Grönytefaktor

Pojke i park

Sundbybergs stad har sedan november 2017 nya riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark. Grönytefaktorn beräknas enligt en särskild modell som bland annat räknar in grönska och vatten. Den är ett planeringsverktyg som kan tillämpas när detaljplaner tas fram.

Syftet med grönytefaktorn är att skapa en attraktiv stad med grönska som fyller många funktioner – skapar ett bra klimat, bidrar till biologisk mångfald och bättre hälsa.

Grönytefaktorn (GYF) är ett planeringsverktyg för att medvetet arbeta med ekosystemtjänster, grönska, dagvatten och sociala värden i planering och byggande. Grönytefaktormodellen är framtagen för kvartersmark i Sundbybergs stad och kan tillämpas vid all detaljplaneläggning oavsett ändamål, såsom bostäder, kontor, skolor, förskolor, verksamheter med mera. Vid större projekt med speciella förutsättningar kan viss anpassning dock behövas. Grönytefaktorn har testberäknats för ett antal planerade kvarter och gårdar i Ursviks västra delar i Sundbyberg.

Du hittar riktlinjerna för grönytefaktorn och tillhörande dokument under Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 13 maj 2019