Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

På grund av driftstörningar publiceras inte protokollen i sin helhet på stadens anslagstavla. Du kan ta del av protokollen på länken:

Sammanträden och protokoll

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Protokoll

Övrigt

 • Kungörelse ansökan om bygglov för återuppbyggnad av förskolegård och gård


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0483/2023. Ansökan avser bygglov för återuppbyggnad av förskolegård och gård på fastigheten Stataren 12 med adress Vegagatan 21.Ansökan avviker från detaljplan C238 då förråd till förskola samt murar är föreslagna på mark som får byggas över med planterbart bjälklag.Handlingar finns att tillgå via e-post btn@sundbyberg.se. Vid begäran av handlingar eller inlämnande av yttrande ska ärendenummer alltid framgå.Fysiska handlingar kan begäras ut på telefon 08-706 80 00, be om att bli kopplad till bygglovenheten.Synpunkter lämnas skriftligen till oss innan 8 januari 2024.E-posta till: btn@sundbyberg.seEller skicka ditt yttrande med post till adress:Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg

 • Kungörelse ansökan om bygglov för ändrad användning


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN- 0231/2023.Ansökan avser bygglov för ändrad användning på fastighet Dalen 9 med adress Starrbäcksgatan 26.Ansökan avviker från detaljplan C198 då murar uppförs på mark som ej får bebyggas för att möjliggöra en tillgänglig entré.Handlingar finns att tillgå via e-post btn@sundbyberg.se.Vid begäran av handlingar eller inlämnande av yttrande ska ärendenummer alltid framgå. Fysiska handlingar kan även begäras ut på telefon 08-706 80 00, be om att bli kopplad till bygglovenheten.Synpunkter lämnas skriftligen till oss innan den 17 december 2023.
  E-posta till: btn@sundbyberg.se
  Eller skicka ditt yttrande med post till adressen:Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg

 • Kungörelse ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för studentbostäder


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0424/2023.Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för studentbostäder på fastigheten Orienteraren 9 med adress Skolgången 4A.Ansökan avviker från detaljplan C266 då byggnaderna är placerade på mark som inte får bebyggas.Handlingar finns att tillgå via e-post btn@sundbyberg.se.Vid begäran av handlingar eller inlämnande av yttrande ska ärendenummer alltid framgå. Fysiska handlingar kan även begäras ut på telefon 08-706 80 00, be om att bli kopplad till bygglovenheten.Synpunkter lämnas skriftligen till oss innan den 17 december 2023.
  E-posta till: btn@sundbyberg.se
  Eller skicka ditt yttrande med post till adressen:Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg

 • Kungörelse ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN -0477/2023.Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för byggbodar på fastigheten Sundbyberg 2:40 > 1 med adress Forskningsringen. Mellan Forskningsringen 75B och 77A .Ansökan avviker från detaljplan C416 då bodarna är föreslagna på parkmark.Handlingar finns att tillgå via e-post btn@sundbyberg.se.Vid begäran av handlingar eller inlämnande av yttrande ska ärendenummer alltid framgå. Fysiska handlingar kan även begäras ut på telefon 08-706 80 00, be om att bli kopplad till bygglovenheten.Synpunkter lämnas skriftligen till oss innan den 17 december 2023.
  E-posta till: btn@sundbyberg.se
  Eller skicka ditt yttrande med post till adressen:Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg

Om du vill överklaga

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 28 november 2023