheten i staden. Sundbybergs stad samarbetar med svenska parkeringsföreningen Svepark och följer deras etiska regler. Det innebär bland annat:

 • att personalen har fast månadslön med övriga ersättningar enligt kollektivavtal och att det inte förekommer några förmåner kopplade till antalet utfärdade parkeringsanmärkningar,
 • att personalen är välutbildad och deltar på regelbundna fortutbildningar,
 • att vi skyltar villkor och regler för stannande och parkering på ett tydligt sätt enligt lagar och förordningar,
 • att våra parkeringsvakter är fullt uniformerade och väl synliga med varselväst samt reflexer på uniformen,
 • att våra övervakningsfordon är väl synliga med reflexdekaler och kommunlogga samt text som säger att fordonet används vid parkeringsövervakning.

Vad kan hända om jag inte flyttar min bil på servicedagen/servicenatten?

Du kan få en felparkeringsavgift. Parkeringsförbudet gäller oavsett om det utförs service på gatan eller inte.

Vid snöfall kan du riskera att få din bil inplogad. Några enstaka felparkerade bilar kan förhindra snöröjningen av en hel gata. Bilar som hindrar snöplogarna kan flyttas. Du som äger bilen får då stå för kostnaden. Bilen flyttas en kort bit eller ställs tillbaka efter att plogning skett, den kan även flyttas till en särskild uppställningsplats.

Avgifter och betalning

Vad kostar det att parkera i Sundbyberg?

Zon B: 30 kronor per timme

Zon C: 20 kronor per timme

Zon E: 15 kronor per timme

Varför är det olika parkeringsavgifter i olika områden?

Avgiften är till för att ordna och styra parkeringen efter de olika behov som finns för till exempel besöksparkering och arbetsplatsparkering. Generellt gäller att ju större efterfrågan på parkeringsplatserna desto högre avgift. I de centrala delarna är det dyrare att parkera då konkurrensen är högre än i övriga områden.

Varför kostar det att parkera?

Parkeringsavgiften styrs till stor del av tillgång och efterfrågan, men även av parkeringsplatsens funktion och läge. På attraktiva platser bidrar ett högre pris till ökad tillgänglighet då parkeringstiden generellt blir kortare. Då många vill parkera nära platsen där ärendet ska uträttas har många platser i framförallt centrala Sundbyberg kortare avgiftstid och högre parkeringstaxa, för att göra det möjligt för så många som möjligt att nyttja parkeringsplatserna. Generellt gäller att ju större efterfrågan på parkeringsplatserna desto högre avgift.

Parkeringsautomaten fungerar inte. Hur betalar jag?

Om parkeringsautomaten är trasig bör den felanmälas på telefonnummer 08-29 46 48. Ange parkeringsautomatens adress och automatens nummer. Du måste sedan gå till en närliggande automat och lösa biljett. Att automaten är trasig ger dig inte gratis parkering.

Hur många minuter får man stå med bil på gatan utanför huset utan att få parkeringsanmärkning?

Ett parkeringsförbud, eller en parkering, är en lokal bestämmelse som ska vara reglerat på plats med ett vägmärke. Det innebär att du får stanna och lasta av och på gods.

Parkeringsvakten har en kontrolltid för att se om lastning pågår. Sker ingen lastning under kontrolltiden betyder det att fordonet har parkerat, och då genereras en parkeringsanmärkning.

Parkeringsanmärkning

Hur betalar eller bestrider jag en parkeringsanmärkning?

Felparkeringsanmärkningen ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Betala till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905. Ärendenummer/OCR-nummer står på framsidan och måste anges vid betalningen. Om anmärkningen inte betalas efter en påminnelse kommer den att höjas. Om parkeringsanmärkningen ändå inte betalas överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning. Kronofogden tar ut en avgift för handläggningen. Alla frågor gällande betalning av parkeringsanmärkningar hänvisas till Transportstyrelsen Länk till annan webbplats..

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida den. Ett bestridande av parkeringsanmärkningen ska ha inkommit till polisen senast sex månader från det att felparkeringsavgiften betalats.

Jag har tappat bort min parkeringsanmärkning. Kan jag få uppgifterna för att betala den?

Om du har tappat bort din parkeringsanmärkning ska du vända dig till Transportstyrelsen. De har alla uppgifter du behöver för att kunna betala boten. Transportstyrelsen Länk till annan webbplats. når du på telefon 0771-503 503.

