Tuletorget - bostäder i kvarteret Lärkan

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 30 april 2009.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen möjliggör ny bebyggelse på fastigheten Lärkan 14 och på del av Sundbyberg 2:17. ​
  • Två höga hus om 15 våningar med indragen takvåning ovanpå och två lägre hus om fyra respektive sex våningar kan uppföras.
  • Byggnaderna ska innehålla bostäder med verksamheter i bottenvåningarna. Garage kommer finnas.
  • Allmänna vistelseytor runt byggnaderna ska rustas upp.

Wallenstam är fastighetsägare och byggnationen har påbörjats.

Skiss på höghusen. Från www.wallenstam.se.

Skiss på höghusen. Från www.wallenstam.se.

Senast uppdaterad 10 juli 2019