Drogförebyggande arbete

Sundbybergs stad arbetar med att förebygga konsumtion av alkohol och andra droger. Samhället vinner alltid på att satsa resurserna på barnen och på så sätt minska de medicinska och sociala skadeverkningarna av alkohol och andra droger senare i livet. Vi gör det tillsammans i vårt dagliga arbete.

I Sundbyberg stad baseras det drogförebyggande arbetet på att stärka skyddande faktorer och att reducera riskfaktorer bland barn och unga. En skyddsfaktor är sådant som ökar chanserna till en positiv utveckling och en riskfaktor är det i ett barns liv som ökar risken för negativ utveckling. Skyddsfaktorer kan eliminera riskfaktorer.

Med droger menas tobak, alkohol, narkotika, dopningspreparat, läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas.

Tillsammans kan vi göra skillnad

I Sundbyberg anger styrgrupp för SiR (Samverkan i Rissne) och stadens styrgrupp Fokus barn och unga inriktningen för stadens förebyggande arbete barn och unga. Styrgrupperna säkerställer ett effektivt gemensamt drogförebyggande arbete i Sundbyberg. Arbetet är långsiktigt och vilar på den senaste kunskapen och väl beprövad erfarenhet.

Stockholmsenkäten 2020 - Undersökning om ungdomars levnadsvanor

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Syftet med undersökningen är att över tid följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och levnadsvillkor samt att ge underlag till förebyggande insatser och bidra till ökad kunskap.

Sammanfattning av resultat på kommunnivå

  • 2020 års mätning visar på en ökad användning av tobak, alkohol och narkotika för killar i årskurs 9 jämfört med 2018 års siffror samtidigt som fler killar i årskurs 9 upplever psykisk ohälsa jämfört med 2018 års resultat. Den positiva trenden sedan 2014 med färre andel killar i årskurs 9 som (1) röker tobak dagligen eller ibland, (2) inte dricker alkohol och (3) ofta tycker att det är riktigt härligt att leva, är därmed bruten.
  • Snusandet har ökat hos både killar och tjejer i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet. För killar i årskurs 9 är andelen som snusar (18 %) den högsta noteringen sedan 2006 och för tjejer i årskurs 2 i gymnasiet så är andelen som snusar (13 %) den högsta noteringen någonsin.
  • Resultaten visar att andelen som uppger att de någon gång använt narkotika har ökat hos både killar och tjejer i årskurs 9 och i gymnasiet jämfört med 2018 års siffror. Förändringen är som tydligast för eleverna i årskurs 9 där 10 % uppger att de någon gång använt narkotika jämfört med 3 % i 2018 års enkät.
  • När det kommer till elevernas psykiska hälsa visar årets enkät att elever i årskurs 9 upplever större grad av psykisk ohälsa medan gymnasieelever upplever att de mår bättre jämfört med 2018 års siffror.
Senast uppdaterad 24 februari 2021