Särskilda regler i Duvbo

Duvbo är särskilt kulturhistoriskt värdefullt och det finns ett antal särskilda regler att förhålla dig till. Till exempel är vissa bygglovsbefriade åtgärder inte tillåtna, det finns en utökad lovplikt för fastighetsägare att förhålla sig till med mera.

Om du planerar större åtgärder som nyproduktion, nybyggnad eller större tillbyggnad ber vi dig att boka in ett konsultationsmöte med någon av våra bygglovhandläggare eller arkitekter.

Ett konsultationsmöte är alltid gratis och ska ge tidigt svar på om åtgärden är möjlig, vilka krav som kommer att ställas vad gäller gestaltning och utformning samt om det finns särskilda bestämmelser att ta hänsyn till.

Riksintresse och utökad lovplikt i Duvbo

I Duvbo gäller särskilda regler för att ändra husens utseende och för att fälla träd. Riksantikvarieämbetet utsåg Duvbo till riksintresse 1987 med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde. För att säkerställa områdets kulturhistoriska värden har en särskild detaljplan antagits för området.

Planen innebär bland annat att så kallad utökad lovplikt gäller för Duvbo. I klartext innebär det att man inte får förändra byggnaders utseende utan att söka bygglov, det krävs även marklov för fällning av träd med större stamdiameter än 20 cm. Den utökade lovplikten är kostnadsfri.

Då Duvbo är ett sådant särskilt värdefullt område som inte får förvanskas så gäller inte bygglovbefrielsen för vissa solceller och solfångare och inte heller bygglovbefrielsen för så kallade attefallsåtgärder, till exempel komplementbyggnad om max 30 kvm och tillbyggnad om max 15 kvm.

Bygglovsbefrielsen för att bygga en så kallad friggebod om 15 kvm är oförändrad.

Miljöprogram och Duvbo – värt att värna

Kommunen har tagit fram två texter om Duvbo. Dels ett miljöprogram och dels texten Duvbo - värt att värna. Dessa texter har tagits fram för att förtydliga kulturvärdena i området och för att underlätta för de som vill utföra åtgärder i området att göra detta på ett varsamt och icke förvanskande sätt.

I Duvbo - värt att värna finns praktiska råd och riktlinjer, på en mer detaljerad nivå, för hur tillägg och förändringar kan göras på ett varsamt sätt. Det finns även en historik över området, förslag på vidare läsning för den intresserade och mycket mer.

Miljöprogrammet för Duvbo är mer översiktligt än Duvbo - värt att värna. Miljöprogrammet går på en övergripande och kortfattad nivå igenom områdets karaktär och kulturhistoriska värden och tar sedan i punktform upp kulturvärden som är viktiga för upplevelsen av miljön.

Pool, altan eller större anläggningsarbeten i Duvbo

Planerar du för pool i Duvbo kan bygglov krävas. Är du osäker på vad som gäller i ditt fall kan du alltid kontakta oss på bygglovsenheten via e-post eller via telefon på någon av våra telefontider.

Förändringar av tomter ska ta särskild hänsyn till sådana egenskaper som är karaktäristiska för området. Förgårdsmarken och gaturummet är viktiga delar av kulturmiljön och ska värnas.

Större anläggningsarbeten som till exempel altan eller trädäck ska undvikas. Det är viktigt att pool placeras långt in på tomten.

Senast uppdaterad 2 januari 2023