Hjortronet 2, Ursviksvägen i Lilla Ursvik – rivning och nybyggnation

Detaljplanen har vunnit laga kraft och gäller från och med 29 oktober 2018, C 441.
Diarienummer KS-0479/2016

Detaljplanepil

Skede som detaljplanen befinner sig i

Sammanfattning av planens innehåll

Syftet är att tillföra nya bostäder till Lilla Ursvik genom nybyggnation. Inom fastigheten Hjortronet 2 finns idag ett enbostadshus som har använts av olika verksamheter. På grund av detta är tomten idag helt asfalterad och används som parkeringsyta och avställningsplats.

• Fyra radhuslägenheter i två våningar
• Tomten som idag är asfalterad görs grönare
• Parkeringsplatser tillskapas närmast Ursviksvägen

Förslag till situationsplan från fastighetsägaren.

Förstora bilden

Fasadförslag från fastighetsägaren. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 12 november 2018