Hållbart resande

Sundbyberg växer. Det innebär att fler personer behöver ta sig fram på stadens gator och torg. För att detta ska fungera krävs att vi planerar för de hållbara färdmedlen som tar liten yta i anspråk. Vi arbetar för att fler ska resa hållbart, det vill säga till fots, med cykel och kollektivtrafik.

Hållbart resande i samhällsutvecklingen

Med hållbart resande avses resande och transporter som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö. Arbetet med hållbart resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och att påverka resandet innan resan påbörjats.

Vid planering av nya stadsdelar ska frågan om hållbar utveckling finnas med under hela planeringsprocessen. Bra tillgång till kollektivtrafik och korta avstånd till arbete och service minskar behovet av bil och gör det naturligt att gå eller cykla.

Tre bilder som visar hur stor plats det tar när man reser med bil, med cykel och med kollektivtrafik.

I de tre bilderna ovan är det lika många som reser med bil, med cykel samt med kollektivtrafik, men utrymmet de behöver skiljer sig åt. Källa: Gävle kommun

Kampanjer

I arbetet med hållbart resande är infrastrukturen väsentlig. Men det är också viktigt att öka kunskapen genom informationskampanjer. Under 2020 ska vi genomföra följande kampanjer:

Resvana – en tjänst för nya resvanor efter en flytt

Vid stora förändringar i livet, till exempel en flytt, är förutsättningarna att skaffa sig en ny vana ofta ganska goda. Med tjänsten Resvana undersöker vi hur en flytt kan bli starten på nya hållbara resvanor.

Tillsammans med Energimyndigheten, företaget Nudgd och fem andra kommuner genomför vi projektet Resvana.

Tjänsten består av automatiserade sms som skickas ut till nyinflyttade i kommunen. Sms-et innehåller en länk till en målgrupps- och individanpassad plattform med samlad information om de möjligheter, tjänster och infrastrukturlösningar för hållbart resande som finns för olika färdmedel i kommunen.

Resvana-tjänsten använder beteendevetenskapliga insikter och nudging för att göra informationen mer relevant för mottagaren. Användningen av sms som inledande kommunikationskanal gör att vi kan nå fram snabbt efter flytten, då behovet är som störst. Den som är nyinflyttad kan då ta hjälp av den så kallade "nystartseffekten", som uppstår vid omställningar och som gör det lättare att ändra sina vanor.

Projektet finansieras till största delen av Energimyndigheten.

Illustrerad symbol för kampanjen Vintercyklist

Vintercyklist-kampanjen

Under vintersäsongen åtar sig 50 sundbybergare att cykla minst tre kilometer, tre gånger i veckan. I utbyte får deltagarna vinterdäck och montering av dem. Intresset av att delta i kampanjen har varit mycket stort.
Läs mer om vintercyklist-kampanjen.

Testa elcykel-kampanjen

Sundbybergs stad har fyra elcyklar som medborgare har möjlighet att låna under två veckor för att se om livet med elcykel passar.

Kampanjen startades under våren 2019 och ska utvärderas under våren 2020.

Reflexer med texten "Syns du inte, finns du inte"

Reflexkampanjen

Under parollen Syns du inte finns du inte uppmärksammar staden behovet av reflexer under mörka tider på dygnet. I olika delar av kommunen finns vi på plats under oktober-november för att dela ut reflexer till förbipasserande.

Fakta om att synas i mörkret

Illustration på hur du syns på långt håll när du bär reflex eller inte

Med reflex syns du på långt håll. Illustration: Kristina Wall

Så bär du reflexen

Reflexer syns bäst när de är i rörelse. Därför är det bra att ha en reflex hängande i ett snöre eller att placera reflexer runt armar och ben.

Du vet väl att:

  • utan reflex syns du mycket dåligt eller inte alls.
  • du behöver reflexer både i stan och på landet.
  • du ska byta ut reflexen då och då. Reflexer blir uttjänta och förlorar sin reflektionsförmåga efter ett par år.
  • du alltid ska ha en reflex i jackfickan. Det finns mörka timmar varje dygn, året om.
Illustrerad symbol för kampanjen Trafikantveckan

Trafikantveckan

Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Kampanjen genomförs i hela Europa den 16–22 september varje år.

Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan till exempel handla om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Illustrerad symbol för kampanjen Sund och säker skolväg

Sund och säker skolväg

Sundbybergs stad har påbörjat ett långsiktigt arbete med att förbättra stadens skolvägar och öka andelen elever i grundskolan (ÅK F-6) som reser hållbart till skolan, det vill säga öka går, cyklar eller åker med kollektivtrafik. I projektet inventeras trafikmiljön kring skolorna och elever samt föräldrar erbjuds att delta i resvaneundersökningar. Vid behov genomförs fysiska och trafiksäkerhetshöjande åtgärder utifrån dessa. Under läsåret genomförs även olika aktiviteter för att uppmuntra till hållbart resande.
Läs mer om projektet Sund och säker skolväg.

Senast uppdaterad 28 oktober 2020