Många cyklar som står parkerade i cykelställ bredvid en trottoar med flera gående personer

Trafik i stadsplanering

För att en kommun ska fungera krävs bra planering och en god infrastruktur. En stad förändras hela tiden, det uppstår nya förutsättningar och behov av utveckling.

Genom stadsplanering formas en helhet av byggnader, gator, torg och grönområden. I trafikplaneringen undersöks bland annat hur trafiknäten för gående, cyklister, bussar och bilar ska byggas ut eller ändras i framtiden, hur vi ska prioritera mellan olika trafikslag och vilken typ av åtgärder vi bör göra.

Planeringen utgår från strategier i stadens styrande dokument och riktlinjer. Vi förhåller oss också till lagstiftning och riktlinjer från till exempel Region Stockholm, som ansvarar för kollektivtrafiken, och Boverket, som ställer krav på tillgänglighet.

Mobilitetsprogram

Sundbybergs stad arbetar efter ett mobilitetsprogram Pdf, 10.9 MB. som innehåller strategier och ställningstaganden vad gäller infrastruktur och beteendepåverkande åtgärder.

Mobilitetsnorm

I linje med policyn för hållbart resande Pdf, 103.9 kB. och mobilitetsprogrammet Pdf, 10.9 MB. har staden tagit fram en mobilitetsnorm med parkeringstal för cykel och bil. Mobilitetsnormen Pdf, 1.2 MB. skapar förutsättningar för en god mobilitet, vilket innebär ett brett utbud vid val av färdmedel.

Teknisk handbok

Teknisk handbok Pdf, 5.6 MB. innehåller administrativa och tekniska anvisningar och vänder sig till alla projektörer, exploatörer eller entreprenörer inom Sundbybergs stad. Handboken ska användas som vägledning och stöd vid planering, projektering, byggande samt drift och underhåll på allmän platsmark inom Sundbybergs stad.

Läs mer om teknisk handbok och ta del av typritningar här

Resvaneundersökning

Under våren 2022 genomfördes på nytt resevaneundersökningen i Sundbybergs stad med 4 500 kommuninvånare i åldern 15–84 år.

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur resandet ser ut en genomsnittlig vardag på våren i Sundbybergs stad samt invånarnas inställning till trafikmiljön i kommunen.

Här kan du ta del av hela rapporten för 2022 Pdf, 1.8 MB.!

Senast uppdaterad 23 februari 2024