Så mycket kostar det

 • Om du inte betalar på en avgiftsbelagd parkeringsplats: 700 kronor.
 • Om du parkerar där det inte är tillåtet att parkera: 1 000 kronor.
 • Om du parkerar där det inte är tillåtet att stanna: 1 300 kronor.

Boendeparkering

Hur fungerar boendeparkering?

Du som bor och är folkbokförd i ett område med boendeparkering i Sundbyberg kan ansöka om parkeringstillstånd. Tillståndet låter dig parkera till en annan avgift än besökande.

I nybyggda bostadsområden finns inte möjlighet till boendeparkering på gatumark. Du som bor i ett område som har byggts efter 1 augusti 2019 kan därför inte söka boendeparkeringstillstånd. Du hänvisas istället till parkering i garage inom bostadsfastigheterna. På gatumark kan du bara parkera till besökstaxa.

Du kan läsa mer i stadens mobilitetsprogram Pdf, 10.9 MB..

Hur ansöker jag om boendeparkeringstillstånd?

Ansök via boendeparkeringstjänsten Länk till annan webbplats. eller med blanketten Pdf, 982.4 kB. för boendeparkeringsansökan.

Vad kostar ett boendeparkeringstillstånd?

Gällande månadsavgift för personbil är 750 kronor. Det är också möjligt att ansöka om boendeparkering för motorcykel med en avgift på 250 kronor/månad.

Behöver jag en dekal i framrutan när jag fått beviljad boendeparkering?

Nej, det är ett digitalt tillstånd. Parkeringsvakten ser i sin handdator om det finns ett giltigt tillstånd samt om betalning är erlagd.

Var får jag parkera med boendeparkeringstillstånd?

Tillståndet gäller endast på parkeringsplatser med skylten "Boende & boendeområdet" inom det område du är folkbokförd. Boendeområdena i Sundbyberg är Rissne, Brotorp, Centrala, Ursvik, Lilla Alby, Storskogen och Duvbo.

Karta över de olika boendeområdena Länk till annan webbplats.

Kan jag ansöka om boendeparkering för min tjänstebil/leasingbil?

Tillstånd för tjänstefordon ska styrkas med aktuellt intyg Pdf, 990.7 kB. från arbetsgivaren där anställning bekräftas och att arbetsgivaren medger att fordonet får användas privat. Är fordonet inte registrerat på företaget i centrala bilregistret ska leasingavtal eller liknande även bifogas ansökan. Står fordonet registrerat på egen firma bifogas kopia på företagets registreringsbevis till ansökan.

Leasingfordon likställs med ägande av fordonet om du är upptagen som brukare av fordonet i Transportstyrelsens register och att leasingperioden enligt avtal är minst tre månader.

Kan jag ansöka om boendeparkering för min motorcykel?

Ja.

Hur länge är ett tillstånd för boendeparkering giltigt?

Tillståndet gäller ett år i taget från datumet det beviljas, så länge huvudvillkoren för sökande och fordon fortfarande uppfylls.

Kan jag lämna tillbaka mitt boendeparkeringstillstånd?

Staden återbetalar inte redan betald boendeparkering vid exempelvis fordonsbyte, avställning eller av annan orsak.

Finns det ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd?

Om du bor i Sundbyberg, men inte är folkbokförd här, kan tillstånd ges under högst sex månader. Kopia på aktuellt hyresavtal inom Sundbybergs stad ska då bifogas ansökan.

Jag har boendeparkeringstillstånd men har bytt bil. Hur får jag det att gälla för den nya bilen?

Du går in i boendehanteringssystemet och lägger in det nya registreringsnumret. Betalningen följer med så länge alla andra uppgifter är överensstämmande. Du behöver också stå som ägare på bilen innan vi kan ändra registreringsnummer.

Får vem som helst parkera där det är skyltat med boendeparkering?

Ja, vem som helst får parkera där det är skyltat för boendeparkering, men inte på samma villkor som för dem med boendeparkeringstillstånd.

Större fordon

Var får jag parkera min lastbil?

I Sundbyberg finns inga upplåtna parkeringsplatser för större fordon.

Var får jag parkera min buss?

I Sundbyberg finns inga upplåtna parkeringsplatser för större fordon.

Var får jag parkera min husbil, husvagn och släp?

