Detaljplaner

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen (PBL). I detaljplaneprocessen prövas ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och bebyggelsens utformning regleras.

Planeringsarbetet ska vara demokratiskt och bedrivas med stor öppenhet så att alla kan ta del av vad som händer. På så sätt blir både beslutsunderlaget och besluten bättre.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för hur stadens mark och vatten ska användas. Under kommunstyrelsen lyder stadsbyggnadsavdelningen som ansvarar bland annat för frågor kring översiktsplanering, detaljplanering, exploatering samt stadsbyggnadsprojekt. Avdelningen ansvarar för det praktiska utförandet inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och bestämmer i detalj hur marken inom ett visst område får användas. Den reglerar bland annat bebyggelse, gator, parker och natur. Den består av en plankarta med bestämmelser samt en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning.

Syftet med en detaljplan kan vara att göra det möjligt att bebygga ett område, eller att ändra bebyggelsens innehåll. Syftet kan också vara att säkerställa att ett område bevaras som det är.

Detaljplaneprocessen

En detaljplaneprocess kan starta på olika sätt. Ofta kontaktar markägare eller exploatörer kommunen när en ny detaljplan behövs för att ett byggprojekt ska kunna genomföras. I andra fall kan staden själv sätta igång en detaljplan, till exempel när staden ska bygga en skola eller en väg.

Den 1 januari 2015 infördes förändringar i detaljplaneprocessen och Plan- och Bygglagen (PBL) genom propositionen ”En enklare planprocess”. Syftet med förändringarna är att förkorta och förenkla planprocessen och därmed påskynda byggandet av främst bostäder. Planprocessen föregås som regel av ett planbesked och/eller ett start-PM.

Kommunen ska i samrådet ange vilket förfarande man avser tillämpa, men en växling mellan planförfaranden kan vid behov ske. De olika förfaranden som finns för detaljplaneprocessen är:

  • Standardförfarande: för planförslag förenligt med översiktsplanen/ej av betydande intresse för allmänheten/innebär ej betydande miljöpåverkan (f d enkelt förfarande).
  • Utökat förfarande: för planförslag ej förenligt med översiktsplanen/av betydande intresse för allmänheten/antas medföra en betydande miljöpåverkan.
  • Samordnat förfarande: förenklat förfarande som tillämpas till exempel om detaljplanen enbart gäller en verksamhet som tillståndsprövas enligt miljöbalken.
  • Begränsat förfarande: ett standardförfarande kan övergå till begränsat förfarande om planförslaget godkänns av samrådskretsen i samrådet, och granskning kan då undvaras.

Planbesked

Den som vill göra något som kräver att en detaljplan eller områdesbestämmelse behöver antas, förändras eller upphävas, ska göra en ansökan om planbesked till kommunen.

Planbeskedet ger svar på om kommunen kommer att starta ett detaljplanearbete eller inte. Detta regleras i Plan- och bygglagen, 5 kap. § 3– 5. Tanken är att sökanden ska få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen, andra styrande dokument och den politiska viljan.

Upplysningar för ansökan om planbesked

Programsamråd

I programhandlingarna redogörs utgångspunkter och detaljplanens omfattning. Under programsamrådet får berörda möjlighet till insyn och att påverka i ett tidigt skede. Annonsering om programsamråd sker i lokaltidningen Mitt i Sundbyberg och Dagens Nyheter. Programsamrådshandlingar ställs ut på Sundbybergs och Hallonbergens bibliotek och i stadshusets entré. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen. Om det kommit in viktiga synpunkter, som påverkar programförslaget mycket, så görs en programsamrådsredogörelse där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter. I annat fall kan synpunkterna föras in i samrådsredogörelsen i ett senare skede. I vissa fall kan man hoppa över programskedet, till exempel om översiktsplanen ger tillräckliga riktlinjer för markanvändningen inom området.

Plansamråd

Ett plansamråd går till på samma sätt som ett programsamråd men förslaget är mer konkret och har ofta bearbetats ytterligare efter programmet. Samrådstiden är, enligt PBL, inte definierad för standardförfarande och tre veckor vid utökat förfarande. Synpunkter ska lämnas skriftligt under samrådstiden. Annonsering om plansamrådet sker i lokaltidningen Mitt i Sundbyberg. Samrådshandlingar ställs ut på Sundbybergs och Hallonbergens bibliotek och i stadshusets entré. Efter samrådstiden görs en samrådsredogörelse där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.

Granskning/utställning

Planförslaget omarbetas eventuellt efter samrådet och går sedan ut på granskning. Detta är sista tillfället att påverka förslaget. Utställningstiden är 4 veckor enligt gamla PBL och granskningstiden är två veckor för standardförfarande och tre veckor vid utökat förfarande enligt nya PBL. Granskning annonseras i Mitt i Sundbyberg, Dagens Nyheter och ställs ut på Sundbybergs och Hallonbergens bibliotek och i stadshusets entré. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen. Efter granskningstiden upprättas ett utlåtande med inkomna yttranden och hur kommunen ställer sig till dessa.

Antagande

Kommunfullmäktige antar detaljplaner som handlagts med utökat/normalt förfarande, och kommunstyrelsen antar planer med standard/enkelt förfarande.

Laga kraft

Om inte detaljplanen överklagas efter att den antagits, vinner den laga kraft. Den är då juridiskt bindande. Bestämmelserna för hur marken får användas börjar då gälla och genomförandet kan påbörjas.

Överklaga antagandet

Detaljplaner som överklagas prövas av Mark- och miljödomstolen. Den som vill överklaga att en detaljplan antagits, måste uppfylla två kriterier: Man måste beröras av planförslaget och senast under granskningstiden måste man ha framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagandet ska lämnas in senast tre veckor efter att kommunen har anslagit beslutet. När ett överklagande kommit in gör staden en så kallad rättstidsprövning – kontrollerar att överklagandet har kommit in senast tre veckor efter anslaget beslut. Därefter skickas överklagan vidare till Mark- och miljödomstolen.

Senast uppdaterad 20 februari 2024