Bygglovsbefriade åtgärder

När du planerar att bygga nytt, bygga till eller riva krävs vanligen bygg- eller rivningslov. Åtgärder som inte kräver lov kan fortfarande vara anmälningspliktiga och kräva startbesked för att få påbörjas.

Har du frågor angående en planerad åtgärd kan du skicka e-post till bygglov@sundbyberg.se eller ringa på bygglovenhetens telefontider.

De flesta av de bygglovsbefriade åtgärderna är endast möjliga på tomter med ett en- eller tvåbostadshus. Här nedanför hittar du exempel på vanliga bygglovsbefriade åtgärder.

På sidan för Anmälningspliktiga åtgärder finner du mer information om åtgärder som inte kräver bygglov men är anmälningspliktiga.

På Boverkets sida Kunskapsbanken Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder.

Friggebod

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Den ska vara en komplementbyggnad.
 • Den får vara högst 15 kvm (kvadratmeter), finns det flera friggebodar får de sammanlagt inte överstiga 15 kvm.
 • Taknockshöjden får vara högst 3 meter.
 • Den ska vara fristående.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Att uppföra en friggebod kräver inte bygglov och är inte anmälningspliktigt.

Har du ytterligare frågor kan du med fördel skicka e-post eller ringa bygglovsenheten, se information under Kontakter.

Skyddad uteplats med mur eller plank

Du behöver inte bygglov för att uppföra mur eller plank som skydd för uteplats om den är i anslutning till bostadshuset. Följande kriterier ska uppfyllas för att utgöra en bygglovsbefriad skyddad uteplats:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Muren och planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter från husfasad.
 • Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter över marknivå.
 • Syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats.
 • Det ska vara minst 4,5 meter till tomtgränsen. Om berörd granne godkänner det får den placeras närmare grannens gräns. Godkännandet måste ges av samtliga ägare av fastigheten och vara skriftligt.
 • Uteplatsen får inte kräva bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Att uppföra en skyddad uteplats med mur eller plank som uppfyller kraven ovan kräver inte bygglov och är inte anmälningspliktigt.

Senast uppdaterad 11 januari 2023