Brukarundersökning

Här finns information om Sundbybergs stads resultat för brukarundersökning 2023.

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur målgrupperna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att sedan tillsammans med dem kunna utveckla och förbättra verksamheterna. Undersökningen är frivillig att delta i och alla svar är anonyma.

Områden som ingår i undersökningen

  • Myndighetsutövning enligt SoL och LSS
  • Utförare av SoL- och LSS-insatser
  • Vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI/SFX)
  • Arbetsmarknad

Nationella jämförelser

Vissa av brukarundersökningarna är nationella och i den nationella databasen Kolada kan du se resultatet från samtliga kommuner i Sverige, och göra egna jämförelser med andra kommuner.

Här hittar du resultaten i databasen. Länk till annan webbplats.

Frågor kring undersökningen

Har du frågor kring brukarundersökningen kan du vända dig till enheten kvalitet och utveckling inom sektorn för välfärd och omsorg.

Resultat av brukarundersökningen

Myndighetsutövning

Barn och ungdomar 13+

Barn och ungdomar - vårdnadshavare

Ekonomiskt bistånd

Funktionsnedsättning

Missbruk och beroende

Boendefrågor

Utförare

Vuxenutbildning och SFI

Arbetsmarknad

Senast uppdaterad 9 januari 2024