Bild på grönyta.

Fotograf: Fredrik Hjerling

Vårt gröna Sundbyberg - ny grönplan på gång

Sundbybergs stad är i färd med att ta fram en ny grönplan. Grönplanen beskriver hur vi ska utveckla grönskan i staden på ett hållbart sätt.

Här nedan finns en kort beskrivning av grönskan i Sundbyberg idag. Förslag för grönskan i framtidens Sundbyberg kommer att presenteras senare. Vi kommer att involvera medborgarna i framtagandet av grönplanen men har du redan nu en synpunkt du vill dela? Maila oss på:
gronplan@sundbyberg.se

Stadens tidigare grönplan finns att läsa här. Länk till annan webbplats.

Om grönskan i Sundbyberg

Genom Sundbyberg löper flera dalgångar. I några av dem finns vattendrag. Mellan dalgångarna finns kullar med en del branta partier. Det märks när man går eller cyklar mellan norra och södra Sundbyberg. Kullarna och dalgångarna bidrar till att landskapet och växtligheten är varierade.

Grönstrukturen

Parker, naturmark, vatten och stråk bildar en grön struktur tillsammans med trädgårdar och gröna bostadsgårdar. Mycket sköts av Sundbybergs stad. Andra delar sköts av privata fastighetsägare.

Sundbyberg är en liten och tätbefolkad kommun. Trots det är en stor andel av kommunytan grön. Tillgången till parker och grönområden skiljer sig åt i olika delar av kommunen. Vissa stadsdelar upplevs som mer gröna än andra.

I norr (Brotorp, Lilla Ursvik, Stora Ursvik och Kymlinge) finns det gott om natur och strövområden, men inte så mycket parker. Stora vägar och andra hinder gör det svårt att röra sig till övriga delar av kom­munen. Södra delen av kommunen (Lilla Alby och Centrala Sundbyberg) har tätare stadsbebyggelse och ganska glest mellan parkerna. Detta är den del av Sundbyberg som har minst grönyta och naturmark. På vissa ställen finns det träd och annan växtlighet mellan husen, så att stadsmiljön ändå känns ganska grön. Centralt i kommunen (Rissne, Duvbo, Hallonbergen, Storskogen och Ör) finns det både parker, naturmiljöer och grönska kring bostadshusen.

Människor och djur kan enkelt ta sig österut till Solna. I väster, norr och söder begränsas rörelsen till grannkommunerna av vägar och vatten.

Tre gröna och blå band

Den största och viktigaste delen av grönstrukturen i Sundbyberg är samlad i tre gröna och blå band med växtlighet och vatten: Järvakilen, Lötsjöstråket och Bällstaviken. Tillsammans utgör de en fjärdedel av kommunens yta.

 

Karta över växtlighet och vatten i Sundbyberg.

De gröna och blå banden är olika, men alla har stora ekologiska värden och ger bra möjlighet till avkoppling, rörelse och upplevelser. Stadens två naturreservat ingår i banden, liksom flera uppskattade promenadstråk och platser. De gröna och blå banden ligger inom räckhåll för nästa alla som bor i Sundbyberg. Banden förenar också grönområden och gång- och cykelstråk över kommungränserna.

Järvakilen

Järvakilen löper genom norra Sundbyberg och vidare in i grannkommunerna Stockholm och Solna. I Järvakilen ingår Igelbäckens naturreservat, ett tät­ortsnära naturområde som bevaras för naturupplevelser och friluftsliv. Här finns rymliga och vackra skogs- och kulturlandskap, och det levande vattendraget Igelbäcken. Genom reservatet löper flera markerade spår för löpning, skidor och cykel.

Lötsjöstråket

Centralt i staden ligger Lötsjöstråket. Här kan man umgås och röra på sig, och det finns höga naturvärden. Lötsjöstråket består bland annat av Rissne ängar, Sundbybergs begravningsplats, Duvbo koloniområde och Lötsjön-Golfängarnas naturreservat. I reservatet finns fina parkmiljöer, artrika skogsdungar och en uppskattad fågelsjö. Lötsjöstråket ligger bra till i staden och har goda kopplingar till omgivande stadsdelar och till Råstasjöns naturreservat i Solna.

Bällstaviken

I södra Sundbyberg finns Bällstaån och Bällstaviken. Viken är den innersta delen av Ulvsundasjön och Sundbybergs länk till Mälaren. Trots att vattenområdet och stranden är smala är det här ett viktigt stråk för rörelse och avkoppling. Grönska, vatten, bryggor och båtliv ger fina promenader, som fortsätter i Solna och Stockholm. Värdet förstärks av att Marabouparken och Strandtorget ingår i bandet.

Parker

De viktigaste parkerna kallar vi stadsdelsparker. De är större, innehållsrika parker där alla ska känna sig välkomna. Det finns plats för både aktivitet och rofylld vistelse, och många kan använda parken samtidigt. Idag har Sundbyberg fyra stadsdelsparker. Det behöver inte finnas en stadsdelspark i varje stadsdel, men så många som möjligt ska ha en stadsdelspark inom räckhåll.

Utöver stadsdelsparkerna finns det flera områdesparker och fickparker runt om i staden. De är mellanstora parker eller små, gröna platser för möten, avkoppling eller lek.

Det går inte att berätta om grönskan i Sundbyberg utan att nämna Marabouparken. Den anses som en av landets främsta parkanläggningar och den har stora kulturhistoriska värden.

Parkpyramiden på Golfängarna

På Golfängarna står just nu en pyramid med ett ”memoryspel”. Bakom 32 luckor finns bilder tagna i 16 olika parker och grönområden runt om i Sundbyberg. Varje park eller grönområde finns alltså på två olika bilder. Pyramiden kommer att flyttas till en ny plats i Sundbyberg sommaren 2022. Fotograf: Fredrik Matz.


Gröna promenadstråk

Att promenera i gröna miljöer är en av de mest populära utomhusaktiviteterna i Sundbyberg. I de gröna och blå banden finns gångvägar som ger möjlighet för många att röra sig i en avkopplande mil­jö. I stadsbebyggelsen finns också några långsmala parkstråk som erbjuder bra promenader. Några av stadens gator har träd eller planteringar. De blir särskilt värdefulla som promenadstråk när de ansluter till parker och grönområden.

Andra viktiga gröna miljöer

Grönskan närmast husen kan också ge goda upplevelser och ekologiska värden. Exempel på det är villaområdena i Duvbo och Lilla Ursvik och växtligheten kring flerbostadshusen i Ör, Rissne och Storskogen. Stadens idrottsplatser, odlingsområden och lekplatser är också viktiga platser för aktiviteter och möten utomhus.

Senast uppdaterad 4 april 2024