Egenkontroll för byggentreprenader

Det är du som entreprenör som ansvarar för att minimera risken för att ditt projekt orsakar störningar för omgivningen. För att förhindra detta är det viktigt att du har en bra egenkontroll.

Egenkontrollen kan bland annat förhindra att allvarliga skador eller utsläpp sker, men hjälper dig även att säkerställa att verksamheten följer miljöbalkens krav på hänsyn till hälsa och miljö.

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka hälsa och miljö ska enligt miljöbalken utföra en egenkontroll. Du som entreprenör har ansvar för att skaffa dig den kunskap som behövs med avseende på både typ av verksamhet och i vilken omfattning den ska bedrivas. I detta ansvar ingår att kontrollera, planera och följa upp verksamheten.

Områden som är bra att ha med i sin egenkontroll är exempelvis följande:

  • Hantering av schaktmassor
  • Vattenhantering (länshållningsvatten, processvatten och dagvatten)
  • Dagvattenhantering inom bebyggt kvarter
  • Luft
  • Buller
  • Kemikaliehantering
  • Avfall och farligt avfall
  • Hantering av klagomål
  • Samordning med andra byggprojekt

Läs gärna vårt informationsblad om egenkontroll för byggentreprenader som finns i menyn till höger ("Byggentreprenader 2020").

Senast uppdaterad 16 januari 2023