Landsvägen och Ekensbergsvägen - kontor

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den den 27 maj 2004.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Detaljplanen gäller för för del av fastigheten Sundbyberg 2:11 med fler.
  • Syftet med planen var att skapa möjlighet till dels om- och utbyggnad av befintligt kontorshus (stationshuset), dels en utbyggnad av en rymligare vänthall/entré till bland annat pendeltågen från torget.
Förstora bilden

Det nya kontorshuset sett från Ekensbergsbron. Foto: Anders Nordenskjöld

Senast uppdaterad 10 juli 2019