Schakttillstånd

Om du ska gräva på allmän mark, för att till exempel lägga ner rör och kablar, behöver du ansöka om ett schakttillstånd.

Vid grävning ansvarar den som gräver för att lagar och förordningar följs. Ofta behöver ett markavtal upp­rättas. Dessutom krävs alltid en godkänd trafik­anordningsplan om arbetet påverkar bil-, gång- eller cykel­trafiken.

Notera att stadens taxor och viten för schakttillstånd har reviderats, dessa taxor och viten är fastställda av kommunfullmäktige och börjar att gälla från och med 2024-01-01.

Du hittar Teknisk handbok 2021, villkorsbilagor samt taxor och viten under Relaterat innehåll.

Ansökan via ISY Case

För att få schakt­tillstånd ska du ansöka via e-tjänsten ISY Case.

Ny an­vändare

Om du inte har använt tjänsten förut ska du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

 1. Skriv din e-postadress och displaynamn, till exempel "Gräv och schakt AB/TA-planer AB".
 2. Markera de grupper som tillhör den aktör/led­nings­ägare du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Markera inte alla grupper.
  Om du är entreprenör så ska du tillhöra just det företaget du representerar (om du exempelvis jobbar för Gräv och schakt AB är det bara i den gruppen du ska vara i, tillhör du Ledningsägaren AB ska du ligga i just den specifika gruppen).
  Om det är så att Gräv och schakt AB ska göra jobb åt Ledningsägaren AB ska dom 2 grupperna associeras med varandra. Du kan lämna förslag på vem du vill associeras med - handläggaren kommer att uppmärksamma det och sedan acceptera. Vid frågor kontakta handläggaren.
 3. Klicka på registrera. Du får ett lösenord via e-post.
 4. Testa att logga in. Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, kontakta servicedesk@isycase.isy.se eller prova att skapa ett nytt lösenord på inloggnings­sidan.

Ansöknings­processen

Läs om ansökningsprocessen under punkt 1.2 i villkorsbilagan (se under Relaterat innehåll).

Viktigt att tänka på

En ansökan om schakttillstånd ska innehålla en tydlig karta/ritning över entreprenaden.

En ansökan om schakttillstånd ska lämnas in per plats.

Ett schakttillstånd beviljas på max sex månader. Utföraren måste själv ansöka om förlängning om arbetet pågår längre än sex månader.

Schakttillståndet ska vara beviljat av Sundbybergs stad innan arbetet får påbörjas. En kopia av beviljat schakttillstånd ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen.

Vad gäller vid akuta arbeten?

Vid akuta schaktningar ska schakttillstånd lämnas in i efterhand, senast nästkommande vardag, och då utgår avgift för beviljat och handlagt schakttillstånd.

Detta gäller vid ansökan om schakttillstånd

Schakttillstånd lämnas med följande förbehåll:

 • Schakttillståndet gäller under perioden som söks och sedan ska det förnyas.
 • Besiktning av arbetsområdet ska göras innan arbetet sätts igång. Godkännande av trafikanordningar ska inhämtas.
 • Uppgifter om övriga förekommande ledningar som kan komma att beröras av arbetet ska inhämtas.
 • Vid schakt nära träd ska särskild försiktighet gälla. Vite enligt Alnarpsmodellen tas ut på skadade träd.
 • Om arbetena varar mer än en vecka ska en informationstavla sättas upp vid arbetsplatsen där det framgår vad det är som utförs och av vem.
 • Sökande eller dennes underentreprenör svarar för att arbetsområdet med anslutande områden städas kontinuerligt under arbetstiden. Vid transporter ska sökande eller dennes underentreprenör hålla hårdgjorda ytor till och från arbetsområdet rena från jord, lera och sand.
 • Sökande eller dennes underentreprenör får inte lämna schakt öppet så att fastighetsägare inte kan komma in eller ut till sin fastighet. Om schakt måste ligga öppet, ska provisoriska anordningar byggas, till exempel körplåt.
 • Schaktning och återställning i hårdgjord yta ska utföras lika befintligt.
 • Respektive ledningsägare ansvarar för inmätning av sina egna ledningar, antingen i egen regi eller genom att anlita kommunens mättekniker. Vid mätning i egen regi ska materialet skickas till kommunen i filformat DGN alternativt DWG/DXF och mätas från kommunens stomnät. Förläggningsdjup ska också anges.
 • Efter färdigställt arbete ska besiktning utföras.
 • Om man vid schaktning upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska stadens miljöenhet kontaktas.

Viktigt att veta var ledningar går

När du ska gräva behöver du veta var avlopps- och vattenledningar är dragna. Trasiga ledningar kan orsaka allvarliga störningar när det gäller vatten och avlopp, elförsörjning, internet samt telefoni. Du kan bli skadeståndsskyldig om du skadar ledningar när du gräver. Du kan börja med att se om ledningarna finns registrerade på ledningskollen.se Länk till annan webbplats.. Om inte kontaktar du den som äger ledningen.

Du kan behöva fler tillstånd

Du kan behöva fler tillstånd än själva grävtillståndet från sektorn för samhällsbyggnad. Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna. Servicecenter kan svara på enklare frågor eller hänvisa dig vidare, 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Du kan behöva tillstånd från polisen

Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material), skyltar och liknande behöver du också söka tillstånd hos polisen.

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen

Om platsen du vill gräva på är klassad som fornminne behöver du tillstånd från Länsstyrelsen.

Om du vill gräva i något av våra naturreservat behöver du kontakta byggnads- och tillståndsnämnden, btn@sundbyberg.se, eftersom tillstånd eller dispens krävs.

Du kan behöva tillstånd från fastighetsägare

Om du vill gräva från kommunens mark fram till en fastighet behöver du också tillstånd från fastighetsägaren.

Senast uppdaterad 14 december 2023