Tillsynsarbete

Byggnads- och tillståndsnämnden har ansvar för tillsyn inom plan- och bygglagen. Inom tillsynsarbetet innebär att följa upp att byggaktörer uppfyller sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen och dess föreskrifter.

Byggnads- och tillståndsnämnden har även tillsyn över att fastighetsägare eller verksamhetsutövare underhåller sina byggnader så att dessa uppfyller lagkrav vad gäller funktion och säkerhet.

Två exempel på tillsynsområden är Hissar och hissintyg samt Obligatorisk ventilationskontroll.

Hissar och hissintyg

 • Tillsyn av att hissar i byggnader inom kommunen uppfyller säkerhetsföreskrifter och funktionskrav bedrivs av våra byggnadsinspektörer. Hissarna ska besiktigas i regelbundna intervaller för att få användas.
 • Om hissintyg inte inkommit eller hissen inte är godkänd för fortsatt användning vid besiktning råder användningsförbud av hissen. I de fall byggnadsnämnden får in ett underkänt besiktningsprotokoll utfärdas normalt sett ett formellt användningsförbud.
 • Det är viktigt att veta att användningsförbud alltid råder direkt när ett icke godkänt besiktningsprotokoll utfärdas, oavsett om byggnadsnämnden har utfärdat ett användningsförbud eller ej.
 • För att användningsförbudet ska lyftas måste ett nytt hissintyg skickas in till byggnadsnämnden.

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

 • Det är fastighetsägarens skyldighet att byggnader på fastigheten uppfyller funktionskrav enligt gällande lagstiftning. I detta ingår återkommande kontroll av byggnaders ventilationssystem, så kallad OVK. OVK ska utföras av en certifierad funktionskontrollant som därefter skickar ett exemplar av protokollet till byggnadsnämnden och ett exemplar till fastighetsägaren.
 • OVK ska utföras var tredje eller var sjätte år beroende av vilket sorts ventilationssystem som byggnaden är utrustad med. Vid ej godkänd besiktning ska fel åtgärdas och ett nytt besiktningsprotokoll skickas in senast sex månader efter utförd kontroll.
 • Byggnadens ägare ska sätta upp intyg för utförd OVK på väl synlig plats i byggnaden.
 • I samband med utbrottet av covid-19 har vi undersökt möjligheten att begära anstånd med OVK. Detta kan göras med inskickad blankett (Blankett och anmälan), efter det tas beslut av handläggare eller inspektör på bygglovsenheten. Anstånd kan beviljas med sex månader åt gången och endast då särskilda skäl finns.
 • Om du ska utföra OVK för någon av dina byggnader hittar du en uppdaterad lista över certifierade funktionskontrollanter på Boverkets sida Länk till annan webbplats..
 • Vill du begära ut protokoll från tidigare utförda OVK kan du skicka e-post till stn@sundbyberg.se.
 • Har du frågor angående OVK eller tidigare utförda kontroller kan du kontakta bygglovsenheten via e-post på btn@sundbyberg.se eller genom att ringa på bygglovenhetens telefontid.
 • Om du har klagomål på ventilation och innemiljö ska en anmälan göras via stadens miljöenhet.

Senast uppdaterad 11 januari 2023