Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Protokoll

 • Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet den 13 mars 2023, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: den 16 mars 2023
  Sista datum för överklagande: den 7 april 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 14 mars 2023, tillkännagivande av justering


  Instans: Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 14 mars 2023
  Sista datum för överklagande: den 4 april 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Sektorn för välfärd och omsorg, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Äldrenämndens individutskotts protokoll för sammanträdet 7 mars 2023, tillkännagivande av justering


  Instans: Äldrenämnden
  Datum för tillkännagivande: 9 mars 2023
  Sista datum för överklagande: 30 mars 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen

 • Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 21 februari, 2023 tillkännagivande av justering


  Instans: Överförmyndarnämnden
  Datum för tillkännagivande: 6 mars 2023
  Sista datum för överklagande: 28 mars 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Överförmyndarnämndens justerade protokoll den 21 februari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll för sammanträdet 27 februari 2023, tillkännagivande av justering


  Instans: Byggnads- och tillståndsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 28 februari 2023
  Sista datum för överklagande: 22 mars 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Byggnads- och tillståndsnämndens justerade protokoll den 27 februari 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Social- och arbetsmarknadsnämndens utskotts protokoll för sammanträdet den 28 februari 2023, tillkännagivande av justering


  Instans: social- och arbetsmarknadsnämndens utskott
  Datum för tillkännagivande: den 28 februari 2023
  Sista datum för överklagande: den 21 mars 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Protokollet omfattas av sekretess.
 • Kultur- och fritidsnämndens protokoll för sammanträdet 23 februari 2023, tillkännagivande av justering


  Instans: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 28 februari 2023
  Sista datum för överklagande: 21 mars 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Östra Madenvägen 6, Hallonbergen
  Kultur- och fritidsnämndens justerade protokoll 28 februari 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

 • Kungörelse, ansökan om bygglov för vuxenutbildning


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0078/2023. Ansökan avser bygglov för vuxenutbildning på fastighet Stockmakaren 1 med adress Rissneleden 110.Ansökan avviker från detaljplan C231 då åtgärden inte ryms inom användningen kontor.
  Handlingar finns hos sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.
  Synpunkter lämnas skriftligen till oss med ovan givet BTN-nummer innan den 30 mars 2023.Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se
 • Kungörelse, ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger och tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats tom. 2028-06-16


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0025/2023. Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger och tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats till och med 2028-06-16 på fastighet SUNDBYBERG 2:26 med adress Oskarsvägen 45.Ansökan avviker från detaljplan C216 då åtgärden inte ryms inom användningen park eller plantering.
  Handlingar finns hos sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.
  Synpunkter lämnas skriftligen till oss med ovan givet BTN-nummer innan den 3 april 2023.Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se
 • Grannehörande bygglov, förlängning av tidsbegränsat bygglov


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0048/2023. Ansökan avser förlängning av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov för uppställning av arbetsbodar på Gamla Enköpingsvägen, 174 61 Sundbyberg.För fastigheten gäller detaljplan C416 med beteckning Park, allmän plats, parkmark. Arbetsbodarna avviker från detaljplanen då parkmarken ej får bebyggas. Handlingar finns på sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 28 mars 2023.

  Skicka med post till:
  Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se
 • Kungörelse, ansökan om bygglov för vuxenutbildning


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0078/2023. Ansökan avser bygglov för vuxenutbildning på fastighet Stockmakaren 1 med adress Rissneleden 110.Ansökan avviker från detaljplan C231 då åtgärden inte ryms inom användningen kontor.
  Handlingar finns hos sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.
  Synpunkter lämnas skriftligen till oss med ovan givet BTN-nummer innan den 30 mars 2023.Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se
 • Kungörelse, ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger och tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats tom. 2028-06-16


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0025/2023. Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger och tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats till och med 2028-06-16 på fastighet SUNDBYBERG 2:26 med adress Oskarsvägen 45.Ansökan avviker från detaljplan C216 då åtgärden inte ryms inom användningen park eller plantering.
  Handlingar finns hos sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.
  Synpunkter lämnas skriftligen till oss med ovan givet BTN-nummer innan den 3 april 2023.Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se
 • Grannehörande bygglov, förlängning av tidsbegränsat bygglov


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BTN-0048/2023. Ansökan avser förlängning av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov för uppställning av arbetsbodar på Gamla Enköpingsvägen, 174 61 Sundbyberg.För fastigheten gäller detaljplan C416 med beteckning Park, allmän plats, parkmark. Arbetsbodarna avviker från detaljplanen då parkmarken ej får bebyggas. Handlingar finns på sektorn för samhällsbyggnad, stadshuset, Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen, telefon 08-706 80 00.Synpunkter lämnas skriftligen till förvaltningen med ovan givet BTN-nummer innan den 28 mars 2023.

  Skicka med post till:
  Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg
  Eller e-posta till: btn@sundbyberg.se

Om du vill överklaga

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 30 maj 2022