Barnets rättigheter

Barn och unga är prioriterade i Sundbybergs stad. Arbetet utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter ska stärkas inom alla verksamheter, och barn och unga i Sundbyberg ska få ökad delaktighet och inflytande.

Uppdrag och ansvar

Staden strävar efter social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det innebär bland annat att arbetet enligt barnkonventionen prioriteras. I samarbete med andra förvaltningar sprider kommunkontoret kunskap om barnkonventionen bland anställda och förtroendevalda.

Kommunen har en samverkansledare för utvecklingsarbetet Fokus barn och unga. Det handlar om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Samverkansledaren är samordnare mellan berörda förvaltningar, närpolisen samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Aktuellt

  • Arbetet inom Fokus barn och unga är inriktat på fyra fokusområden. Dessa är barnfattigdom, barn och unga i behov av särskilt omfattande stöd och insatser, föräldrastöd och psykisk hälsa.
  • Under 2012 prövades medborgarbudget för unga i Hallonbergen. Det innebär att 15-17-åringar som bor eller vistas i Hallonbergen kom med förslag om vad de ville att 300 000 kronor skulle investeras i. Under våren 2013 genomförs det vinnande förslaget, en spontanidrottsplats i Hallonbergen.
  • Staden deltar i ett nystartat regionalt nätverk för barnets rättigheter.
  • Barnrättsnätverket genomförde ett seminarium om barnkonventionen i februari 2013. Cirka 40 anställda och förtroendevalda deltog.
  • Även 2013 erbjuds minst tio ungdomar sommarjobb om barnkonventionen. Tanken är att de ska lära sig innehållet i barnkonventionen och utifrån det genomföra en temadag för femteklassare under den lokala demokrativeckan i oktober.
Senast uppdaterad 21 februari 2017