Sundbybergs stads anslagstavla

På Sundbybergs stads digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

På grund av driftstörningar publiceras inte protokollen i sin helhet på stadens anslagstavla. Du kan ta del av protokollen på länken:

Sammanträden och protokoll

Från att protokoll anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Information om hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Protokoll

Övrigt

 • Kungörelse ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodetablering


  Sektorn för samhällsbyggnad informerar om en bygglovsansökan med ärendenummer BYGG.2024.88. Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för bodetablering på fastighet Smedjan 1 med adress Ladugårdsgatan 7, 174 65 Sundbyberg.Ansökan avviker från detaljplan C445 då åtgärden inte avser bostäder eller centrumverksamhet.Om du vill ta del av handlingar kan du skicka e-post till btn@sundbyberg.seSkriv ärendenummer när du vill ta del av handlinger eller lämnar in ett yttrande.Fysiska handlingar kan begäras ut på telefon 08-706 80 00. Be om att bli kopplad till bygglovenheten.Synpunkter lämnas skriftligen till oss innan den 7 juni 2024.E-posta till btn@sundbyberg.se eller skicka med post till:Sundbybergs stad
  Sektorn för samhällsbyggnad
  172 92 Sundbyberg

Om du vill överklaga

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Senast uppdaterad 4 mars 2024