Arbete och välfärd

På denna sida kommer vi berätta om aktiviteter som pågår eller planeras i Hallonbergslyftets delprojekt Arbete och välfärd.

Möte över generationsgränserna

I ett samarbete mellan förskolan och äldreomsorgen har förskolebarn kommit till Träffpunkten Hallonbergen för att måla och umgås tillsammans med seniorerna. Det hela resulterar i en konstutställning på Galleri Ung i Hallonbergen centrum.

Film om mötet över generationsgränserna

Andra aktiviteter

  • Inom delprojektet arbete och välfärd kommer fokus ligga på att fler av de som varken arbetar eller studerar i stället går till egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt med detta och kommer att fokusera än mer på Hallonbergen.
  • Föräldraskapsstödjarna har identifierat att det är färre som deltar i hembesöksprogrammet och i föräldraskapsutbildningar i Hallonbergen. En riktad satsning för att nå fler kommer därför att genomföras.
  • Genom att aktivt sprida information på olika språk om möjligheten att läsa sfi är målet att fler ska anmäla sig till utbildningen.
  • Uppsökande verksamhet som redan bedrivs i Hallonbergen med syfte att öka sysselsättningen, minska kriminalitet samt öka tilliten till myndigheter kommer att förstärkas.
  • Seniormässan kommer att anordnas hösten 2024 i Hallonbergen med flera olika aktörer utöver de som varit med tidigare, till exempel sfi, vuxenutbildning och föräldraskapsstödjarna.
  • "Hallonbergen Live" som sektorn för kultur- och fritid anordnar årligen, är ett event där arbetsmarknadsenheten redan deltar och där fler från sektorn kan delta framöver, exempelvis äldrelotsar, sfi, vuxenutbildning och föräldraskapsstödjarna.
Senast uppdaterad 15 april 2024