Trafiksäkerhet

Det är många som ska samsas om utrymmet på våra gator och vägar – gående, cyklister, kollektivtrafik, bilar och andra fordon. Sundbybergs stad arbetar för att alla ska känna sig trygga i trafiken. Grundtanken bygger på nollvisionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Trafiksäkerhet skapar vi tillsammans!

Sundbybergs stad jobbar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten. Det kan handla om allt ifrån att planera hur hastigheter på mopeder och bilar ska kunna sänkas för att skydda gångtrafikanter, till att sätta upp trafikhinder i form av bommar, gupp och liknande.

Trafiksäkerhet handlar också om att göra kommunen mer tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.

Du kan bidra till en bättre trafiksäkerhet genom att respektera de trafikregler som gäller och visa hänsyn i trafiken. På Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vägmärken, trafiksignaler och vägmarkeringar som gäller i trafiken.

Hastigheten gör skillnad

Hastigheten har stor betydelse för hur allvarliga konsekvenserna vid en olycka blir. Rätt hastighet på vägar och gator är en förutsättning för att minska antalet döda och skadade i trafiken. Därför utför staden kontinuerligt hastighetsmätningar runt omkring i kommunen.

Du kanske har sett en tavla som mäter och visar din hastighet på lite olika gator i Sundbyberg. Vi flyttar den till olika platser för att påminna dig om din fart. När den blinkar med röda siffror kör du för fort. När du kommer ner till den hastighet som är tillåten visas gröna siffror.

Trafiksäkerhetsstrategi - riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet 2021-2028 i Sundbybergs stad

Sundbybergs stad har arbetat med trafiksäkerhet länge. Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen nationellt visar att gående och cyklister i singelolyckor står för de största hälsoförlusterna. Så är även fallet i Sundbyberg. Nu behövs riktade insatser för dessa grupper.

Trafiksäkerhetsstrategin har tagits fram som ett led i att förbättra och förtydliga arbetet med trafiksäkerhet i Sundbyberg. Fem insatsområden har pekats ut för trafiksäkerhetsarbetet. Och trafiksäkerhetsmål för Sundbyberg har formulerats. Dessa har bland annat baserats på aktuellt trafiksäkerhetsläge i staden och kunskap om trafiksäkerhet från forskningen.

Insatsområdena för år 2021–2028 är:

  • Trafiksäker gång- och cykelinfrastruktur
  • Drift och underhåll av gång- och cykelinfrastruktur
  • Lägre hastigheter
  • Beteendepåverkande åtgärder
  • Integrering av trafiksäkerhet i kommunala processer

Trafiksäkerhetsstrategin syftar till att tydliggöra hur stadens trafiksäkerhetsarbete ska bedrivas mot de formulerade trafiksäkerhetsmålen. Det kommer att bli en utmaning eftersom befolkningen ökar. Andelen som reser hållbart ökar och nya färdsätt (exempelvis mikromobilitet) tillkommer i transportsystemet och det ställer nya krav på trafiksäkerhetsarbetet.

Du hittar hela dokumentet under Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 30 mars 2023