Barnets rättigheter

Barn och unga är prioriterade i Sundbybergs stad. Arbetet utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter ska stärkas inom alla verksamheter, och barn och unga i Sundbyberg ska få ökad delaktighet och inflytande.

Uppdrag och ansvar

Staden strävar efter social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det innebär bland annat att arbetet enligt barnkonventionen prioriteras. I samarbete med andra sektorer sprider sektorn för ledning och samordning kunskap om barnkonventionen bland anställda och förtroendevalda.

Samverkansarbetet för det förebyggande och främjande arbetet för målgruppen barn upp till 20 år som far illa eller riskerar att fara illa har organiserats under namnet Fokus barn och unga i Sundbybergs stad. Kommunen har en utvecklingsledare för arbetet inom Fokus barn och unga.

Aktuellt

  • I Sundbybergs stad finns ett nätverk som arbetar för samsyn kring barn och ungas behov utifrån både barnperspektivet och barnets perspektiv. Barnrättsnätverkets uppdrag är att vara ett samordnat stöd för det gemensamma och övergripande barnrättsarbetet i staden.
  • Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 och stadens barnrättsnätverk har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur staden ska skapa en god grund att stå på inför att konventionen blir lag 2020
  • Staden deltar i ett regionalt nätverk för barnets rättigheter.
  • Barnrättsnätverket genomförde i maj 2019 ett seminarium om barnkonventionen som lag, vad betyder det? Cirka 50 chefer och förtroendevalda deltog.
  • Barnrättsinspiratörer på sektorn för välfärd och omsorg. Syftet med inspiratörerna är att synliggöra barnrättsperspektivet och arbeta för att barnkonventionen efterlevs i det dagliga arbetet inom sektorn.
Senast uppdaterad 2 maj 2022