Viktigt innan du ansöker om planbesked

Den som vill bygga något som kräver att en detaljplan ändras, tas bort eller antas behöver ansöka om ett planbesked.

Ett planbesked redovisar kommunens avsikt att påbörja ett detaljplanearbete eller inte. Tanken är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen, andra styrande dokument och den politiska viljan.

Så snart som möjligt gör Sundbybergs stad en första bedömning och meddelar sökande om det behövs en komplettering av ansökan. Det kan hända att handläggaren begär in kompletteringar i ett senare skede. Om ansökan inte kompletteras med dessa handlingar, kan beslut komma att tas på befintligt material.

Frågor och svar

Vad kostar det?

Ett beslut om planbesked är förenat med en kostnad enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa (PBL 12 kap. 8§). Faktura för planbeskedet skickas separat. Avgiften ska vara betald innan ett eventuellt planarbete påbörjas. Den som står som sökande ansvarar för att avgiften för ansökan om planbesked betalas. Vi tar ut avgift både för positiva och negativa planbesked.

Hur lång tid tar det?

Staden strävar efter att en komplett ansökan ska få ett beslut senast inom fyra månader. Besked lämnas skriftligt och med motivation till beslut.

Vad händer efter beslutet?

Kommunen kan ge ett positivt eller negativt planbesked. I båda fallen åtföljs beskedet av en motivering till beslutet. Ett beslut om planbesked är ett politiskt beslut som inte kan överklagas.

Om ett positivt beslut fattas , kommer en preliminär tidplan ingå i beskedet. Denna tidplan anger när en ny detaljplan eller ändring/upphävande av gällande plan beräknas antas. För att kunna påbörja arbetet med en detaljplan kommer ett planavtal att upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår för planarbetet och eventuella kostnader för genomförandet av planen.

Planbeskedet grundar sig på de handlingar som lämnas in av den som begär beskedet och de uppgifter vi har tillgång till då beskedet bereds. Under planprocessen tillförs synpunkter och ny information, vilket kan leda till att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts.


 

Senast uppdaterad 18 januari 2024