Bild på Esplanaden och vattentornet.

Foto: Fredrik Hjerling

Strategi för angöring och parkering i Sundbybergs stad

Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering godkändes av kommunfullmäktige sommaren 2022. Det är ett strategiskt dokument som beskriver angöring och parkering på allmän platsmark samt kommunal kvartersmark.

Strategin beskriver i detalj hur angöring och parkering för framförallt motorfordon - men även cyklar - ska prioriteras och hanteras på allmän platsmark och kommunal kvartersmark. Arbetet med angöring och parkering bli då mer effektivt, konsekvent och samordnat.

Dokumentet visar på fyra vägledande strategier med angöring och parkering som staden ska utgå ifrån:

Effektivt nyttjande av stadens mark för en attraktiv stadsmiljö.

Med befolkningstillväxt och förtätning ökar efterfrågan på stadens mark och på transporter, därmed ökar även kraven på ett effektivt marknyttjande. Det gör att yteffektiva och hållbara transportmedel som gång, cykel och kollektivtrafik måste prioriteras framför bil. I samband med angöring och parkering innebär effektivt marknyttjande att den funktion eller målgrupp som har särskilt behov ska prioriteras.

Prioriteringen säkerställs genom rätt reglering på respektive plats. En effektiv användning av stadens ytor bidrar i sin tur till att stadens mark kan användas för att skapa mer attraktiva stadsmiljöer med parker, torg, gågator etcetera.

Konsekvent hantering i hela staden för att lätt kunna parkera rätt.

Hantering och reglering av angörings- och parkeringsytor ska ske konsekvent för att områden med liknande förutsättningar ska hanteras likartat. Det gäller allt från regleringsformer till betalsystem men även ansvaret för parkeringsytor.

Genom att tydliggöra stadens förhållningssätt kan dess stadsdelar behandlas mer lika och den som parkerar kan lättare parkera rätt.

Balanserad tillgänglighet till parkering för ett ökat hållbart resande.

Det ska finnas möjlighet att nå stadens målpunkter, men det kan inte förväntas att parkeringsplatser för bil finns i direkt anslutning till målpunkterna. På de platser där efterfrågan på parkering är hög behöver rotationen vara hög för att öka tillgängligheten till parkeringsplatserna.

Då ett stort parkeringsutbud kan öka användningen av bil bör tillgången till parkering vara balanserad för att uppmuntra till ett ökat hållbart resande i staden.

Tydliga trafikmiljöer för en ökad trafiksäkerhet.

En konsekvent reglering av stadens angörings- och parkeringsytor samt tydliga trafikmiljöer ger bra förutsättningar för en trafiksäker stad. Genom att ordna och reglera angöring samt parkering blir trafikmiljön mer begriplig och tillgänglig. Det bidrar till ett förbättrat samspel mellan alla trafikanter.

Prioriteringsordning

Bild prioriteringsordning parkering

Ovanstående prioriteringsordning gäller i befintlig miljö samt vid ny-, om- och tillbyggnationer, och fungerar som stöd i samband med prioritering av vilken eller vilka funktioner som ryms inom den tillgängliga markytan. Det vill säga hur de olika funktionerna prioriteras inom den tilldelade ytan för angöring och parkering.

Frågor och svar

Vad innebär begreppen “angöring” och “parkering”?

Angöring innebär på- eller avstigning, lastning eller lossning av gods, eller avfallshantering. Det är viktigt för både privatpersoner och för nyttotrafik (t.ex. leveransfordon, avfallsfordon, färdtjänst osv.) att det finns platser för angöring.

Parkering innebär (enligt förordningen om vägtrafikdefinitioner) uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som:

  1. föranleds av trafikförhållandena,
  2. sker för att undvika fara, eller
  3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

Varför har staden tagit fram en strategi för angöring och parkering?

Dokumentet har tagits fram för att ge vägledning åt stadens tjänstepersoner, förtroendevalda och helägda bolag i det dagliga arbetet. Behovet av att ta fram ett gemensamt strategidokument har identifierats löpande i takt med att frågor gällande reglering och prioritering av stadens mark har uppstått.

Förutom att strategin ska fungera som en gemensam plattform för dessa grupper kan den utgöra ett stöd för andra aktörer som deltar i stads- och trafikplaneringen i Sundbybergs stad.

I en stad som Sundbyberg där befolkningen ökar och den tillgängliga markytan är begränsad behöver det finnas gemensamma strategier och ställningstaganden att jobba mot för att nyttja marken effektivt genom att tillgängliggöra den för så många som möjligt.

Vilken typ av information innehåller strategin?

Dokumentet presenterar fyra strategier samt ett flertal ställningstaganden rörande angöring och parkering av framförallt motorfordon men även cyklar. Ställningstagandena ska ge vägledning i situationer då beslut måste fattas gällande till exempel en parkeringsytas funktion eller en plats parkeringsreglering.

Genom att ha ett samlat förhållningssätt i dessa frågor arbetet med angöring och parkering bli mer effektivt, konsekvent och samordnat. I stadens arbete med angöring och parkering ska nedanstående fyra strategier vara vägledande. De har sin utgångspunkt i stadens Översiktsplan och Mobilitetsprogram.

Vad innebär “parkeringsreglering”?

Reglering är ett brett begrepp som innefattar de regler som gäller för att parkera ett fordon. Parkering kan exempelvis regleras genom att definiera var parkering får och inte får ske, vilken eventuell avgift som gäller och om parkeringen är tidsbegränsad.

Avgiftsreglering är ett verktyg kommunen kan använda för att påverka tillgängligheten till parkeringsplatser. Hög avgift på platser med hög efterfrågan på parkering skapar rotation genom att parkeringsplatserna inte används längre än nödvändigt, utan gör att nästa person som önskar parkera i det nämnda läget får ökad chans att hitta en ledig parkeringsplats.

