Nya trafik- och parkeringsregler i Duvbo

Nu blir Duvbo trafiksäkrare för dig som går och cyklar! Under november 2023 införs nya trafik- och parkeringsregler i hela Duvbo för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet.

Som gående och cyklist ska du alltid känna dig trygg på stadens gator. För att skapa en mindre rörig och trång trafikmiljö i Duvbo införs nya trafik- och parkeringsregler från och med november 2023. Syftet är att skapa en hållbar, säker och trygg trafikmiljö för invånare och besökare i Duvbo.

Vad innebär förändringen?

Förändringen innebär att vi kommer reglera var det är och var det inte är tillåtet att parkera i Duvbo, för att säkerställa att det får plats parkerade bilar, cyklister och fotgängare. Det inkluderar åtgärder som stoppförbud, parkeringsförbud, enkelriktning av gator, avgiftsfri och avgiftsbelagd parkering. Både trafiksäkerheten, framkomligheten och tryggheten kommer öka med de förändrade parkeringsreglerna i Duvbo.

Staden kommer även erbjuda boendeparkering för utvalda områden. Läs mer under ”Frågor och svar” om hur du tar reda på om boendeparkering är aktuellt för dig samt för att få svar på de vanligaste frågorna om denna förändring.

Bakgrunden till beslutet är flera års utredningsarbete som visar att parkering i Duvbo behöver regleras för att göra trafikmiljön säkrare och tryggare.

Vilka områden berörs?

De områden som berörs av förändringen är hela Duvbo, inklusive Hästhagen och västra Duvbo. Dessa områden gränsar till områden där det idag är reglerat med parkeringsavgift vilket gör att en överflyttning av fordon har skett från dessa områden då det tidigare varit fri parkering i Duvbo.

Områden som berörs av nya parkeringsregler i Duvbo

Bild 1: De områden som berörs av de nya parkeringsreglerna.

De gator eller sträckor som påverkas av den nya regleringen i Duvbo kommer tydligt märkas med vägmärken för att ange var parkering är tillåten. Denna märkning ser ut så här:

P-skylt Duvbo

Märkningen kommer att innehålla information om tidpunkter då regleringen gäller, eventuell parkeringsavgift samt servicedagar. Områden som saknar vägmärken för parkering kommer omfattas av en parkeringsförbudszon, dvs det kommer vara parkeringsförbud på alla gator som inte är utmärkta för parkering.

Det finns även ett antal gator som bedöms vara för smala, och där enkelriktning därför är nödvändig för att hantera mötande trafik. Dessa gator kommer också att markeras med lämpliga vägmärken för att indikera enkelriktad trafik.

Vad gäller på din gata?

Hela Duvbo kommer att ha ett generellt parkeringsförbud, dvs det kommer enbart vara tillåtet att parkera på de gator där P-skyltar visar var det är tillåtet.

Du hittar information om detta här Länk till annan webbplats.. Välj rutan "Trafik" och välj därefter "Servicedagar 1 nov - 15 maj", då visas vad som gäller på just din gata.


Varför görs denna förändring i Duvbo?

Vi inför de nya parkeringsreglerna för att göra trafikmiljön säkrare, framför allt för oskyddade trafikanter som gående och cyklister. I dagsläget står bilar ofta parkerade på ett sätt som gör trafikmiljön farlig, särskilt för barn och unga.

Den ökade inflyttningen i området innebär en ökad efterfrågan på parkeringsplatser och därigenom en ökad mängd parkerade fordon i området. Om inga regler för parkering införs kan detta snabbt leda till trånga gator, svår framkomlighet och en försämrad trafikmiljö.

Genom att inte vidta åtgärder riskerar man att tappa kontrollen över parkeringssituationen, vilket kan leda till allvarliga trafikstörningar, minskad trafiksäkerhet och försämrad livskvalitet för invånarna. Därför ses genomförandet av parkeringsregleringen som en viktig åtgärd för att proaktivt hantera den ökande trafikbelastningen och säkerställa en smidig och trygg trafikmiljö i linje med det pågående bostadsbyggandet.

Vad är det som händer under november 2023?

Från och med november 2023 kommer parkeringen i Duvbo regleras, det vill säga att staden inför regler gällande var parkering får ske. Det kommer sättas upp vägmärken med skylten P som talar om var parkering är tillåten och mellan vilka tider. Det kommer även finnas skyltar som anger om parkeringen är avgiftsbelagd eller inte. Arbetet med uppsättning av skyltar beräknas vara klart under november månad.

Exempel på hur skyltning kan komma att se ut:

 

Parkeringsskylt
Parkeringsskylt med avgift

Varför gör man detta?

Det beror på den försvårade trafiksituationen som boende och förvaltning konstaterat. Det gör att gående och andra oskyddade trafikanter inte kan ta sig fram säkert i området. Parkerade bilar gör det stundtals svårt för framför allt barn att på ett trafiksäkert sätt ta sig fram längs gatorna.

