Returpark, Rissneleden

En returpark med återbruksverksamhet mot Rissneleden och återvinningsverksamhet mot Ulvsundaleden i fastigheterna Ställningsmakaren 2 och Sundbyberg 2:26.
Diarienummer KS-0049/2015.

Skedet som planprocessen befinner sig i

Skedet som planprocessen befinner sig i

Skede

Detaljplan för en returpark inom fastigheten Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26 i Rissne har vunnit laga kraft 7 december 2017, C 431.
Kommunfullmäktige beslutade 26 juni 2017 § 254 att anta detaljplanen för en returpark i Rissne. Beslutet överklagades och har prövats av Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. Kommunfullmäktiges beslut om antagande står därför fast och detaljplanen börjar gälla från 7 december 2017.

Sammanfattning av planens innehåll

  • På returparken ska material inte bara återvinnas utan även återanvändas. Vi hoppas att avfallsmängden ska minska och att miljövinster ska uppnås genom effektivare hushållning av material och produkter.
  • Vi planerar för en andrahandsbutik och ett returhus där material som lämnas in säljs för återbruk, samt ett café​.
  • De mer publika verksamheterna kommer att orienteras mot Rissneleden medan containerhantering och dylikt lokaliseras mot Ulvsundavägen.
Ritning över returparken.

Returparken uppmuntrar både till återvinning och återanvändning. På så sätt kan vi minska avfall och miljöpåverkan.

Illustration över den föreslagna returparken.
Senast uppdaterad 10 juli 2019