Folkhälsa

En god folkhälsa för alla är en grundläggande förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Sundbybergs stad bidrar till detta, bland annat genom samverkan mellan stadens verksamheter och andra aktörer.

En god hälsa är bra för individen medan folkhälsa är ett mål för hela samhället. Förhållanden under barndomen har stor betydelse för hälsan under hela livet. Barns och ungdomars hälsa är starkt kopplade till familjen, förskolan, skolan, vänner och fritid. Därför riktar Sundbyberg till stor del sitt folkhälsoarbete mot barn och ungdomar.

Sundbybergs stad har, liksom andra kommuner, ett stort ansvar för utvecklingen av folkhälsan i Sverige. Många av de faktorer som påverkar hälsan ryms inom kommunala verksamheter och är viktiga i myndighetsarbetet, utbildningsansvaret och samhällsplaneringen.

Fokus barn och unga

Fokus barn och unga i Sundbyberg är en samlad kraft för att skapa mer jämlika uppväxtvillkor för stadens barn och unga. Målgrupper är barn upp till 20 år som far illa eller riskerar att fara illa. Inom Fokus barn och unga arbetar vi med följande målområden inom folkhälsa:

 • Ekonomiska och sociala förutsättningar
 • Barns och ungas uppväxtvillkor
 • Minskat bruk av alkohol och tobak

Fysisk aktivitet och goda matvanor

Vi arbetar för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor bland stadens medborgare. Prioriterade målgrupper är barn, ungdomar och äldre. Inom fysisk aktivitet och goda matvanor arbetar vi med följande målområden inom folkhälsa:

 • Barns och ungas uppväxtvillkor
 • Förutsättningar för fysisk aktivitet

Aktiviteter för att främja folkhälsa

 • Barnmatsburken: introduktion i att laga egen barnmat
 • MiniRöris: utbildningsinsatser för personal i förskolan
 • Röris: utbildningsinsatser för personal i skolan
 • Näringslära och goda matvanor: utbildning för personal
 • Sockerutställning: för grundskoleelever
 • Lär dig cykla: kurs för ungdomar och vuxna
 • Aktiviteter för stadens seniorer i samarbete med stadens träffpunkter
Senast uppdaterad 2 september 2019