Jämställdhet

Sundbybergs stad ska arbeta för att främja och öka jämställdheten, så att jämställdhet råder i alla offentliga rum. Därför ska alla nämnder och styrelser arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering.

Det innebär att jämställdhet ska ingå i vårt ordinarie arbete och genomsyra alla beslut vi fattar. Vi ska också systematiskt granska våra egna processer och beslut för att göra dem mer jämställda. Målet är att vårt bemötande och de tjänster och den service som våra verksamheter erbjuder ska vara lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för alla.

Läs mer om Jämställdhet på jämställ.nu Länk till annan webbplats.

Vad är jämställdhetsintegrering?

Jämställdhetsintegrering är en strategi som används för att uppnå ett jämställt samhälle, utifrån regeringens jämställdhetspolitiska mål.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i allt beslutsfattande som påverkar människors villkor, så att alla – oavsett kön – kan leva jämställda liv.

Jämställdhetsperspektivet ska ingå i alla steg av beslutsfattande på alla nivåer och tillämpas av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet; konsekvenserna av hur förslag kan tänkas påverka olika personer ska analyseras.

Jämställdhetsintegrering i Sundbybergs stad

Sundbybergs stad har valt att arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det betyder att vi alltid tar med kön, men också problematiserar och tar in fler perspektiv i arbetet. Det gör vi för att få bättre träffsäkerhet i analysen av vad som påverkar människors livsvillkor och för att inte utgå ifrån förutfattade meningar om könen i arbetet för ett jämställt samhälle.

Syftet med att integrera jämställdhet i allt beslutsfattande är att kunna bryta diskriminerande strukturer och normer. Alla som bor, verkar och vistas i Sundbyberg ska ha samma rättigheter och möjligheter. Bristen på jämställdhet är ett strukturellt problem i samhället, som bara kan förändras genom att själva strukturerna förändras.

Genom att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering ska staden säkerställa att det bemötande vi ger och de tjänster och den service som våra verksamheter erbjuder är lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för alla, oavsett kön, livssituation, bakgrund och tillhörighet.

Tidigare utvecklingsarbeten

Jämställd samhällsplanering 

Kommunstyrelsen har tillsammans med stadsbyggnads- och miljönämnden har undersökt metoder och arbetssätt för jämställd samhällsplanering. Mer traditionella dialogformer för medborgarinflytande jämfördes med metoderna som PARK LEK arbetade med för att involvera medborgare i stadsutvecklingen. Metoderna som PARK LEK använde bidrog till att fler personer med olika förutsättningar och erfarenheter fick komma till tals i planprocesserna.

Undersökningen resulterade i en film om jämställd samhällsplanering, se länk under Relaterat innehåll.

Jämställd biståndshandläggning

Äldrenämnden tog reda på om kön hade betydelse när personer blir beviljade äldreomsorg. Ett stort antal ärenden granskades och det visade sig att kvinnors behov beskrevs mer frekvent utifrån ord som oro, ångest och ensamhet, medan männens behov istället beskrevs utifrån fysiska symptom. Med jämställdhetsprojektet hoppas äldrenämnden skapa en mer jämställd handläggning på sektorn.

Utredningen resulterade i en film om jämställd biståndshandläggning, se länk under Relaterat innehåll. 

Senast uppdaterad 31 januari 2022