Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • Kommunfullmäktige sammanträder 24 september 2018, tillkännagivande


  Datum och tid: 24 september 2018 klockan 18.00
  Plats: Ljusgården, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen  Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Protokoll

 • Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 3 september 2018, tillkännagivande av justering


  Instans: kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: 6 september 2018
  Sista datum för överklagande: 27 september 2018
  Förvaringsplats för protokollet: stadskansliet, stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  Kommunstyrelsens justerade protokoll 3 september 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt

Hur överklagar man?

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 7 september 2018