För entreprenörer

För att utföra markarbeten i offentlig mark i Sundbybergs stad krävs tillstånd. Här kan du ansöka om schakttillstånd och tillstånd för TA-planer.

Sök schakttillstånd

För att få ett schakt­tillstånd ska du ansöka via e-tjänsten ISY Case.

Läs mer om hur du ansöker här

Sök tillstånd för TA-plan

För att få ett schakt­tillstånd ska du ansöka via e-tjänsten ISY Case.

Läs om hur du ansöker här

Vi har bytt system till ISY Case. Om du vill se tidigare ärenden i Geosecma, logga in härlänk till annan webbplats.

Viktigt att tänka på

En trafikanordningsplan ska upprättas vid arbete och belamring på allmän platsmark.

En trafikanordningsplan ska lämnas in per plats.

Planen ska innehålla en detaljerad beskrivning av arbetsplatsen och hur arbetet påverkar trafikanter.

Området ska märkas ut i en karta eller ritning där det tydligt framgår var arbetet ska utföras. Eventuell avspärrning eller vägmärkesplacering ska markeras i bifogad skiss. Område som inte märks ut i trafikanordningsplanen får inte belamras.

Trafikanordningsplanen ska vara upprättad av utföraren och beviljad av Sundbybergs stad innan arbetet får påbörjas, annars tas en sanktionsavgift ut. En kopia av beviljad TA-plan ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Vad gäller?

Du som har fått i uppdrag att utföra ett arbete på allmän gatumark är skyldig att följa nedanstående regler.

  • Snöröjning och halkbekämpning ska skötas av utförare under tillståndstiden.
  • Utföraren ska hålla området i välordnat skick. Gång-, cykel- och körbanor vid arbetsplatsen och andra närliggande områden ska rengöras från skräp som kan hänföras till pågående arbete varje dag efter arbetstidens slut.
  • Om vägmärken har tagits ner under arbetet ska dessa återställas senast sista dagen då TA-planen gäller, annars kan entreprenören debiteras för Sundbybergs stads merkostnader för att återställa dem.
  • Skador som drabbar trafikanter på grund av bristfälligt underhåll av grävning och skyltning regleras av Sundbybergs stad och debiteras entreprenören.
  • Sundbybergs stad gör stickprovskontroller av arbeten på allmän gatumark. Om utmärkningen inte överensstämmer med godkänd TA-plan eller om TA-plan saknas kan Sundbybergs stad omedelbart stoppa arbetet och på utförarens bekostnad utföra de rättelser som krävs.
  • Den som är ansvarig för arbetet ska vara nåbar alla dagar dygnet runt och kunna åtgärda eventuella fel omedelbart.

Vad gäller vid akuta arbeten?

Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen TA-plan.

Vid övriga akuta trafikregleringar som pågår längre tid än 24 timmar ska ansökan om TA-plan göras i efterhand, senast nästkommande vardag, och då utgår avgift för beviljad och handlagd TA-plan. Om inte ansökan om TA-plan görs utgår sanktionsavgift.

Behövs andra tillstånd?

Om du ska ordna ett evenemang på allmän plats behöver du ett polistillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du ett schakttillståndlänk till annan webbplats.

Taxor och sanktionsavgifter

Vid handläggning av TA-planer tas följande avgifter ut:

Handlagd och beviljad TA-plan

1 000 kr plus 200 kr per ansökt dygn

Handlagd och avslagen TA-plan

1 500 kr

Ändring av TA-plan

1 000 kr

Ändring och förlängning av TA-plan

1 000 kr plus 200 kr per ansökt dygn

Om inte reglerna för TA-planerna följs, tas följande sanktionsavgifter ut:

Avstängning utan godkänd TA-plan

3 000 kr för första dygnet, därefter 2000 kr per påbörjat dygn

Avvikelse mot godkänd TA-plan

2 000 kr för första dygnet, därefter 200 kr per påbörjat dygn

Generell TA-plan

1 000 kr plus 200 kr per dygn

Platsbesök för tillståndskontroll som påkallats av annan part

900 kr per besök

Vid avstängning utan godkänd trafikanordningsplan tillkommer avgift för beviljad och handlagd TA-plan.

Så arbetar vi

Efter att du har skickat in ditt ärende via e-tjänsten registreras din ansökan och fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar din ansökan och hör av oss om vi behöver kompletterande uppgifter. Handläggningen tar cirka tre veckor.

Senast uppdaterad 17 september 2019