Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om du ska utföra arbeten som på något sätt påverkar fram­komligheten eller säkerheten för bil-, gång- eller cykel­trafiken behöver du ansöka om en trafik­anordningsplan (TA-plan).

Om du ska utföra ett arbete eller ordna ett evenemang som påverkar trafiken behöver du ha tillstånd för det. För att få tillstånd behöver du en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

Arbeten får inte påbörjas förrän trafikanordnings­planen är godkänd av en handläggare i staden. Under arbetets gång ska TA-planen finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

OBS! Från 1 januari 2020 gäller nya taxor och sanktionsavgifter Pdf, 120.4 kB. för TA-planer.

I bedömningen av ansökan tillämpas de principer som anges i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) handbok "Arbete på väg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.". Ju noggrannare ritningen är gjord, desto lättare blir an­sökan att handlägga. Handläggnings­tiden kan vara upp till 3 veckor. Om TA-planen är undermålig och den måste kompletteras kan det ta längre tid.

Om arbetet innebär att gatan måste utrymmas med stoppförbud behövs en tillfällig föreskrift. Då tar det i regel längre tid innan arbetet kan starta, eftersom skyltar ska sättas upp 10 dagar innan. Parkeringsvakterna ska också lägga upplysningslappar på parkerade bilar på sträckan.

Det kan även behövas polistillstånd/markupplåtelsetillstånd för upplag, byggbodar etc.

Polisen har ganska lång handläggningstid. Handläggare på tekniska enheten i staden kan inte hantera ärendet förrän polisen har skickat ärendet vidare till dem.

Ansökan via ISY Case

För att få tillstånd för TA-plan ska du ansöka via e-tjänsten ISY Case.

Lathund för ISY Case - Schakt och TA Länk till annan webbplats.

Ny användare

Om du inte har använt tjänsten förut, måste du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

  1. Skriv din e-postadress och displaynamn, till exempel Gräv och Schakt AB/TA-planer AB.
  2. Markera de grupper som tillhör den aktör/led­nings­ägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper. Är du osäker kan du kontakta din be­ställare.
  3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.
  4. Testa att logga in. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta servicedesk@isycase.isy.se eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggningssidan.

Ansöknings­processen

När du som ansöker sätter status på ett ärende till "Ansökan" kan en hand­läggare på kommunen påbörja hanteringen. Om hand­läggaren vill att du ska komplettera ärendet med några uppgifter ändrar handläggaren status till "Komplettera". Då får du ett meddelande med uppmaningen att komplettera ansökan. När du gjort dina ändringar, ska du ändra status till "Ansökan". En alltför under­målig TA-plan som behöver kompletteras debiteras med 500 kronor.

När hand­läggaren har godkänt ansökan sätts ärendets status till "Beviljad". Både schakt­tillstånd och TA-plan ska ha status "Beviljad" innan arbetet får påbörjas. Du som ansöker får ett meddelande när ett ärende har blivit beviljat.

Handläggaren kan kontakta dig som ansöker via meddelande­funktionen i ISY Case. ISY Case skickar även på­minnelser till sökanden och lednings­ägarens ansvarige, för att hjälpa dig som söker att hålla rätt status i dina ärenden.

När arbetet är påbörjat enligt det datum som angavs i ansökan, ska du som ansöker om tillstånd ändra status i ärendet till "Pågående". Om TA-planen eller schakt­tillståndet be­höver förlängas gör du det i ärendet. Ändringarna måste accepteras av en handläggare och sökanden får ett meddelande när någon förändring sker.

När schaktarbetet avslutats och återställts ska du som söker ändra status för schakt­ärenden till "Återställd" eller "Tillfälligt återställd". TA-ärendets status ska sättas till "Avslutad" när trafik­anordningen avetablerats.

Viktigt att tänka på

En trafikanordningsplan ska upprättas vid arbete och belamring på allmän platsmark.

En trafikanordningsplan ska lämnas in per plats.

Planen ska innehålla en detaljerad beskrivning av arbetsplatsen och hur arbetet påverkar trafikanter.

