Bävern 2, Vackra vägen - bostäder

Detaljplanen vann laga kraft 25 juli 2017, C 430.
Diarienummer KS-0052/2015.

Planen avser nybyggnad av bostäder på fastigheten Bävern 2 och del av fastigheten Sundbyberg 2:17, Vackra vägen, Friluftsvägen, Storskogen.

Förslaget

  • Bostadshuset placeras längs med Vackra vägen och Friluftsvägen på befintlig parkeringsyta.
  • Två lamellhuskroppar sammanbyggda i vinkel, sex till åtta våningar högt, planerat för totalt 78 bostäder.
  • Garageinfarten till Storgaraget flyttas till Friluftsvägen. Garagets utbredning ändras inte.
Vackra vägen med perspektiv från parken

Vackra vägen med perspektiv från parken.

Bakgrund

År 2004 gav kommunfullmäktige i uppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Bävern 2 som ägs av Fastighets AB Förvaltaren.

År 2013 gav kommunfullmäktige i uppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden att påbörja ett planarbete för ett äldreboende och fortsätta med planarbetet.

I december 2013 var detaljplanen ute på samråd och i juni 2014 granskades det. Äldreboendet togs sedan bort och ändringar kring bostäderna gjordes. Eftersom ändringsförslaget var så pass omfattande behövdes en ny granskning av förslaget.

Senast uppdaterad 10 juli 2019
Den röda ringen markerar planområdet

Den röda ringen markerar planområdet