Duvbos trafiksituation, med sin 100-åriga historia som villaområde, är en utmaning då den inte har anpassats till dagens förhållanden med högt bilinnehav och en betydande efterfrågan på parkering. Området är känt som en välordnad "egnahemsförstad" i Stockholmsområdet och har av Riksantikvarieämbetet pekats ut som ett område med kulturhistoriska riksintressen sedan 1987. Bebyggelsen har äldre karaktär och saknar i stor utsträckning trottoarer och gångbanor längs gatorna.

Detta komplexa samspel mellan historisk bebyggelse, dagens trafikbehov och omkringliggande stadsutveckling gör det nödvändigt att noggrant utvärdera och planera för en trafiksäker lösning för Duvbos parkerings- och trafiksituation. Genom att ta hänsyn till områdets kulturhistoriska värden och samtidigt möta moderna transportbehov vill staden skapa en balanserad och hållbar trafikmiljö som gynnar både de boende och de omgivande områdena.

Vad innebär förändringen för mig?

Parkering i området kommer regleras med olika åtgärder så som till exempel stoppförbud, parkeringsförbud, avgiftsfri och avgiftsbelagd parkering i Duvbo. Det innebär att vi kommer förändra var det är och var det inte är tillåtet att parkera i Duvbo, för att säkerställa att det får plats parkerade bilar, cyklister och fotgängare. Exempelvis kommer det inte vara tillåtet att parkera på gator som är för trånga för både parkerade bilar och gående/cyklister.

Kommer ni införa boendeparkering i Duvbo?

Ja, vi kommer införa ett nytt boendeområde med boendeparkering för Duvbos invånare i flerfamiljshus. Syftet med dessa åtgärder är att skapa balans i parkeringssituationen, främja trafiksäkerhet och skapa en mer hållbar trafikmiljö.

Varför just i Duvbo?

Det är stadens ambition att alla stadsdelar ska ha en trygg, säker och hållbar trafikmiljö och nu är det dags att införa parkeringsregler även i Duvbo av den anledningen. Övriga stadsdelar i Sundbyberg har redan infört lokala parkeringsregler.

Vem har beslutat?

Stadsmiljö- och trafiknämnden tog inriktningsbeslut (§59) gällande regleringen 2023-09-19. Dnr: STN-0498/2022 Införande av lokala parkeringsregler i Duvbo.

Handlingarna kan beställas genom att skicka e-post till stn@sundbyberg.se

Kommer det införas parkeringsavgifter i Duvbo? Hur mycket kommer det kosta?

Ja, på vissa gator. Var uppmärksam på skyltning på respektive gata.

Avgiften kommer att vara enligt stadens lägsta parkeringstaxa, dvs zon E: 15 kronor per timme.

Varför kan inte alla få boendeparkering?

I stadens regelverk kring boendeparkering finns ett nämndbeslut att fastigheter byggda efter augusti 2019 inte ska kunna få boendeparkering. Dessa fastigheter ska vara byggda med olika lösningar för parkerings- och transportbehov. I området gäller detta alltså för fastigheter som är byggda efter augusti 2019.

Var hittar jag information om jag kan få boendeparkering?

På stadens webbsida finns information om hur du kan ansöka om boendeparkering. Får du ett nekande svar framgår det i informationen varför, exempelvis att fastigheten inte medger boendeparkering. I dagsläget finns ingen lista som visar vilka fastigheter som har tillgång till boendeparkering, men det är under framtagande.

Du hittar mer information här: https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/trafik-gator-parkering/parkera/boendeparkering.html Länk till annan webbplats.

Det står bilar som hindrar och är felparkerade, vad ska jag göra?

Om man uppfattar att ett fordon är långtidsparkerat görs enklast en felanmälan via stadens felanmälansystem.

Du hittar mer information här: https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/kontakta-oss/felanmalan-synpunkter-och-e-forslag/felanmalan.html Länk till annan webbplats.

Vad betyder serviceperiod?

Serviceperiod sträcker sig mellan 1 nov – 15 maj. Under den perioden inträffar servicedagar – en dag då gatan har parkeringsförbud. Tanken är att det ger staden möjlighet till åtkomst till gatan för att städa eller snöröja gatan.

När det är servicetid städas inte alltid gatan, varför ska det då vara parkeringsförbud?

En servicetid är ett parkeringsförbud så att gatan kan tömmas på bilar. Det är inte alltid det kommer behöva snöröjas eller sopas på gatan. Men det kan även vara bra vid andra åtgärder, exempelvis arbeten i gaturummet som byggstarter eller belysningsarbeten.

Stanna eller parkera bilen?

Transportstyrelsen har tagit fram information om vad som gäller om du ska stanna respektive parkera bilen. Läs mer här:

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer-och-rapporter/vag/trafikant/produkter/stanna-och-parkera-a5-webb.pdf Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2 november 2023