Pappershjärtan som hänger på rad, bild.

Hallonbergslyftet

Hallonbergslyftet är en långsiktig satsning från staden med målen att öka trivseln i området och få fler att vilja flytta dit. På denna sida uppdaterar vi löpande informationen om projektet.

Vi vill att hallonbergarna ska trivas bättre i sin stadsdel och att Hallonbergen ska bli en plats som fler vill flytta till. Det gör vi genom att öka trygghet och arbeta med åtgärder som ökar trivsel.

Målen ska uppnås genom aktiviteter och insatser som direkt eller indirekt leder till en positiv utveckling för hallonbergsborna, de som besöker området och de som driver företag i Hallonbergen. Satsningen vi kallar Hallonbergslyftet ska leva länge och stadens så kallade planeringshorisont sträcker sig just nu fram till 2026.

I stadens budget för 2023 formulerades vad satsningen ska leda till:

  • Förbättrade livsvillkor
  • Ökat välbefinnande
  • En trygg stadsmiljö

Tipsa oss

Har du tankar om hur vi kan utveckla Hallonbergen tillsammans? Fyll i formuläret och berätta dina tankar.

Just nu söker vi deltagare till en invånarpanel i Hallonbergen. I panelen träffas vi för samtal om hur boende och vardagsliv fungerar i Hallonbergen och vilka behov som finns för den kommande utvecklingen. För dig som är intresserad kommer mer information via e-post.


Är du * (obligatorisk)
Är du


Är du intresserad av att delta i en invånarpanel i Hallonbergen?  * (obligatorisk)
Är du intresserad av att delta i en invånarpanel i Hallonbergen?Nu utvecklar vi Hallonbergen tillsammans, med trivsel och trygghet i fokus!

Fyra olika delprojekt

Inom ramen för Hallonbergslyftet finns fyra delprojekt som tillsammans rör allt från fysisk miljö, arbete och välfärd till utbildning, demokrati, aktiviteter och delaktighet.

Här kan du läsa mer om vad som redan pågår eller är på gång (klicka på länken):

Aktiviteter och delaktighet

Arbete och välfärd

Fysisk miljö

Utbildning och demokrati

Hallonbergen skrivet i krita på trottoar.

Vilken effekt vill projektet skapa?

Hallonbergslyftet är en ambitiös och viktig satsning som strävar efter att förbättra livskvaliteten för invånarna i området genom att främja integration, öka tryggheten och skapa en mer attraktiv stadsdel.

Genom samarbete och målinriktade insatser från olika sektorer kan vi gemensamt skapa en hållbar och inkluderande gemenskap där alla ges möjlighet att växa och utvecklas. Med en enad vision och starkt engagemang är vi övertygade om att vi tillsammans kan forma en ljus och framgångsrik framtid för Hallonbergen och dess invånare!

Effektmål

Effektmålen har tagits fram utifrån rådande definitioner av livsvillkor, välbefinnande och trygghet liksom utifrån de områden som kommunens ansvarområden kan påverka direkt eller indirekt.

Livsvillkor

Kallas även levnadsvillkor. Handlar om de förutsättningar och omständigheter som påverkar en persons liv, hälsa och välbefinnande. Det kan omfatta olika faktorer såsom ekonomiska resurser, utbildningsnivå, arbete, bostadssituation, sociala relationer, miljö och kulturella faktorer.

Välbefinnande

Kan definieras som en känsla av tillfredsställelse och positivt psykiskt och fysiskt hälsotillstånd. Det innefattar en upplevelse av harmoni och balans i olika livsområden såsom hälsa, arbete, sociala relationer och personlig utveckling.

Trygghet

Även här samspelar ett antal parametrar: individens känsla av kontroll, tilliten till samhället och andra människor, anhörigas och andras säkerhet samt individens tro på sin egen förmåga att förhindra brott och hantera eventuella konsekvenser av att utsättas för brott.

Mätbara effektmål

Följande effektmål och indikatorer föreslås utifrån livsvillkor, välbefinnande och trygghet:

Tidiga livet – Antalet barn inskrivna på förskola i Hallonbergen ska öka

Forskning visar på tydliga fördelar för barn som går på förskola utifrån utveckling av bl.a. språkliga och sociala färdigheter. Samtidigt ges föräldrar möjlighet att arbeta eller studera.

Kunskaper – Antalet barn i Hallonbergen som klarar sin skolgång ska öka

Genomförd utbildning leder till jobb vilket är i särklass den största avgörande faktorn för goda levnadsvillkor.

Arbete och inkomst – Antalet boende i Hallonbergen som har egen försörjning genom arbete eller studier ska öka

Se ovanstående motivering.

Meningsfull fritid – Antalet barn och unga i Hallonbergen som upplever att de har en meningsfull fritid ska öka

Upplevelsen att ha en meningsfull fritid bidrar till ett bättre mående.

Delaktighet – Antalet boende i Hallonbergen som upplever att de har möjlighet att påverka sitt lokalsamhälle ska öka

Känslan av att kunna påverka sitt lokalsamhälle bidrar till tillförsikt och i längden till ett hållbarare samhälle.

Trygghet – Antalet som upplever sig trygga i Hallonbergens utomhusmiljöer ska öka

Upplevelsen av trygghet bidrar i högsta grad till individens mående.

