Örskolan – skola och idrottshall

Detaljplan för byggnation av nya skollokaler samt en idrottshall inom fastigheten Kungsljuset 1 vid Ringleken i stadsdelen Ör.

Detaljplan C 450 vann laga kraft den 6 maj 2021.
Diarienummer KS-0914/2017.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny skola med plats för cirka 630 elever från förskoleklass till årskurs 6. Samtidigt möjliggörs en ny idrottshall för skola och föreningsliv. Förslaget innebär att befintlig skolbyggnad rivs för att ge plats åt ny bebyggelse.

Ta del av planhandlingar under Relaterat innehåll.

Exempel på utformning av skola. Illustration Visbyark

Exempel på utformning av skola. Illustration Visbyark

xempel på utforming av idrottshall. Illustration Visbyark

Exempel på utformning av idrottshall. Illustration Visbyark.

Fågelvy över bebyggelseförlaget. Illustration Visbyark.

Illustrationsplan som visar skolgård. Illustration Tengbom.

Illustrationsplan som visar skolgård. Illustration Tengbom.

Senast uppdaterad 25 februari 2022

Den röda ringen markerar planområdet