Tidsbegränsning, till exempel tillåten parkering i max 2 timmar, är ett ytterligare sätt att skapa rotation bland parkerade fordon.

Kommer alla parkeringsplatser för boende försvinna?

I Sundbyberg, Sveriges till ytan minsta kommun, där befolkningen ökar måste markytan nyttjas effektivt.

Prioriteringen och regleringen av stadens angörings- och parkeringsytor behöver därför skapa ett effektivt nyttjande av stadens mark. I vissa fall kan det betyda att en parkeringsplats för boende måste göras om till angöringsplats för leveransfordon eller avfallsfordon, eller till en besöksparkering till någon av stadens alla målpunkter.

Boendeparkeringstillstånd på allmän platsmark tillämpas inte i samband med ny-, om- och tillbyggnation av bostadshus färdigställda efter 1 augusti 2019, enligt beslut i kommunfullmäktige 27/5 2019 § 340. I äldre områden som byggdes innan bilen blev ett vanligt färdmedel iordningsställdes inte parkering på kvartersmark och därför infördes boendeparkeringstillstånd på allmän platsmark.

Kommer avgiften på boendeparkeringstillstånd höjas?

Är boendeparkeringstillståndet för lågt prissatt och öppet för alla att ansöka, kan det bli mer aktuellt att parkera på gatan istället för inom den egna fastigheten. Ett sådant scenario är problematiskt då det ökar konkurrensen om parkering på allmän platsmark för dem som inte har möjlighet att parkera inom sin egen fastighet.

Det är alltså viktigt att boendeparkeringsavgiften är anpassad till efterfrågan på parkering för att stimulera användningen av privata parkeringsanläggningar på kvartersmark. En boendeparkeringsavgift som är lika hög eller högre än avgiften på kvartersmark bidrar till att boende väljer att parkera på kvartersmark där det är möjligt.

Kommer stadens boendeparkeringar att tas bort?

I Sundbyberg, Sveriges till ytan minsta kommun, där befolkningen ökar måste markytan nyttjas effektivt. Prioriteringen och regleringen av stadens angörings- och parkeringsytor behöver därför skapa ett effektivt nyttjande av stadens mark. I vissa fall kan det betyda att en parkeringsplats för boende måste göras om till angöringsplats för leveransfordon eller avfallsfordon, eller till en besöksparkering till någon av stadens alla målpunkter.

Boendeparkeringstillstånd på allmän platsmark tillämpas inte i samband med ny-, om- och tillbyggnation av bostadshus färdigställda efter 1 augusti 2019, enligt beslut i kommunfullmäktige 27/5 2019 § 340. I äldre områden som byggdes innan bilen blev ett vanligt färdmedel iordningsställdes inte parkering på kvartersmark och därför infördes boendeparkeringstillstånd på allmän platsmark.

Kommer avgiften på boendeparkeringstillstånd höjas?

Om boendeparkeringstillståndet är för lågt prissatt och öppet för alla att ansöka om kan det bli mer aktuellt att parkera på gatan istället för inom den egna fastigheten. Ett sådant scenario är problematiskt då det ökar konkurrensen om parkering på allmän platsmark för dem som inte har möjlighet att parkera inom sin egen fastighet.

Det är alltså viktigt att boendeparkeringsavgiften är anpassad till efterfrågan på parkering för att stimulera användningen av privata parkeringsanläggningar på kvartersmark. En boendeparkeringsavgift som är lika hög eller högre än avgiften på kvartersmark bidrar till att boende väljer att parkera på kvartersmark där det är möjligt.

Hur påverkar strategin stadens angörings- och parkeringsplatser?

Staden behöver säkerställa att dess angörings- och parkeringsplatser på allmän platsmark och kommunal kvartersmark är reglerade på de sätt som möter efterfrågan på respektive plats bäst. Det kan handla om att tillgängliggöra parkeringsplatser genom att anlägga besöksparkering med högre taxa för att öka rotationen utanför någon av stadens målpunkter eller införa samnyttjande utanför en skola för att möjliggöra avlämning på en lastplats vid skoldagens början.

För att det ska bli enklare att parkera rätt ska det vara liknande reglering på platser som liknar varandra. I strategin presenteras bland annat olika varianter av samnyttjande för att effektivisera nyttjandet av stadens angörings- och parkeringsplatser genom att till exempel tillåta avlämning av elever till en skola under morgonen, leveranser till skolan under dagtid och boendeparkering eller besöksparkering under kvällstid.

Är inte bilen viktig för stadens handel och verksamheter?

Bilen möjliggör för personer att ta del av stadens butiker och kultur- och nöjesliv, men konkurrerar ofta ytmässigt med gång, cykel och kollektivtrafik samt andra ytkrävande funktioner i staden som exempelvis park, torg och butikslokaler.

Att öka möjligheterna för gående och cyklister att ta sig fram är mer hållbart ur ett miljöperspektiv och mer rättvist då fler kan nyttja färdsätten.

Utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv ska därför planering och reglering av angöring och parkering ske i relation till efterfrågan på parkering och annan möjlig markanvändning. Begränsning av biltrafik har visat sig bidra till ökade gång- och cykelflöden till följd av att gaturummet blir trevligare att vistas i, en mer attraktiv stadsmiljö.

Bilfria zoner med sammanhängande områden för gående och cyklister leder i många fall till att besökarna uppehåller sig längre tid på platsen, vilket kan innebära större bidrag till handelns omsättning.

Det är en större andel av Sundbybergs hushåll som inte äger bil än som gör det. Det faktumet gör att det är viktigt att prioritera användningen av stadens mark noggrant, så att den är tillgänglig för så många som möjligt.

Senast uppdaterad 21 april 2023