Bävern 2, Vackra vägen - bostäder

Detaljplanen vann laga kraft 25 juli 2017, C 430.
Diarienummer KS-0052/2015.

Planen avser nybyggnad av bostäder på fastigheten Bävern 2 och del av fastigheten Sundbyberg 2:17, Vackra vägen, Friluftsvägen, Storskogen.

Förslaget

  • Bostadshuset placeras längs med Vackra vägen och Friluftsvägen på befintlig parkeringsyta.
  • Två lamellhuskroppar sammanbyggda i vinkel, sex till åtta våningar högt, planerat för totalt 78 bostäder.
  • Garageinfarten till Storgaraget flyttas till Friluftsvägen. Garagets utbredning ändras inte.
Vackra vägen med perspektiv från parken

Vackra vägen med perspektiv från parken.

Bakgrund

År 2004 gav kommunfullmäktige i uppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Bävern 2 som ägs av Fastighets AB Förvaltaren.

År 2013 gav kommunfullmäktige i uppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden att påbörja ett planarbete för ett äldreboende och fortsätta med planarbetet.

I december 2013 var detaljplanen ute på samråd och i juni 2014 granskades det. Äldreboendet togs sedan bort och ändringar kring bostäderna gjordes. Eftersom ändringsförslaget var så pass omfattande behövdes en ny granskning av förslaget.

Senast uppdaterad 10 juli 2019