Klicka på pilen till höger och läs mer!

Om delprojekt Aktiviteter och delaktighet

Sektorn för kultur- och fritid bedriver en stor del av ordinarie verksamheter med utgångspunkt från Hallonbergen. I centrumbyggnaden inryms Fritidsgård med öppen verksamhet, Kulturskola, Aggregat, Bibliotek på övre plan och en idrottshall med danssalar och löparbana på nedre plan.

Sektorns primära målgrupp är barn och ungdomar. Vi har även samarbete med flertalet föreningar som verkar i området. Sektorn för kultur- och fritid bedriver redan omfattande verksamhet tillsammans inom sektorn men även i samarbete med föreningar och andra aktörer. Därmed är tillsammans som begrepp redan ett kärnvärde som kan utvecklas vidare inom ramen för Hallonbergslyftet.

Sektorn för kultur- och fritid kan ses som en plattform för att andra sektorer och aktörer lättare kan nå ut till medborgarna i Hallonbergen. Det primära effektmålet för kultur- och fritids verksamheter inom ramen för Hallonbergslyftet är Meningsfull fritid - antalet barn och unga i Hallonbergen som upplever att de har en meningsfull fritid ska öka.

Om delprojekt Arbete och välfärd

Hallonbergen är en plats med många kvaliteter som de boende är stolta över och är måna om. Samtidigt är skillnaden mot övriga stadsdelar i Sundbyberg påtaglig -
stadsdelen har lägst valdeltagande i kommunen och en låg andel av befolkningen som är sysselsatta i arbete. Dessutom är Hallonbergen idag ett av polismyndigheten utpekat riskområde.

Alla i staden ska ges lika förutsättningar för att kunna leva ett rikt liv oavsett vilken del man bor i. Hallonbergslyftet är hela stadens kraftsamling för att uppnå detta.

Delprojektet arbete och välfärd inkluderar insatser inom sektorn för välfärd och omsorgs ansvarsområden i samarbete med andra parter. Fokus kommer att ligga på de uppdrag som sektorn har i dag och skruva på dessa för att bidra till att nå fler i Hallonbergen.

Om delprojekt Fysisk miljö

I Hallonbergen har möjligheterna att skapa och upprätthålla säkra och trygga miljöer for medborgare och näringsliv utmanats dramatiskt under det senaste decenniet. En förändrad demografi, dåligt underhållna offentliga miljöer, ökad narkotikaanvändning, ökad segregation samt en grövre och mer organiserad brottslighet är några utmaningar.

Genom investeringar kan staden, tillsammans med aktörer i området, bidra till att skapa en trygg och hållbar stad. Detta kan bland annat uppnås genom fortsatt utveckling av kommunens belysningsanläggning, deltagande i Hallonbergslyftet samt prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik vid utvecklingen av allmän platsmark. Genom platssamverkan kan säkra, trygga och attraktiva platser skapas där människor vill bo och verka.

Det innebär att kommunen, fastighetsägare och andra aktörer går samman för att ta gemensamt ansvar. Arbetet fokuserar på att skapa en levande och attraktiv miljö genom att gemensamt ta ansvar för säkerhet, renhållning, planteringar, evenemang, belysning, förtäring och annat.

Om delprojekt Utbildning och demokrati

Sektorn för lärande och bildning har inom ramen för Hallonbergslyftet genomfört en omfattande kartläggning för att få en helhetsbild av barnens, elevernas och vårdnadshavarnas situation i området. Resultaten visar att det råder både bristande social trygghet och framtidstro.

Många familjer lever i osäkra boendesituationer, vilket leder till stor omsättning eftersom familjer kommer och går. Den höga omsättningen av barn och elever i området leder till att det är svårt att bibehålla kontinuitet och trygghet i barn- och elevgrupper.

Kartläggningen avslöjar även hög frånvaro bland både förskolebarn och elever i Hallonbergen. Något som verkar bero på olika faktorer såsom låg motivation, dåligt väder, långa resor till hemlandet eller sjukdom i familjen. Dessutom visar det sig att barn och elever i området har en svagare språkutveckling jämfört med andra områden i Sundbyberg. Vårdnadshavarnas engagemang och kontakt med förskola och skola varierar mellan olika förskolor och skolor, vilket kan påverka barnens närvaro, lärande och utveckling.

Med hänsyn till kartläggningens resultat så planerar sektorn för lärande och bildning att implementera flera insatser för att främja barn- och elevers närvaro, utveckling och lärandeför att motverka utanförskap. Detta arbete inkluderar en fortsatt riktad satsning på språkutveckling, förbättrad uppföljning av barns utveckling, ökad föräldrakontakt med innovativa metoder. Därtill tillkommer en fortsatt utveckling av samverkan med Öppna förskolan och socialtjänsten för att stödja familjerna på ett effektivt sätt.

Dessa åtgärder kommer att inkluderas i delprojektets aktivitetsplan för att säkerställa en positiv utveckling för barn och elever i Hallonbergen.

Nu utvecklar vi Hallonbergen tillsammans, med trivsel och trygghet i fokus!

Senast uppdaterad 28 maj 2024