Bygglov, marklov och rivningslov

Du som ska bygga nytt, bygga till eller förändra en befintlig byggnad eller fastighet behöver lov för respektive åtgärd.

Under relaterat innehåll hittar du länkar och blanketter med mer information. När du söker bygg-, mark, eller rivningslov -eller om du ska göra en anmälan för en anmälningspliktig åtgärd - använder du samma blankett (Bygglov och anmälan). I blanketten kryssar du i vilken typ av ärende du planerar och beskriver projektet.

Bygglov

Bygglov är ett tillstånd för att bygga nytt, bygga till och göra vissa ändringar, till exempel att inreda någon ytterligare bostad eller lokal eller att ändra användning av en lokal. För att uppföra eller ändra vissa anläggningar (till exempel upplag, plank och murar) krävs också bygglov.

Vad behövs när du ska söka bygglov?

 • Innan du skickar in din bygglovsansökan bör du gå igenom nedanstående checklista för att se till att din ansökan är komplett. Checklistan är generell men visar på vad som krävs i en typisk ansökan.
 • Samtliga handlingar ska vara fackmannamässigt utförda och tydligt visa bygglovets omfattning. Handläggarens arbete går avsevärt fortare med tydliga ritningar. Samtliga handlingar ska alltid skickas in i två exemplar.

Checklista inför att söka bygglov

Dessa handlingar behöver du skicka in:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan eller nybyggnadskarta, skala 1:400
 • Fasadritningar, skala 1:100
 • Planritningar, i skala 1:100
 • Sektionsritningar, i skala 1:100
 • Detaljredovisning, i skala 1:20 eller 1:50
 • Kontrollplan om inte krav på kontrollansvarig ställs.

Avser din ansökan en tidsbegränsad åtgärd ska du även skicka med en avvecklingsplan. Den ska beskriva det tillfälliga behovet och hur ytan ska återställas när tiden löper ut.

Om din ansökan omfattar många handlingar kan du med fördel bifoga en digital uppsättning. Ritningar som skickas in i pappersform ska levereras vikta.

Har du frågor kring en planerad åtgärd kan du med fördel kontakta bygglovsenheten via mail eller under någon av våra telefontider. Du kan även läsa mer på Boverkets sida När du behöver bygglov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt. På vissa ställen, till exempel i Duvbo, krävs marklov för trädfällning. Läs mer på Boverkets sida, När du behöver marklov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rivningslov

Rivningslov krävs för rivning av byggnader inom område som är detaljplanelagt eller eventuellt omfattas av en områdesbestämmelse. Rivningslov krävs även för rivning av en del av en byggnad. Läs mer på Boverkets sida Rivningslov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om några av våra vanligaste åtgärder

Nybyggnad eller större tillbyggnad

Vi ber dig som planerar större åtgärder som nyproduktion, nybyggnad eller större tillbyggnad att boka in ett konsultationsmöte med någon av våra bygglovhandläggare eller arkitekter. Ett konsultationsmöte är alltid gratis och ska ge tidigt svar på om åtgärden är möjlig, vilka krav som kommer att ställas vad gäller gestaltning och utformning samt om det finns särskilda bestämmelser att ta hänsyn till.

Om du tänkt söka bygglov för flerbostadshus finns här länkar till stöddokument/nödvändiga handlingar.

Pool

Du behöver vanligtvis inte bygglov för en nedgrävd pool med undantag för Duvbo. Däremot kan åtgärder runt poolen kräva bygglov.

Du behöver söka bygglov om du ska:

 • Ha en skyddsanordning eller ett pooltak över poolen som är volymskapande.
 • Placera poolen ovanpå marken alternativt inte helt nedgrävd. Då kan poolväggens utsida räknas som en stödmur och kräva bygglov.
 • Ändra markens höjdläge, det vill säga om du schaktar eller fyller upp runt poolen så att marknivån ändras.
 • Uppföra ett plank eller staket runt poolen. Ett staket kräver dock inte bygglov om det är under 1.20 meter och mer än 50 % luft.
 • Om du ska uppföra en altan eller ett trädäck runt poolen som på något ställe är högre än 1,20 meter över marknivå behöver du rådfråga bygglovsenheten om åtgärden bedöms som bygglovspliktig. Staket med mindre än 50 % genomsiktlighet räknas som plank. Ett plank som är placerat ovan altan eller trädäck påverkar den upplevda höjden över mark.

Anmälan

Om din fastighet är placerad över tunnelbanan eller någon annan tunnel kan du behöva göra en anmälan till kommunen. Kontakta bygglovsenheten för besked om vad som gäller för din fastighet.

Skydd vid poolen

Enligt Boverkets Byggregler Länk till annan webbplats. krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm.

Vatten

Påfyllningen av poolen ska anslutas till fastighetens ordinarie vattenmätare och poolen ska tömmas till avlopp då vi inte vill ha klor eller salter i dagvattnet.

Riktlinjer för byggetablering

För varaktigt placerad etablering såsom bodar krävs bygglov. Byggetableringen ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, om de placeras på närmre avstånd krävs ett medgivande från påverkade grannar.

Placeringen ska ta hänsyn till omgivningen för att minimera störningar för kringboende och får inte innebära att trafiksäkerheten på platsen försämras.

Om byggetablering ska uppföras på allmän platsmark behövs både bygglov och polistillstånd. Ansökan om markupplåtelse skickas till polisen. Vepor, byggskyltar, plank och tillfälliga evakueringsbostäder kräver tidsbegränsat bygglov.

Alla arbetsbodar ska uppfylla föreskrifter för etableringar och stadens riktlinjer enligt detta dokument: Riktlinjer för arbetsbodar (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga bygglovspliktiga åtgärder

 • Vepa eller byggskylt större än 1 kvadratmeter kräver bygglov.
 • Plank kräver bygglov.
 • För tillfälliga evakueringsbostäder behövs tidsbegränsat bygglov.

Markupplåtelse för byggetablering

För arbetsbodar och containrar på allmän platsmark behövs bygglov, upplåtelse från kommunen samt polistillstånd. Ansökan om markupplåtelse skickas till polisen med en karta av bodetablering och upplag med markdisposition.

Läs mer på www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 5 januari 2024