I Sundbyberg finns inga upplåtna parkeringsplatser för större fordon. Husbilar, husvagnar och släp får parkeras där parkering är tillåten mot avgift. Där parkering är markerad ska parkeringen ske inom den målade rutan. De fordon som är ihopkopplade (husvagn eller släp) räknas som ett (1) fordon och kräver endast en (1) parkeringsbiljett.

Min bil ryms inte på garageuppfarten, är det ok att den delvis står på gång- och cykelbanan?

Nej, din bil ska parkeras på din fastighet och den får inte sticka ut i gång- och cykelbanan.

Gäst- och nyttoparkering

Vi har bara två gästparkeringar, var ska mina gäster parkera?

På den allmänna gatans parkeringsytor är det möjligt att parkera och följa de parkeringsregler som gäller.

Är det okej att dra en motorvärmarsladd till mina gästers parkerade bil på gatan?

Nej, det får man inte göra. Fotgängare kan snubbla på sladden, särskilt i mörker, och skada sig.

Var ska mina funktionshindrade gäster parkera?

Gäster som inte har parkeringstillstånd för funktionshindrade måste använda anvisade parkeringsplatser. Det är dock tillåtet att stanna på gatan för att hämta och lämna.

Jag har hemtjänst, var kan de parkera?

Hemtjänst får följa de parkeringsregler som finns på gatan. De har alltså inga andra förmåner att parkera. Endast läkare och sjukvårdare har sådana förmåner enligt trafikförordningen.

Hemtjänst kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Skyltning

Vad betyder parkeringsskyltarna?

Läs om alla vägmärken i Transportstyrelsens publikation Stanna och parkera Länk till annan webbplats..

Får jag parkera framför en utfart om förbudsskylt saknas?

Nej.

Fordonsflytt

Vad är fordonsflytt?

Fordonsflytt innebär att ett fordon som stannats eller parkerats mot gällande bestämmelser flyttas.

Följande lagstiftning reglerar huvudsakligen fordonsflytt:

Vem får flytta ett fordon?

Polisen, Trafikverket och staden får flytta fordon enligt gällande lagstiftning. Polisen får flytta alla fordon utom de som räknas som fordonsvrak, de får bara kommunen och Trafikverket flytta.

När kan ett fordon flyttas direkt?

Situationer då fordon kan flyttas direkt:

 • Fordonet innebär trafikfara eller trafikhinder.
 • Fordonet hindrar drift och underhåll eller vägarbete.
 • Fordonet står för nära övergångsställe.
 • Fordonet står på parkeringsplats för rörelsehindrade.
 • Fordonet står på en ändamålsplats (lastplats, taxiplats, skolskjutsplats).
 • Fordonet står på en hållplats eller i körfält för buss i linjetrafik.
 • Fordonet innehar obetalda parkeringsanmärkningar eller om ägaren till fordonet har förfallna parkeringsanmärkningar som överstiger 5 000 kronor.
 • Fordonet kan inte identifieras på grund av exempelvis avsaknad av registreringsskyltar.
 • Fordonet är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat.

En bil på gatan har fått en parkeringsanmärkning, kan ni flytta bilen?

Om det innefattar en flyttgrund. Se frågan ovan.

Jag kommer inte ut med min bil eftersom det står en bil parkerad framför utfarten. Kan ni flytta bilen så att jag kommer ut?

Om bilen står hindrande kan staden flytta fordonet. Du kan kontakta staden på följande sätt:

Felanmälan via app

Här hittar du instruktioner för att ladda ner Sundbybergs stads app för felanmälan.

Google play Länk till annan webbplats.

App store Länk till annan webbplats.

Felanmälan under kontorstid:

Kontakta stadens servicecenter på 08-706 65 00, vardagar klockan 9–11 och 13–15.

Webbformulär för felanmälan.

Akut felanmälan utanför kontorstid:

Helger och mån-tors efter kl. 16.30, fre efter kl. 15.15. Ring 08-733 03 83

Min bil har blivit flyttad på grund av fordonsrelaterade skulder, vad innebär det?

Om en ägare till ett fordon har förfallna parkeringsanmärkningar som överstiger 5 000 kronor kan fordonet flyttas direkt.

Parkeringsanmärkningar är personliga vilket kan innebära att flera fordon kan flyttas om det är samma ägare. Först efter att ägaren löst sina skulder hos Transportstyrelsen samt kostnaderna för flytten kan ägaren hämta ut fordonet.

Senast uppdaterad 11 juni 2024