Nationella minoriteter  

Sverige har alltid varit ett flerspråkigt och mångkulturellt land. Riksdagen har fastställt att det i Sverige finns fem nationella minoriteter som har historisk koppling till Sverige och egna, distinkta kulturer och språk.

Nationella minoriteter har under lång tid funnits i Sverige och deras språk och kulturer är en del av det gemensamma svenska kulturarvet.

Sveriges fem nationella minoriteter och minoritetsspråk 

• samer (samiska, alla varieteter)
• sverigefinnar (finska)
• tornedalingar (meänkieli)
• romer (romani chib, alla varieteter)
• judar (jiddisch)

Samerna har även status som urfolk i Sverige. 

Vem tillhör en nationell minoritet?

Nationell minoritet är en grupp som har en historisk koppling till Sverige. Var och en får själv välja om hen identifierar sig som nationell minoritet. Detta kallas självidentifikationsprincipen. Det innebär också att alla som anser sig tillhöra en nationell minoritet har tillgång till de rättigheter som föreskrivs i lagen om nationella minoriteter.

Grundskyddet

Minoritetslagen har allmänna bestämmelser om rättigheter för nationella minoritetsfolk. Dessa kallas för grundskydd och innebär att:

  • Samtliga nationella minoriteter har rätt att få information från myndigheter om deras rättigheter enligt minoritetslagen (3 §). 
  • Att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (4 §, även i språklagen 8 §).
  • Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige (4 §).
  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §).
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor (5 §)

Sundbybergs stad ingår i ett förvaltningsområde för finska. Detta innebär att sverigefinnarna har utökade rättigheter i Sundbyberg.

Förvaltningsområdet för finska

Senast uppdaterad 5 mars 2024