Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om du ska utföra arbeten som på något sätt påverkar fram­komligheten eller säkerheten för bil-, gång- eller cykel­trafiken behöver du ansöka om en trafik­anordningsplan (TA-plan).

Om du ska utföra ett arbete eller ordna ett evenemang som påverkar trafiken behöver du ha tillstånd för det. För att få tillstånd behöver du en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

Observera att den uppdaterade tekniska handboken nu har kompletterats med villkorsbilagor samt ny information om taxor och viten.

Du hittar Teknisk handbok 2021, villkorsbilagor samt taxor och viten under Relaterat innehåll.

Arbeten får inte påbörjas förrän trafikanordnings­planen är godkänd av en handläggare i staden. Under arbetets gång ska TA-planen finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

I bedömningen av ansökan tillämpas de principer som anges i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) handbok "Arbete på väg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.". Ju noggrannare ritningen är gjord, desto lättare blir an­sökan att handlägga. Handläggnings­tiden kan vara upp till 3 veckor. Om TA-planen är undermålig och den måste kompletteras kan det ta längre tid.

Om arbetet innebär att gatan måste utrymmas med stoppförbud behövs en tillfällig föreskrift. Då tar det i regel längre tid innan arbetet kan starta, eftersom skyltar ska sättas upp 10 dagar innan. Parkeringsvakterna ska också lägga upplysningslappar på parkerade bilar på sträckan.

Det kan även behövas polistillstånd/markupplåtelsetillstånd för upplag, byggbodar etcetera.

Polisen har ganska lång handläggningstid. Handläggare på tekniska enheten i staden kan inte hantera ärendet förrän polisen har skickat ärendet vidare till dem.

Ansökan via ISY Case

För att få tillstånd för TA-plan ska du ansöka via e-tjänsten ISY Case.

Lathund för ISY Case - Schakt och TA Länk till annan webbplats.

Ny användare

Om du inte har använt tjänsten förut, måste du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

 1. Skriv din e-postadress och displaynamn, till exempel Gräv och Schakt AB/TA-planer AB.
 2. Markera de grupper som tillhör den aktör/led­nings­ägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper.
  Om du är entreprenör så ska du tillhöra just det företaget du representerar (om du exempelvis jobbar för Gräv och schakt AB är det bara i den gruppen du ska vara i, tillhör du Ledningsägaren AB ska du ligga i just den specifika gruppen).
  Om det är så att Gräv och schakt AB ska göra jobb åt Ledningsägaren AB ska dom 2 grupperna associeras med varandra. Du kan lämna förslag på vem du vill associeras med - handläggaren kommer att uppmärksamma det och sedan acceptera.
  Vid frågor kontakta handläggaren.
 3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.
 4. Testa att logga in. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta servicedesk@isycase.isy.se eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggningssidan.

Ansöknings­processen

Läs om ansökningsprocessen under punkt 1.2 i villkorsbilagan (se under Relaterat innehåll).

Viktigt att tänka på

En trafikanordningsplan ska upprättas vid arbete och belamring på allmän platsmark.

En trafikanordningsplan ska lämnas in per plats.

Planen ska innehålla en detaljerad beskrivning av arbetsplatsen och hur arbetet påverkar trafikanter.

Området ska märkas ut i en karta eller ritning där det tydligt framgår var arbetet ska utföras. Eventuell avspärrning eller vägmärkesplacering ska markeras i bifogad skiss. Område som inte märks ut i trafikanordningsplanen får inte belamras.

Trafikanordningsplanen ska vara upprättad av utföraren och beviljad av Sundbybergs stad innan arbetet får påbörjas, annars tas ett vite ut. En kopia av beviljad TA-plan ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Vad gäller?

Du som har fått i uppdrag att utföra ett arbete på allmän gatumark är skyldig att följa nedanstående regler.

 • Snöröjning och halkbekämpning ska skötas av utförare under tillståndstiden.
 • Utföraren ska hålla området i välordnat skick. Gång-, cykel- och körbanor vid arbetsplatsen och andra närliggande områden ska rengöras från skräp som kan hänföras till pågående arbete varje dag efter arbetstidens slut.
 • Om vägmärken har tagits ner under arbetet ska dessa återställas senast sista dagen då TA-planen gäller, annars kan entreprenören debiteras för Sundbybergs stads merkostnader för att återställa dem.
 • Skador som drabbar trafikanter på grund av bristfälligt underhåll av grävning och skyltning regleras av Sundbybergs stad och debiteras entreprenören.
 • Sundbybergs stad gör stickprovskontroller av arbeten på allmän gatumark. Om utmärkningen inte överensstämmer med godkänd TA-plan eller om TA-plan saknas kan Sundbybergs stad omedelbart stoppa arbetet och på utförarens bekostnad utföra de rättelser som krävs.
 • Den som är ansvarig för arbetet ska vara nåbar alla dagar dygnet runt och kunna åtgärda eventuella fel omedelbart.

Vad gäller vid akuta arbeten?

Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen TA-plan.

Vid övriga akuta trafikregleringar som pågår längre tid än 24 timmar ska ansökan om TA-plan göras i efterhand, senast nästkommande vardag, och då utgår avgift för beviljad och handlagd TA-plan. Om inte ansökan om TA-plan görs utgår vite.

Behövs andra tillstånd?

Om du ska ordna ett evenemang på allmän plats behöver du ett polistillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du ska gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du ett schakttillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Taxor och viten


Vid handläggning av TA-planer tas följande avgifter ut:

Granskad och beviljad ansökan

4 500 kr 

Dygnstaxa (gemensam dygnstaxa Schakt och TA)

400 kr per dygn

Granskad och avslagen ansökan

2 500 kr 

Förlängning

2 500 kr

Revidering/komplettering

2 500 kr

Påkallade platsbesök

1 000 kr per timme

Om inte reglerna för TA-planerna följs, tas följande viten ut:

A. Trafikanordningsplan

TA-plan saknas

15 000 kr vid anträffande, därefter
2 000 kr per dygn.

Utebliven förlängning

2 000 kr/dygn

Grov avvikelse från godkänd TA-plan

10 000 kr vid anträffande, därefter 2 000 kr per påbörjat dygn.

B. Utmärkning saknas eller är bristfällig


Enstaka avvikelser av mindre vikt

1 500 kr per avvikelse

Grundläggande vägmärken

15 000 kr vid anträffande

C. Fysisk avstängning


När grundläggande avstängning inte följer godkänd TA-plan

15 000­ kr

Enstaka detaljer

2 000 kr per avvikelse

D. Information


Informationsåtgärder enligt TA-plan saknas

Byggskylt/ "på-plats"-information: 4 000 kr per skylt vid anträffande

E. Framkomlighet


Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt för tredje
man att ta sig fram

15 000 kr vid anträffande

Mindre avvikelser

4 000 kr per avvikelse


Så arbetar vi

Efter att du har skickat in ditt ärende via e-tjänsten registreras din ansökan och fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar din ansökan och hör av oss om vi behöver kompletterande uppgifter. Handläggningen tar cirka tre veckor.

Senast uppdaterad 29 april 2022