Trafikanordningsplan (TA-plan)

Notera att stadens taxor och viten för TA-planer har reviderats, dessa taxor och viten är fastställda av kommunfullmäktige och börjar att gälla från och med 2024-01-01.

Om du ska utföra arbeten eller anordna ett evenemang som på något sätt påverkar fram­komligheten eller säkerheten för fordonstrafiken eller gående, så måste du ansöka om en trafik­anordningsplan (TA-plan ). Arbeten får inte påbörjas förrän trafikanordnings­planen är beviljad av en handläggare i staden.

Det kan även behövas polistillstånd/markupplåtelse för till exempel upplag, byggbodar. För att få börja arbetet/evenemanget så måste alla tillstånd vara beviljade.

De senaste versionerna av Teknisk handbok, villkorsbilagor samt taxor och viten går att hitta under relaterat innehåll. Obs! Stadens gällande villkorsbilagor ska läsas och efterlevas.

Villkorsbilagan, som är väghållarens kompletterande anvisningar till grundbestämmelserna, ska tillämpas i alla handlingar för vägarbete på stadens offentliga mark. Handläggningstiden är tre veckor under förutsättning att ansökan är komplett och korrekt ifylld.

Ansökan via ISY Case

Trafikanordningsplan och schakttillstånd söks via stadens hemsida i ärendehanteringssystemet ISY Case.

Ny användare

Om du inte har använt tjänsten förut, måste du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

 1. Skriv din e-postadress och displaynamn, till exempel Gräv och Schakt AB/TA-planer AB.
 2. Markera de grupper som tillhör den aktör/led­nings­ägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper.
  Om du är entreprenör så ska du tillhöra just det företaget du representerar (om du exempelvis jobbar för Gräv och schakt AB är det bara i den gruppen du ska vara i, tillhör du Ledningsägaren AB ska du ligga i just den specifika gruppen).
  Om det är så att Gräv och schakt AB ska göra jobb åt Ledningsägaren AB ska dom 2 grupperna associeras med varandra. Du kan lämna förslag på vem du vill associeras med - handläggaren kommer att uppmärksamma det och sedan acceptera.
  Vid frågor kontakta handläggaren.
 3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.
 4. Testa att logga in. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta servicedesk@isycase.isy.se eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggningssidan.

Ansöknings­processen

Läs om ansökningsprocessen under punkt 1.2 i villkorsbilagan (se under Relaterat innehåll).

Viktigt att tänka på

En trafikanordningsplan ska lämnas in per ärende och vara platsanknuten.

Planen ska innehålla en detaljerad beskrivning av arbetsplatsen och hur arbetet påverkar trafikanter.

Området ska märkas ut i en karta eller ritning där det tydligt framgår var arbetet ska utföras. Eventuell avspärrning eller vägmärkesplacering ska markeras i bifogad skiss. Område som inte märks ut i trafikanordningsplanen får inte tas i anspråk.

Sökande ska redan i planeringen ta kontakt med berörda parter som ledningsägare, kollektivtrafiksentreprenörer, avfallsentreprenörer med flera innan Trafikanordningsplansansökan skickas in.

Vad gäller?

Du som har fått i uppdrag att utföra ett arbete på allmän gatumark är skyldig att följa nedanstående regler.

 • Snöröjning och halkbekämpning ska skötas av utförare under tillståndstiden.
 • Utföraren ska hålla området i välordnat skick. Gång-, cykel- och körbanor vid arbetsplatsen och andra närliggande områden ska rengöras från skräp som kan hänföras till pågående arbete varje dag efter arbetstidens slut.
 • Skador som drabbar trafikanter på grund av bristfälligt underhåll av grävning och skyltning regleras av Sundbybergs stad och debiteras entreprenören.
 • Staden utför regelbundna oanmälda inspektioner där man tittar på att arbetet utförs enligt beviljade tillstånd. Om det inte överensstämmer med beviljad trafikanordningsplan kommer viten utdelas för alla avvikelser enligt gällande vitestaxa. Den som är ansvarig för arbetet ska vara nåbar alla dagar dygnet runt och kunna åtgärda eventuella fel omedelbart.
 • Den som är ansvarig för arbetet ska vara nåbar alla dagar dygnet runt och kunna åtgärda eventuella fel omedelbart.

Vad gäller vid akuta arbeten?

Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen TA-plan.

Akuta arbeten och åtgärder är sådant som måste utföras skyndsamt för att skydda tredje man eller säkerställa funktionen av befintlig samhällsnyttig

infrastruktur, till exempel ledningsbrott. Vid akuta arbeten och åtgärder ska ansökan inkomma senast nästkommande vardag. En upprättad trafikanordningsplan ska lämnas in senast 5 dagar från arbetets start.

Behövs andra tillstånd?

Om du ska ordna ett evenemang på allmän plats behöver du ett polistillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du ska gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du ett schakttillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad 14 december 2023