Styrande dokument

På den här sidan kan du ta del av Sundbybergs stads styrande dokument.

Tillgänglighetsanpassning

Vissa dokument uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Tillgänglighetsanpassning görs löpande. Om du har svårt att ta till dig informationen eller har frågor om tillgänglighet är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta Sundbybergs stad

Riktlinjer

Bilaga till riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark Pdf, 1 MB.

Förskolenämndens riktlinjer för anmälan och utredning av kränkande behandling Pdf, 2 MB.

Förskolenämndens riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid Pdf, 75.4 kB.

Förskolenämndens riktlinjer för bidrag till fristående öppna förskolor Pdf, 892.3 kB.

Förskolenämndens riktlinjer för huvudmannens klagomålshantering Pdf, 390.8 kB.

Förskolenämndens riktlinjer för tillsyn vid fristående förskolor och pedagogisk omsorg i enskild regi Pdf, 87 kB.

Grundskole- och gymnasienämndens riktlinjer för anmälan och utredning av kränkande behandling Pdf, 2 MB.

Grundskole- och gymnasienämndens riktlinjer avseende utredning och mottagande i anpassad gymnasieskola Pdf, 298.9 kB.

Grundskole- och gymnasienämndens samt förskolenämndens riktlinjer för barnomsorg i Sundbybergs stad Pdf, 214.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundskole- och gymnasienämndens riktlinjer för ersättning vid förlängda studier i gymnasiet Pdf, 965.3 kB.

Grundskole- och gymnasienämndens riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola Pdf, 1.3 MB.

Grundskole- och gymnasienämndens riktlinjer om ersättning för gymnasiestudier utomlands Pdf, 417 kB.

Grundskole- och gymnasienämndens riktlinjer för Sundbybergs globala Pdf, 122.7 kB.

Grundskole- och gymnasienämndens riktlinjer för huvudmannens klagomålshantering Pdf, 390.8 kB.

Grundskole- och gymnasienämndens riktlinjer för inackorderingstillägg och ersättning för resa och logi Pdf, 380.2 kB.

Grundskole- och gymnasienämndens riktlinjer för omsorg på obekväm tid Pdf, 75.6 kB.

Grundskole- och gymnasienämndens riktlinjer för tillståndsprövning tillsyn vid vissa fristående fritidshem och pedagogisk omsorg Pdf, 80.1 kB.

Krav för att bli stödberättigad förening inom kultur- och fritidsnämnden Pdf, 718 kB.

Kriterier för användande av Sundbybergs stads innovations- och hållbarhetsfond Pdf, 1.7 MB.

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Pdf, 835.6 kB.

Lekplatser i Sundbybergs stad Pdf, 24.1 MB.

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Pdf, 670.8 kB.

Nya bestämmelser för utdelning av Sundbyberg kommuns förtjänstutmärkelse Pdf, 370.3 kB.

Regler för bidrag till studieförbunden Pdf, 93.1 kB.

Regler för boendeparkering i Sundbyberg stad Pdf, 63.7 kB.

Regler för Sundbyberg stads stipendier Pdf, 72.7 kB.

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl Pdf, 186.6 kB.

Riktlinjer för arbetsgivarstrategiska frågor i Sundbybergs stad Pdf, 88 kB.

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Pdf, 353.9 kB.

Riktlinjer för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Pdf, 304.3 kB.

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till externa aktörer ur statsbidrag för finskt förvaltningsområde Pdf, 116.6 kB.

Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark Pdf, 555.7 kB.

Riktlinjer för markanvisningar Pdf, 121.1 kB.

Riktlinjer för möblering av allmän platsmark i Sundbyberg Pdf, 8.7 MB.

Riktlinjer för nominering av vigselförrättare. Pdf, 89.4 kB.

Riktlinjer för skolskjuts Pdf, 112.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för skyltning för bygg- och anläggningsprojekt i Sundbybergs stad Pdf, 1.8 MB.

Riktlinjer för sponsring av elitidrottssatsningar i Sundbybergs stad Pdf, 156.1 kB.

Riktlinjer för tillsynsarbete gällande arkivhantering i Sundbybergs stad Pdf, 109 kB.

