Dödsfall och begravning

Har du förlorat en anhörig? Här kan du hitta kort information om vilket ansvar du har och vad kommunen kan hjälpa till med.

Vad är ett dödsbo?

När någon avlider skapas ett dödsbo, en juridisk person som finns istället för den som avlidit. De som kan ärva kallas för dödsbodelägare. Dödsbodelägarna har gemensamt ansvar för att sköta dödsboet. Om det finns ett testamente så ärver den som står i testamentet. Om det inte finns några andra dödsbodelägare så blir Allmänna arvsfonden dödsbodelägare.

Vilket ansvar har du som anhörig?

Dödsbodelägare har gemensamt ansvar för dödsboet. I det ansvaret ingår att ordna begravning, säga upp dödsboets avtal och göra bouppteckning. Dödsbodelägarna kan även ansöka om stöd från kommunen åt dödsboet. Som anhörig är du inte personligt ansvarig för dödsboets skulder och behöver inte betala dödsboets fakturor med dina egna pengar. Dock är du ansvarig för det du gör när du sköter dödsboet.

Begravning

I Sundbyberg ansvarar Svenska kyrkan för begravningar. Svenska kyrkan erbjuder begravningsceremoni, lokal, kremering och gravplats. Svenska kyrkans begravningsceremoni är till för alla som är medlemmar i Svenska kyrkan. Om man tillhör ett annat religiöst samfund erbjuder Svenska kyrkan plats för en egen ceremoni.

I första hand är det anhöriga som ordnar med begravning. Sundbybergs stad ansvarar dock för att ordna med gravsättning om den avlidne inte efterlämnar någon som gör det.

Borgerlig begravning

Alla som vill kan välja en borgerlig begravning utan religiös anknytning. Då kan de efterlevande välja var begravningsceremonin ska vara. Den kan vara till exempel i ett kapell på gravgården, hemma eller i en föreningslokal. En borgerlig begravning i en kyrka kan också gå bra, om församlingen ger tillstånd. Det finns borgerliga begravningsförrättare som kan hålla i ceremonin. Det går också bra att en släkting eller vän gör det.

Begravningsombuden kan hjälpa till

Länsstyrelsen utser begravningsombud, som ser till att allt runt omkring begravningar fungerar och som är en länk mellan Svenska kyrkan och alla som inte är medlemmar där. Om det är några problem eller något man vill ändra på går det bra att ringa till begravningsombudet eller besöka Länsstyrelsens hemsida för mer information.

Stöd vid sorg

Att känna sorg efter ett dödsfall är normalt och naturligt. Sorg kan drabba alla oavsett var vi befinner oss i livet. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men att drabbas av dödsfall kan vara psykiskt mycket smärtsamt. För att få hjälp med sorgearbetet vid ett dödsfall kan barn eller tonåringar vända sig till sin skolas elevhälsa, ungdomsmottagningen eller BRIS. Som vuxen kan du få råd och stöd hos BRIS för vuxna samt via sjukvårdsrådgivningen 1177.

Ekonomiska frågor

Begravningsavgiften

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift genom sin skatt. Alla som tillhör Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift. Även andra kyrkor och trossamfund kan ta ut en så kallad medlemsavgift. Det som ingår i begravningsavgiften och som alla har rätt till är:

  • En gravplats eller motsvarande på en allmän begravningsplats under 25 år
  • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av graven
  • Kremering
  • En lokal för förvaring och visning för att kunna ta avsked
  • En lokal för en begravningsceremoni utan religiösa symboler

Begravningskostnader

Dödsboets pengar används för att betala för begravningen. Detta är framförallt viktigt om det bara finns lite pengar i dödsboet. I så fall ska begravningen betalas innan dödsboets pengar används till några andra kostnader.

Om dödsboets pengar inte räcker till att betala för en enkel men värdig begravning kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader från kommunen. För att få mer information om ansökan, kontakta kommunens dödsbohandläggare.

Om den avlidne varit gift eller sambo har även den efterlevande maken/sambon ett visst försörjningsansvar för att betala för begravningen. Försörjningsansvaret gäller även föräldrar när den avlidne varit minderårig. Om den avlidne varit vuxen och ensamstående utreds bara dödsboets ekonomi.

Fakturor till dödsboet

Efter dödsfallet kan det komma fakturor till dödsboet. Fakturor eller skulder i dödsboet ska tas med i bouppteckningen. Om det finns tillgångar i dödsboet fördelas de mellan fakturorna och skulderna. Om det inte finns mycket tillgångar i dödsboet är det viktigaste att betala för begravningen först.

För personer som avlider på särskilt boende för äldre eller korttidsboende i Sundbybergs stad ställs, i vissa fall, en faktura ut till dödsboet för bårhustransport och bårhusförvaring. Den fakturan är utställd till dödsboet, inte till anhöriga, och ska tas med i bouppteckningen. Du som anhörig behöver inte betala den själv.

Om dödsboet inte kan betala fakturor i tid, till exempel för att bouppteckningen inte är klar eller för att det saknas tillgångar, är det viktigt att dödsbodelägarna informerar den som skickat fakturan om det. När bouppteckning eller dödsboanmälan är klar ska dödsbodelägare informera den som skickat fakturan.

Juridiska frågor

Bouppteckning eller dödsboanmälan görs alltid

När en person avlider ska dödsbodelägarna göra en bouppteckning. Bouppteckningen är en lista över den avlidnes tillgångar och skulder. Blankett för att göra bouppteckning finns hos Skatteverket, som har hand om bouppteckningar. Som dödsbodelägare kan du själv göra bouppteckning, eller anlita någon som hjälper till.

Om dödsboets pengar bara räcker till kostnader som uppstått på grund av dödsfallet, som exempelvis begravning, kan dödsbohandläggare hos kommunen istället göra en dödsboanmälan. Om den avlidne varit gift beaktas även hälften av den efterlevande makens tillgångar i utredningen.

För att dödsbohandläggare ska kunna utreda möjligheterna att göra en dödsboanmälan behöver dödsbodelägarna lämna in papper som visar att dödsboets tillgångar bara räcker till kostnaderna som uppstått på grund av dödsfallet. Om du har frågor om dödsboanmälan kan du ringa till kommunens dödsbohandläggare.

Senast uppdaterad 24 november 2023