Drogförebyggande arbete

Sundbybergs stad arbetar med att förebygga konsumtion av alkohol och andra droger. Samhället vinner alltid på att satsa resurserna på barnen och på så sätt minska de medicinska och sociala skadeverkningarna av alkohol och andra droger senare i livet. Vi gör det tillsammans i vårt dagliga arbete.

I Sundbyberg stad baseras det drogförebyggande arbetet på att stärka skyddande faktorer och att reducera riskfaktorer bland barn och unga. En skyddsfaktor är sådant som ökar chanserna till en positiv utveckling och en riskfaktor är det i ett barns liv som ökar risken för negativ utveckling. Skyddsfaktorer kan eliminera riskfaktorer.

Med droger menas tobak, alkohol, narkotika, dopningspreparat, läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas.

Tillsammans kan vi göra skillnad

I Sundbyberg anger styrgrupp för SiR (Samverkan i Rissne) och stadens styrgrupp Fokus barn och unga inriktningen för stadens förebyggande arbete barn och unga. Styrgrupperna säkerställer ett effektivt gemensamt drogförebyggande arbete i Sundbyberg. Arbetet är långsiktigt och vilar på den senaste kunskapen och väl beprövad erfarenhet.

Stockholmsenkäten - undersökning om ungdomars levnadsvanor

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Syftet med undersökningen är att över tid följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och levnadsvillkor samt att ge underlag till förebyggande insatser och bidra till ökad kunskap.

Här finns resultatet för 2018–2022 i Sundbyberg. Pdf, 3.3 MB.

Senast uppdaterad 5 april 2023