Riktlinjer med bedömningskriterier för handläggning av Sundbybergs stads miljöstipendium och stipendium för jämlikhet Pdf, 180.1 kB.

Riktlinjer med bedömningskriterier Sundbyberg stads kulturstipendium och stipendium för ungdomsledare och idrottsledare Pdf, 177.5 kB.

Riktlinjer Psykiskt och Socialt omhändertagande (POSOM) Pdf, 257.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs Stad. Pdf, 219.7 kB.

Riktlinjer för ekonomisk fördelning av tilläggsbelopp. Pdf, 121.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för skolansökan och placeringar i kommunala förskoleklasser och grundskolor i Sundbybergs stad Pdf, 1.1 MB.

Social- och arbetsmarknadsnämndens riktlinjer för stöd till föreningslivet Pdf, 142.1 kB.

Sundbyberg stads strategi för bevarande av föreningsinformation Pdf, 73.9 kB.

Sundbybergs stads grafiska profil Pdf, 2.2 MB.

Sundbybergs stads mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter Pdf, 713.7 kB.

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Pdf, 121.9 kB.

Sundbybergs stads riktlinjer för ateljéstöd Pdf, 1.1 MB.

Sundbybergs stads riktlinjer för god avfallshantering vid ny- och ombyggnation Pdf, 1.3 MB.

Riktlinjer för ekonomisk tilldelning av tilläggsbelopp Pdf, 117.1 kB.

Riklinje för mikromobilitet Pdf, 342.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Avfallstaxa för Sundbybergs stad Pdf, 18.7 MB.

Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar Pdf, 76 kB.

Avgifter för felparkering i Sundbybergs stad Pdf, 103.4 kB.

Bilaga till taxa för Sundbybergs stads allmänna vatten-och avloppsanläggning Pdf, 542 kB.

Bygglovstaxa för Sundbybergs stad Pdf, 545.2 kB.

Parkeringsavgifter i Sundbybergs stad Pdf, 362.7 kB.

Plantaxa för Sundbybergs stad Pdf, 196.5 kB.

Regler, taxor och avgifter för att hyra kultur- och fritidsnämndens lokaler Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter i kultur- och fritidsnämndens verksamheter Pdf, 859.4 kB.

Taxor och avgifter för skolor för hyra av kultur- och fritidsnämndens idrottslokaler Pdf, 942.6 kB.

Sundbybergs stads avgifter för tillståndsprövning för fristående förskolor Pdf, 79.4 kB.

Sundbybergs stads ersättningsnivåer för valfrihetssystem (LOV) inom insatsen korttidstillsyn Pdf, 171.2 kB.

Sundbybergs stads ersättningssystem för valfrihetssystem (LOV) för insatsen korttidstillsyn avseende skolungdom över 12 år Pdf, 230.1 kB.

Sundbybergs stads regler för boendeparkering Pdf, 68.1 kB.

Sundbybergs stads regler, taxor och avgifter för hyra av äldrenämndens verksamhetslokaler Pdf, 240.8 kB.

Sundbybergs stads taxa för tillsyn inom miljöbalken,strålskyddslagen, lagen om
sprängämnesprekursorer samt lag om åtgärder mot
föroreningar från fartyg Pdf, 1.4 MB.

Sundbybergs stads taxa för verksamhetsområdet geodata Pdf, 1.3 MB.

Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats i Sundbybergs stad Pdf, 421.6 kB.

Sundbybergs stads taxa och viten för schakttillstånd Pdf, 173.4 kB.

Sundbybergs stads taxor och viten för trafikanordningsplaner Pdf, 662 kB, öppnas i nytt fönster.

Sundbybergs stads villkor och regler för nyttoparkering Pdf, 60.8 kB.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Pdf, 4.3 MB.

Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel Pdf, 3.5 MB.

Taxa för Sundbybergs stads arbete med offentlig Pdf, 480.3 kB.
kontroll av animaliska biprodukter Pdf, 480.3 kB.

Taxor och avgifter för Sundbybergs simhall Pdf, 589.4 kB.

VA-taxa för Sundbybergs stad Pdf, 12.7 MB.

Senast uppdaterad 24 maj 2024