Området ska märkas ut i en karta eller ritning där det tydligt framgår var arbetet ska utföras. Eventuell avspärrning eller vägmärkesplacering ska markeras i bifogad skiss. Område som inte märks ut i trafikanordningsplanen får inte belamras.

Trafikanordningsplanen ska vara upprättad av utföraren och beviljad av Sundbybergs stad innan arbetet får påbörjas, annars tas en sanktionsavgift ut. En kopia av beviljad TA-plan ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Vad gäller?

Du som har fått i uppdrag att utföra ett arbete på allmän gatumark är skyldig att följa nedanstående regler.

  • Snöröjning och halkbekämpning ska skötas av utförare under tillståndstiden.
  • Utföraren ska hålla området i välordnat skick. Gång-, cykel- och körbanor vid arbetsplatsen och andra närliggande områden ska rengöras från skräp som kan hänföras till pågående arbete varje dag efter arbetstidens slut.
  • Om vägmärken har tagits ner under arbetet ska dessa återställas senast sista dagen då TA-planen gäller, annars kan entreprenören debiteras för Sundbybergs stads merkostnader för att återställa dem.
  • Skador som drabbar trafikanter på grund av bristfälligt underhåll av grävning och skyltning regleras av Sundbybergs stad och debiteras entreprenören.
  • Sundbybergs stad gör stickprovskontroller av arbeten på allmän gatumark. Om utmärkningen inte överensstämmer med godkänd TA-plan eller om TA-plan saknas kan Sundbybergs stad omedelbart stoppa arbetet och på utförarens bekostnad utföra de rättelser som krävs.
  • Den som är ansvarig för arbetet ska vara nåbar alla dagar dygnet runt och kunna åtgärda eventuella fel omedelbart.

Vad gäller vid akuta arbeten?

Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen TA-plan.

Vid övriga akuta trafikregleringar som pågår längre tid än 24 timmar ska ansökan om TA-plan göras i efterhand, senast nästkommande vardag, och då utgår avgift för beviljad och handlagd TA-plan. Om inte ansökan om TA-plan görs utgår sanktionsavgift.

Behövs andra tillstånd?

Om du ska ordna ett evenemang på allmän plats behöver du ett polistillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du ska gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du ett schakttillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Taxor och sanktionsavgifter

Vid handläggning av TA-planer tas följande avgifter ut:

Handlagd och beviljad TA-plan

1 500 kr + 300 kr per ansökt dygn

Handlagd och avslagen TA-plan

1 500 kr

Ändring av godkänd TA-plan

1 500 kr

Om inte reglerna för TA-planerna följs, tas följande sanktionsavgifter ut:

A. Trafikanordningsplan


TA-plan saknas

10 000 kr vid anträffande, därefter
1 000 kr/dygn.

Utebliven förlängning av godkänd TA-plan

1 000 kr/dygn

Grov avvikelse från godkänd TA-plan

6 000 kr (kan kombineras med flera sanktionsavgifter

B. Utmärkning saknas eller är bristfällig


Enstaka avvikelser av mindre vikt

1 000 kr/avvikelse

Grundläggande vägmärken

10 000 kr vid anträffande, därefter
1 000 kr/dygn

C. Fysisk avstängning


När grundläggande avstängning inte följer godkänd TA-plan

10 000 kr

Enstaka detaljer

1 000 kr/avvikelse

D. Personal och arbetsområde


Personal saknar godkänd
varselklädsel

1 000 kr/person

Informationstavla saknas eller är otydlig

1 000 kr

Enstaka detaljer

1 000 kr/avvikelse

Bristande snöröjning, halkbekämpning (kring arbetsområdet)

2 000 kr

E. Framkomlighet


Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt för tredje
man att ta sig fram

6 000 kr

Enstaka detaljer

Bristande snöröjning och/eller halkbekämpning, etc.

2000 kr/avvikelse

Vid avstängning utan godkänd trafikanordningsplan tillkommer avgift för beviljad och handlagd TA-plan.

Så arbetar vi

Efter att du har skickat in ditt ärende via e-tjänsten registreras din ansökan och fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar din ansökan och hör av oss om vi behöver kompletterande uppgifter. Handläggningen tar cirka tre veckor.

Senast uppdaterad 7 juli 2021