Schakttillstånd

Om du ska gräva på allmän mark, för att till exempel lägga ner rör och kablar, behöver du ansöka om ett schakttillstånd.

Vid grävning ansvarar den som gräver för att lagar och förordningar följs. Ofta behöver ett markavtal upp­rättas. Dessutom krävs alltid en godkänd trafik­anordningsplan om arbetet påverkar bil-, gång- eller cykel­trafiken.

Ansökan via ISY Case

För att få schakt­tillstånd ska du ansöka via e-tjänsten ISY Case.

Ny an­vändare

Om du inte har använt tjänsten förut ska du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

 1. Skriv din e-postadress och displaynamn, till exempel "Gräv och schakt AB/TA-planer AB".
 2. Markera de grupper som tillhör den aktör/led­nings­ägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper. Är du osäker kan du kontakta din be­ställare.
 3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.
 4. Testa att logga in. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta servicedesk@isycase.isy.se eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggnings­sidan.

Ansöknings­processen

När du som gör ansökan sätter status på ett ärende till "Ansökan" kan en hand­läggare på kommunen påbörja hanteringen. Om hand­läggaren vill att du ska komplettera ärendet med några uppgifter ändrar handläggaren status till "Komplettera". Då får du ett meddelande med uppmaningen att komplettera ansökan. När du gjort dina ändringar, ska du ändra status till "Ansökan" igen. Då fortsätter handläggningen.

När hand­läggaren har godkänt ansökan sätts ärendets status till "Beviljad". Både schakt­tillstånd och TA-plan ska ha status "Beviljad" innan arbetet får påbörjas. Du som ansöker får ett meddelande när ett ärende har blivit beviljat.

Handläggaren kan kontakta dig som ansöker via meddelande­funktionen i ISY Case. ISY Case skickar även på­minnelser till sökanden och lednings­ägarens ansvarige, för att hjälpa dig som söker att hålla rätt status i dina ärenden.

När arbetet är påbörjat enligt det datum som angavs i ansökan, ska du som ansöker om tillstånd ändra status i ärendet till "Pågående". Om TA-planen eller schakt­tillståndet be­höver förlängas gör du det i ärendet. Ändringarna måste accepteras av en handläggare och sökanden får ett meddelande när någon förändring sker.

När schaktarbetet avslutats och återställts ska du som söker ändra status för schakt­ärenden till "Återställd" eller "Tillfälligt återställd". TA-ärendets status ska sättas till "Avslutad" när trafik­anordningen avetablerats.

Viktigt att tänka på

En ansökan om schakttillstånd ska innehålla en tydlig karta/ritning över entreprenaden.

En ansökan om schakttillstånd ska lämnas in per plats.

Ett schakttillstånd beviljas på max sex månader. Utföraren måste själv ansöka om förlängning om arbetet pågår längre än sex månader.

Schakttillståndet ska vara beviljat av Sundbybergs stad innan arbetet får påbörjas. En kopia av beviljat schakttillstånd ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen.

Vad gäller vid akuta arbeten?

Vid akuta schaktningar ska schakttillstånd lämnas in i efterhand, senast nästkommande vardag, och då utgår avgift för beviljat och handlagt schakttillstånd.

Detta gäller vid ansökan om schakttillstånd

Schakttillstånd lämnas med följande förbehåll:

 • Schakttillståndet gäller under perioden som söks och sedan ska det förnyas.
 • Besiktning av arbetsområdet ska göras innan arbetet sätts igång. Godkännande av trafikanordningar ska inhämtas.
 • Uppgifter om övriga förekommande ledningar som kan komma att beröras av arbetet ska inhämtas.
 • Vid schakt nära träd ska särskild försiktighet gälla. Se foldern "Skydda träden vid arbeten Pdf, öppnas i nytt fönster." från Länsstyrelsen. Vite enligt Alnarpsmodellen tas ut på skadade träd, se ”Formulär för ekonomisk värdering av träd Pdf.”.
 • Om arbetena varar mer än en vecka ska en informationstavla sättas upp vid arbetsplatsen där det framgår vad det är som utförs och av vem.
 • Sökande eller dennes underentreprenör svarar för att arbetsområdet med anslutande områden städas kontinuerligt under arbetstiden. Vid transporter ska sökande eller dennes underentreprenör hålla hårdgjorda ytor till och från arbetsområdet rena från jord, lera och sand.
 • Sökande eller dennes underentreprenör får inte lämna schakt öppet så att fastighetsägare inte kan komma in eller ut till sin fastighet. Om schakt måste ligga öppet, ska provisoriska anordningar byggas, till exempel körplåt.
 • Schaktning och återställning i hårdgjord yta ska utföras lika befintligt.
 • Respektive ledningsägare ansvarar för inmätning av sina egna ledningar, antingen i egen regi eller genom att anlita kommunens mättekniker. Vid mätning i egen regi ska materialet skickas till kommunen i filformat DGN alternativt DWG/DXF och mätas från kommunens stomnät. Förläggningsdjup ska också anges.
 • Efter färdigställt arbete ska besiktning utföras.
 • Om man vid schaktning upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska stadens miljöenhet kontaktas.

Viktigt att veta var ledningar går

När du ska gräva behöver du veta var avlopps- och vattenledningar är dragna. Trasiga ledningar kan orsaka allvarliga störningar när det gäller vatten och avlopp, elförsörjning, internet samt telefoni. Du kan bli skadeståndsskyldig om du skadar ledningar när du gräver. Du kan börja med att se om ledningarna finns registrerade på ledningskollen.se Länk till annan webbplats.. Om inte kontaktar du den som äger ledningen.

Du kan behöva fler tillstånd

Du kan behöva fler tillstånd än själva grävtillståndet från stadsmiljö- och serviceförvaltningen. Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna. Servicecenter kan svara på enklare frågor eller hänvisa dig vidare, 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Du kan behöva tillstånd från polisen

Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material), skyltar och liknande behöver du också söka tillstånd hos polisen.

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen

Om platsen du vill gräva på är klassad som fornminne behöver du tillstånd från Länsstyrelsen.

Om du vill gräva i något av våra naturreservat behöver du kontakta byggnads- och tillståndsnämnden, btn@sundbyberg.se, eftersom tillstånd eller dispens krävs.

Du kan behöva tillstånd från fastighetsägare

Om du vill gräva från kommunens mark fram till en fastighet behöver du också tillstånd från fastighetsägaren.

Taxor och sanktionsavgifter

Vid handläggning av schakttillstånd tas avgifter ut enligt följande:

Beviljat och handlagt schakttillstånd

4 500 kr

Ändrat schakttillstånd

2 000 kr

Förlängning av schakttillstånd

2 000 kr

Handlagd och avslagen ansökan

1 500 kr

Om inte reglerna för schakttillstånd följs tas följande sanktionsavgifter ut:

Schaktarbeten utan godkänt schakttillstånd

10 000 kr för första dygnet därefter löpande avgift på 2 000 kr per påbörjat dygn

Avvikelse mot godkänt schakttillstånd

4 000 kr för första dygnet därefter löpande avgift på 2 000 kr per påbörjat dygn

Utebliven klaranmälan

2 000 kr per påbörjad kalendervecka

Utebliven förlängning

1 000 kr per påbörjat dygn

Vid schaktning utan godkänt schakttillstånd tillkommer även avgift för beviljat och handlagt schakttillstånd.

Senast uppdaterad 7 juli 2021